Lakselva_Kobbefoss
Vårflom i Kobbefossen
Elveside

Informasjon om årets fiskesesong

I skrivende stund er snøsmeltingen kommet godt i gang og Lakselva stiger jevnt mot det som begynner å ligne på en vårflom. Først og fremst gleder vi oss til sesongstart og håper som vanlig på at årets fiskesesong vil by på fantastiske fangster og magiske opplevelser i Lakselva. Før vi slipper årets fiskesesong helt løs ønsker vi å dele viktig informasjon med våre fiskere.

Martin Rognli Johansen
fredag 27.mai 2022 / 13:33

Fisketid

Fisketid for laks: 01.06 – 31.08

Fisketid for sjøørret: 01.06.15-09

I forbindelse med Miljødirektoratets revisjon av fisketid i elv og sjø i 2021, ble fisketiden for fiske etter laks i Lakselva ble endret til til å gjelde fra 15. juni til 15. september. Etter behandling av fisketid etter sesongen i Lakselv grunneierforening har man imidlertid kommet frem at man ønsker å gå tilbake til opprinnelig fisketid 01. juni til 31. august. Forespørsel om reversering av fisketid er sendt til Miljødirektoratet og står nå i påvente av behandling/vedtak for å kunne tre i kraft.

Fisketid etter laks har blitt oppdatert og er pr. nå 01.06-31.08.

Det vil ikke bli solgt dagskort før 15. juni.

 

Kvoter

Kvoter har blitt endret for lokale fiskere etter møte med FeFo: 

 

På privat grunn (Lakselv grunneierforening):

- Fire laks, hvor en kan være over 65 cm, men ikke større enn 110 cm.

For tilreisende fiskere gjelder LGF sine regler i hele vassdraget.


 

På Finnmarkseiendommen:

For bosatte i Porsanger:

- Fire laks, hvor to kan være over 65 cm. Dette innebærer også laks over 110 cm.

For tilreisende gjelder LGF sine regler i hele vassdraget.

*lokale fiskere defineres som fiskere bosatt i Porsanger. Grunneiere og andre som etter vedtektene får tilgang til å løse grunneierkort/sesongkort, men som ikke er bosatt i Porsanger defineres ikke som lokale fiskere.

Som følge av et stadig redusert innsig av laks har det høstbare overskuddet blitt mindre i mange norske lakseelver i løpet av de siste årene. Til tross for at gytebestandsmålet har blitt oppnådd i Lakselva i 14 år på rad ser man dessverre den samme negative trenden her også. Fangstene har gått ned og marginene til gytebestandsmålet har blitt mindre. For å sikre at uttaket av laks i Lakselva forblir bærekraftig, er det derfor nødvendig å starte fiskesesongen med begrensede kvoter. I tillegg fredes laks over 110 cm. Kvoter og maksmål vil forhåpentlig være tilstrekkelig for å sikre nok laks på gytegrunnene til høsten og at de største individene får videreføre de verdifulle genene sine.

Som følge av strengere kvoter og fredning av laks over 110 cm vil alle som skal fiske i Lakselva kunne komme i situasjon hvor gjenutsetting av laks er påkrevd. Vi oppfordrer derfor våre fiskere om å være sitt ansvar bevisst og sette seg grundig inn i hvordan man gjenutsetter laks på en forsvarlig måte. Vi anbefaler å se denne videoen og ellers følge retningslinjerfor korrekt gjenutsetting.

 

Sesongkort legges ut og selges direkte på nett

For å forenkle prosessen med kjøp av sesongkort i Lakselva, vil disse bli lagt ut på Elveguiden sin salgsside under en egen fane Sesongkort i løpet av de nærmeste dagene. Sesongkortene vil bare være tilgjengelige for berettigete kjøpere (grunneiere m/familie, fastboende og reindriftsutøvere). Kun de som allerede er registrerte sesongkortfiskere får tilgang til å kjøpe sesongkort. Nye fiskere som er berettiget til å kjøpe sesongkort i Lakselva bes om å ta kontakt med LGF for å fremlegge tilstrekkelig dokumentasjon (bostedsbevis m.m.) for å få tilgang til sesongkortsalget.

 

Skjellprøver

De siste årene har vi mottatt langt færre skjellprøver enn ønskelig. Det er plassert postkasser med skjellprøvekonvolutter rundt om langs elva. Bruk disse og lever skjellprøver av avlivet fangst! Skjellprøvene bidrar med viktig informasjon som brukes både lokalt og nasjonalt i forvaltning av laks.

 

Skitt fiske!!