Stor laks i vill natur

Vassdraget strekker seg fra Porsangerfjorden og sørover i retning Karasjok. Gjennomsnittsvekta i Lakselva har de siste årene ligget på +/- 6 kilo, og de største laksene har vært godt over 20 kilo. Den største laksen som er rapportert gjennom tidene er på 32 kilo, og det tas årlig flere laks over 20 kilo.

 Michael Fagergren
Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn. Foto: Privat

Fiskekort kan du kjøpe her
Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Alle som har kjøpt fiskekort, uten hensyn til fiskekorttype har like rettigheter til å fiske i de delene av Lakselva som grunneierforeninga forvalter. Dette gjelder lokale, utenbygdsboende og utlendinger.

Camping
Camping er bare tillatt minimum 50 meter fra elvebredden. Vis respekt for bebyggelse og allmenn ferdsel når du camper. Campingvogner og campingbiler er forbudt ved elvebredden.

Søppelhåndtering
Alle er ansvarlig for å ta med søpla si hjem. Miljøet langs elva er et felles ansvar og alle forplikter seg til å rydde opp etter seg.

Åpen ild
Vis respekt for naturen langs elva og vær forsiktig når det gjelder bålbrenning. Vi oppfordrer fiskerne til å benytte allerede eksisterende bålplasser. Unngå å opprette nye bålplasser der gamle allerede eksisterer i nærheten. Ikke kutt bjørkenever fra trærne.

Gyrodactylus salaris
Gyrodactylus salaris er den største trusselen mot alle lakseelver og mange elver er ødelagt for alltid på grunn av denne parasitten. Vær bevisst dit eget ansvar og desinfiser fiskeutstyret ditt ordentlig. Fiske uten bevis på gjennomført desinfisering er strengt forbudt.
Desinfiseringsstasjoner finnes hos;
Circle K Lakselv og Skoganvarre Turistsenter

Gytefisk
Ønsker du å fiske laks også i fremtiden? Da har du et ansvar for at det er gytemoden fisk i elva etter sesongslutt.
For å ha muligheten til å fiske laks også i fremtida er vi avhengig av å ha gytefisk i elva. I Lakselva er det et krav om å ha minimum 3500 kilo gytemoden hunnlaks i elva etter endt sesong. Grunneierforeninga gjennomfører en årlig gytefisktelling etter endt sesong som gir oss svaret på om vi har nådd dette målet eller ikke. Oppnår man ikke dette målet vil vi bli pålagt strengere regelverk og mindre fiskemuligheter i kommende sesonger.

Stor hunnlaks står for cirka 95 % av Lakselvas årlige produksjon av egg/smolt. En stor gytehunn kan gi et årlig tilskudd til elva på 400 smolt. Ved å slippe tilbake stor hunnlaks gjør du deg selv, andre fiskere og elva en stor tjeneste. Det er din plikt å følge de kvotene som er oppgitt i fiskereglene.

Dette er et felles ansvar. En persons oppførsel kan være ødeleggende for alle.

Gjenutsetting
For å forsikre seg om den største mulige overlevelsen for gjenutsatt fisk er det viktig at fiskeren oppfører seg etter disse enkle reglene:

– Kjør fisken hardt og fort
– Hold fisken i vannet, unngå mye håndtering eller løfting.
– Opptre raskt og effektivt
– Bruk krokløsertang
– Gjenutsett fisken forsiktig. Fisken skal bli holdt forsiktig mot strømmen, ikke pumpes frem og tilbake.
– Mer informasjon om fang og slipp finner du i folderen Gjenutsetting av fisk som du finner på www.lakseelver.no. Her finner du også lengde/vekt-tabell – Laks fra Lakselva er kort type.

Fangstrapport
Enhver fisker er forpliktet ved lov om å rapportere all sin fangst, og dette MÅ gjøres kontinuerlig. Du må også rapportere om du ikke får noe fisk. Gjenutsatt fisk må også rapporteres.

Dette er veldig viktig for forvaltningen, og elementært for å kunne gjennomføre en vellykket midtsesongsevaluering.

Fiskere som ikke rapporterer kan miste muligheten til å kjøpe fiskekort i Lakselva i fremtiden. Fangstrapportering gjøres på via Elveguidens app eller hjemmeside. Lenke til hjemmeside: https://elveguiden.no/no

Desinfisering

Steder hvor man får desinfisert fiskeutstyr:
Circle K Lakselv
Skoganvarre Villmark

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 15. september
Sjørøye: fra 1. juli til 31. juli

Midtsesongevaluering

Fra 25. juli - 13:45 til 25. juli - 13:45

Fiskeregler for Lakselva i Porsanger

Definisjoner

 • Reglene gjelder i vassdrag med hovedelv, sideelver og innsjøer så langt det forekommer anadrome laksefisk.
 • Med anadrome laksefisk menes laks, sjøørret og sjørøye.
 • Med laks menes all laks som ikke med sikkerhet kan bestemmes til rømt oppdrettslaks eller stillehavslaks (regnbueørret, pukkellaks m.fl.) ut fra ytre kjennetegn
 • Med vinterstøing menes laks, sjøørret og sjørøye som har gytt om høsten og har stått i elva over vinteren.

1. Krav om fiskekort
Alle som fisker på Lakselv grunneierforenings fiskekortstrekninger må fremvise gyldig fiskekort for Lakselva i fiskeperioden de påtreffes. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Fiskekortet er ugyldig hvis man ikke kan fremvise legitimasjon (bankkort, pass eller førerkort), fisketrygdavgift og desinfiseringsattest. Krav om fisketrygdavgift og desinfisering gjelder også når man fisker på private fiskeplasser.Ved fiske nær grenser til sone/eiendom som ikke omfattes av fiskekort eller fisketillatelse, er det ikke tillatt at den delen av fiskeredskap som utgjør fangstinnretningen krysser grensen. 

2. Krav om desinfeksjon av utstyr
Fiskekort er ikke gyldig uten attest for desinfeksjon av:

 • Fiskeutstyr og andre mulige smitteførende gjenstander som benyttes i fisket, og som er brukt utenfor Finnmarks fylkesgrense.
 • Alle båter som benyttes på Lakselva skal gjennomgå en separat desinfisering, eller være registrert hos Lakselv grunneierforening. Gyldig desinfiseringsbevis på alle båter, kanoer og lignende som ikke tilhører vassdraget skal fremvises forlangende. Krav om desinfisering av utstyr gjelder hele vassdraget, og i henhold til de til enhver tid gjeldende regler satt for desinfisering.

3. Kvoter
Kvoter er personlig og kan ikke overdras til andre. 

Sesongkvote, privat grunn (Lakselv grunneierforening):

- Fire laks, hvor en kan være over 65 cm, men ikke større enn 110 cm.

For tilreisende fiskere gjelder LGF sine regler i hele vassdraget.
 

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på døgnkortet (for månedskort og sesongkort følges datodøgnet). Når døgnkvote er nådd, skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Sesongkvoten er det antall fisk en person kan avlive i løpet av en sesong.

4. Fisketid i vassdraget
Fisketiden for vassdraget med de begrensninger gitt i forhold til fredningssoner og redskapsbruk er:

 • Fisketid laks 01. juni kl. 00:00 – 31. august kl. 24:00
 • Fisketid sjøørret 01. juni kl. 00:00 – 15. september kl. 24:00
 • Fisketid sjørøye 01. juli kl. 00:00 – 31. juli kl. 24:00

I perioden 1. september – 14. september må all laks gjenutsettes.

5. Fredningssoner i vassdraget

 • Fra Skoganvarre bru og oppover (inkludert Sangojohka og Luostejohka): Fredet for fiske etter laks i august.
 • Sone 4 (Goutko): Laks over 80 cm fredet i august.
 • Voullajohka: Fredet for fiske etter anadrome arter i august.

Ved fiske etter andre arter enn laks i fredningssoner gjelder samme utstyrsbegrensning som ved kjøp av «Sjøørretkort» (punkt 7).
Sjøørretsonen i september gjelder for sjøsone, sone 1, sone 2, sone 3.

6. Krav om løpende fangstoppgave uansett fangstresultat
Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.
Sesongkortinnehavere som ikke har benyttet seg av, eller som ikke har fått fisk før 25. juli, plikter å rapportere nullfangst innen 25. juli.

7. Redskapsbruk
Som redskap er kun følgende tillatt: flue, sluk, spinner og wobbler.

 • Man kan maksimalt fiske med en treblekrok eller tre enkeltkroker.
 • Fiske med søkke, mark, garn og oter er forbudt i vassdraget.
 • I august måned kan slukvekt være maks 18 gram.

I sone 5, med unntak av fredningssoner jamfør fiskereglenes punkt 5, er flue, sluk, spinner og wobbler tillatt gjennom hele sesongen (01. juni – 31. august).

Ved kjøp av tørrfluekort og sjøørretkort gjelder følgende redskapsbegrensninger:

 • Det er kun tillatt å fiske med flue
 • Fortomstykkelse kan maksimalt være 0,25
 • Det er ikke tillatt med tubefluer
 • Maks krokstørrelse er 10
 • Det er ikke tillatt med fortyngede fluer
 • Det er kun tillatt å fiske med flytesnøre

8. Minstemål, vinterstøing og gjenutsetting

Det er bare tillatt å ta livet av laks over 35 cm og sjøørret over 30 cm. Mindre fisk og vinterstøing skal behandles skånsomt og straks settes tilbake i vassdraget. Fiskens lengde måles fra kløften i sporden til snutespiss. Gjenutsatt fisk skal rapporteres.

Fisk som er skadet og som det ikke anses som forsvarlig å gjenutsette (men som etter reglene skal gjenutsettes) må rapporteres umiddelbart til oppsynet for Lakselv grunneierforening (se folder som er delt ut med fiskekort for kontaktinformasjon) eller ring 941 78 428.

Krøket fisk SKAL settes tilbake i vassdraget. Er fisken for skadet til at det anses forsvarlig å sette den tilbake, skal den rapporteres til fiskeoppsynet og leveres fiskeoppsynet.

Vinterstøing skal ikke innrapporteres.

9. Regelbrudd
Brudd på forskrift er straffbart. Overtredelse av fiskereglene kan føre til gebyr, bortvisning fra elva og politianmeldelse. Ved utstedelse av gebyr, kan ikke fisket gjenopptas før gebyr er betalt, og man kan ikke fiske i Lakselva igjen før påfølgende sesong. Allerede kjøpte fiskekort vil bli inndratt, uten refusjon. Ved gjentatte brudd på fiskereglene, vil utestengelse fra vassdraget for lengre perioder vurderes.

Gebyrsatsene er følgende:

 • Manglende desinfisering: 3000,-
 • Brudd på kvote/minstemål: 3000,-
 • Fiske uten gyldig fiskekort: 5000,-
 • Brudd på redskapsbestemmelser: 2000,-

LGF henviser til FeFo for kvoter og fiskeregler på Finnmarkseiendommen

Midtsesongevaluering

Midtsesongevalueringen gjennomføres rundt 25. juli, og alle fiskere er forpliktet til å ha rapportert all fangst innen denne datoen.