årsmøte
Elveside/Medlemsinfo

Årsmøte 2023

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til mandag 24. april 2023. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 11. april. 

Hilde Dyrendahl
tirsdag 14.mars 2023 / 15:58

 

 

Saksliste:

1. Velge møteleder

2. Godkjenne saksliste og innkalling

3. Registrere frammøtte

4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen skal skrive under protokollen

5. Behandle styrets årsmelding og regnskap

6. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag, samt fastsette medlemsavgift

7. Behandle styrets forslag til fiskeregler for sesongen 2023

8. Behandle innkomne saker

9. Velge leder for ett år

     Velge to personer til styret for to år

     Velge to revisorer for ett år

     Velge valgkomite: 2 personer for 2 år og 1 varamedlem for 1 år

10. Vedta eventuelle godtgjørelser for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen.

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøte sendes; skaugaelveierforening@gmail.com  , innen 11.april

         Det blir enkel servering!

Vel møtt! 

Styret