Elveside/Medlemsinfo

Årsmøteinnkalling

MaritBogen
onsdag 13.februar 2019 / 00:02

Årsmøte i Skauga elveierforening avholdes i Sunde Misjonshus tirsdag 26. mars 2019,  kl.19:30.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret innen 15. mars.

Sakliste:

 1. Velge møteleder.
 2. Godkjenne sakliste og innkalling.
 3. Registrere frammøtte.
 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med møtelederen skal underskrive protokollen.
 5. Behandle styrets årsmelding og regnskap.
 6. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette medlemsavgift. Arbeidsplan vil bla. inneholde informasjon om Skaugaprosjektet trinn2.
 7. Velge leder for ett år.
 8. Velge to styremedlemmer for to år.
 9. Velge tre personer til valgkomiteen (to medlemmer og en vara.)
 10. Velge revisorer for ett år.
 11. Behandle innkomne saker.
 12. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styret etter forslag fra valgkomiteen.
 13. Behandle styrets forslag til fiskeregler for sesongen 2019.

Enkel servering

Vel møtt!

                                                             Styret