skauga
Elveside/Medlemsinfo

Årsmøte 2021

Årsmøtet i Skauga elveierforening er fastsatt til 29. april 2021. Møtet avholdes i Sunde Misjonshus, så fremt koronasituasjonen tillater det. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være innkommet skriftlig innen 1 uke før årsmøtet.
Innkalling og sakliste vil bli sent ut til medlemmene minst 3 uker før årsmøtet. 

 

MaritBogen
Onsdag 17.februar 2021 / 07:08

Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne saksliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen, skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.
 6. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift.
 7. Velge leder for ett år.
 8. Velge to styremedlemmer for to år.
 9. Velge revisor for ett år.
 10. Velge valgkomité på 2 personer med ett varamedlem for to år.
 11. Behandle innkomne saker.
 12. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen. Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:
 13. Behandle styret sitt forslag til fiskeregler.