skauga
Elveside/Medlemsinfo

Viderføring trinn 2

Godt og vel 3000m3 med stein er fraktet fra Ofaret og til elva i høst. Steien skal brukes til viderføring av trinn 2 av Skaugaprosjektet fra Breigjerdet til Solem. Vi er i dialog med Trønderenergi om stenging av Svartelva et par uker tidlig på nyåret 2022 slik at Pallin kan sluttføre oppdraget.

 

MaritBogen
torsdag 23.desember 2021 / 23:36

Dette innebærer: ‐ Utdyping og steinutlegging i strykpartier og hovedløp (djupålen) for å skape bedre skjultilgang ‐ Plastre blottlagte leirflater med grov stein og blokk ‐ Bygge "elv i elva" med utgraving av stryk ‐ kulp og steinsetting på ett område hvor elva tidligere har vært svært utrettet for å skape mer hydraulisk variasjon, skjul og standplass for fisk. ‐ Legge ut store steinrøyser med grov stein og blokk i djupområder og høler for å sikre skjul for ungfisk (vinterhabitat) og standplasser/skjul for voksen fisk. ‐Utlegging av store steinblokker i noen høler.