Driftsplan for Mandalselva

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

 

Bildet viser anadrom strekning i Mandalselva. Data hentet fra Miljødirektoratet.
Bildet viser anadrom strekning i Mandalselva. Data hentet fra Miljødirektoratet.

Kvalitetsnormstatus

Mandalselva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 5155 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingGod
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:96%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt97%siste fem år
Totalbeskatning37%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Mandalselva har utstrakt kraftutbygging med 6 kraftverk. Elva er også regulert og fører til at enkelte partier er fredet for fiske. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes. Elva er også regulert og fører til at enkelte partier er fredet for fiske. 

 

Utsnitt kraftutbygging som påvirker Mandalselva. Fra NVE-Atlas.
Utsnitt kraftutbygging som påvirker Mandalselva. Fra NVE-Atlas.

 

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Det er tidligere påvist elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Mandalselva, det er i dag knyttet en viss usikkerhet rundt status for potensielle bestander i elva. Nærmere undersøkelser påventes. Mer informasjon finnes i Elvemuslingbasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=10020001

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Mandalselva i Vann-nett Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret (se over). Kosånå - Tveitevatnet til Mandalselva ved Lauvfossen Mandalselva - Grytia til Mannflåtvatnet Mandalselva - Mannflåvatnet til Laudal Mandalselva - Laudal til Øyslebø Mandalselva - Øyslebø til Mandal Mandalselva - Mandal til utløp

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement