Øyslebøfossen

Laksen lever igjen

Historisk storhet

Mandalselva er det nest største vassdraget på Sørlandet og har en lakseførende strekning på 50 km. Elva har de siste årene hatt totalfangster av laks og sjøaure på mellom 12,6 og 5,7 tonn.
Les mer

Mandalselva er regulert. Utbyggingen har ført til at enkelte steder er fredet for fiske (laksetrapper, minstevannføringsstrekning og ved vannspeilsterskler). Siden elva er regulert medfører dette en noe mer stabil vannføring, sjelden flomtopper (unntatt ved kraftig regn) og sjelden veldig lav vannføring.

Fram til slutten av 1800 - tallet var Mandalselva blant de beste lakseelvene i Norge. Fangstene lå mellom 20.000 og 35.000 kg årlig. Utover 1900 -tallet sank fangsten både av laks og innlandsfisk dramatisk som følge av forsuring. Vassdraget ble tidlig påvirket av sur nedbør, og etter noen år døde elvas opprinnelige laksestamme ut. Sjøørretbestanden har overlevd gjennom reproduksjon i mindre forsurede sidevassdrag.

I juni 1997 startet kalking av Mandalselva. Med et årlig behov for kalk på ca. 13.000 tonn var dette verdens største elvekalkingsprosjekt. Målet var å etablere en ny laksebestand og bringe elva tilbake mot et naturlig liv slik det har vært gjennom århundrer. Med de fantastiske fangstene som har vært de siste årene, må en si at dette arbeidet har vært og er svært vellykket. Kalkmengdene er redusert ned mot ca 7.000 tonn årlig de siste årene grunnet mer presise kalkingsmetoder og noe avtakende sur nedbør. Norges ledende forskere mener at det i uoverskuelig fremtid være et behov for kalking av elva.

Du kan se kalkingssituasjonen online her.

Frem til 2013 produserte Finså klekkeri settefisk for kultivering og forskning i vassdraget. Hver høst ble det fisket etter stamlaks for å kunne sette ut store mengder rogn og lakseyngel påfølgende sommer. Miljødirektoratet vurderer nå bestandssituasjonen for laksen i Mandalselva til å være så god at produksjonen på Finså ble nedlagt høsten 2013.

Mandalselva byr i dag på varierte fiskemuligheter fra og med Mandal by og de 48 km opp til Kavfossen og nedre del av Kosåna i Bjelland der laksens ferd ender. Elva veksler mellom stilleflytende partier, stryk, fosser, dype kulper og en innsjø. Dette gir grunnlag for et spennende fiske med flue, sluk, og mark.

I tillegg til laksefiske byr elva på et godt fiske etter sjøaure og aure i nedre del og et attraktivt fiske etter aure og bekkerøye i øvre del. Områdene langs elva er fine rekreasjonsområder der kan du finne villmarkspreget natur og muligheter for en svømmetur i rent vann. Gjennomsnittlig vannføring ved utløpet i Mandal er 88 m3/s.

Besøkende i området kan få vår informasjonsfolder om fiske i Mandalselva hos ett av våre utsalgssteder. Folderne er trespråklige (norsk, tysk, engelsk). I folderne finner du oversikt over fiskemulighetene i elva, inkludert detaljert kart for de 50 lakseførende kilometerne.