Lakselva Nittykuru 21

Nytt fiskekortregime i Lakselva - vårt fiskekort inkluderer ikke lengre Fefos fiskestrekninger

Det er beklagelig å måtte meddele at 71 års forpaktning av statens grunn i Lakselva har kommet til en slutt som følge av at FeFo velger å opprettholde sin urettmessige oppsigelse av forpaktningskontrakten med Lakselv grunneierforening (LGF).

Martin Rognli Johansen
tirsdag 28.februar 2023 / 22:33

LGF får derfor ikke lengre forpakte eller selge fiskekort for de eiendommene som disponeres av FeFo. LGF vil imidlertid tilby fiske på private strekninger og jobber nå med å organisere en attraktiv fiskekortløsning. Det vil bli god plass for fiskerne og fiskekortene vil være tilgjengelige for alle, uavhengig av bosted.

Dette er først og fremst et tap for våre fiskere, både lokale, tilreisende, næringsliv og ikke minst for villaksen. Forvaltning og fisket blir med dette mindre helhetlig.

Det dreide seg om en -1- laks!

For å oppfylle kravene til bærekraftig forvaltning og imøtegå den negative bestandsutviklingen man har sett i Lakselva over flere år, satte LGF i forkant av fiskesesongen 2022 en sesongkvote på 1 storlaks. LGF fikk innspill fra FeFo om at dette var for strengt og økte derfor kvoten til 1 storlaks og 3 smålaks. Uten noen form for faglig begrunnelse krevde FeFo at kvoten skulle økes til 2 storlaks for lokale fiskere. LGF påpekte at dette kunne oppheve noe av effekten av kvotereguleringen og at man hadde anledning til å justere kvotene etter midtsesongevalueringen dersom det da skulle vise seg å være mer laks i elva enn først antatt. FeFo ville ikke gå med på denne løsningen, og LGF måtte godta FeFos krav.   

Ved å tvinge LGF til å endre en kvote som er satt i henhold til Naturmangfoldsloven og Laks- og innlandsfiskeloven, demonstrerer FeFo at deres retningslinjer og tolkning av Finnmarksloven går foran bærekraftig forvaltning og gjeldende lovverk.

På bakgrunn av uenigheten sommeren 2022 gikk FeFo til det skritt å si opp forpaktningsavtalen med LGF med umiddelbar virkning, selv om det var 2 år igjen av vår 10-kontrakt. LGF bestred gyldigheten av oppsigelsen og det har siden dette vært forhandlet om en løsning. Av hensyn til pågående forhandlinger har LGF ikke kunnet gå ut i media eller på vår hjemmeside og informere om status.

LGF har strukket seg svært langt for å imøtekomme FeFos krav, men opplever at kriteriene for å komme til enighet har blitt flyttet underveis. Når man ser tilbake på forhandlingene, kan det nesten virke som om FeFo egentlig ikke ønsket en avtale med LGF. FeFo opprettholder i dag den urettmessige oppsigelsen som følge av et prinsippvedtak der de endret egne retningslinjer så sent som høsten 2022.

FeFos oppsigelse av forpaktningen med LGF vil føre til at alle fiskere får et mer oppstykket tilbud

  • FeFo vil selge egne kort på FeFo-grunn. Fiskekortet vil bare gi tilgang til ca. halve elva og det vil være mange gode fiskeplasser som ikke vil omfattes av FeFos fiskekort. 
  • Som nevnt vil LGF organisere salg av egne kort som gjelder på privateide fiskeretter (se nedenfor).
  • Fiskerne må nå kjøpe to fiskekort for å få tilgang til de samme strekningene som før.
  • Kvotene for 2022 vil bli fastsatt av Miljødirektoratet, men det er ikke avklart om fiskere som fisker både på FeFos grunn og private grunner må rapportere fangsten på ulike plattformer.
  • LGF skal gjøre sitt ytterste for en fortsatt god forvaltning av Lakselva, men med to «forvaltere» vil det også være noe usikkerhet knyttet til organiseringen av ulike forhold. Vi kommer tilbake med mer informasjon.  

Nytt fiskekortsalg for fiske på private grunner

  • Som følge av oppsigelsen, ønsker de private grunneierne å etablere sitt eget fiskekort for fiske fra private grunner.
  • LGF arbeider med å organisere et felles fiskekortsalg for private strekninger. Fisket vil trolig legges opp som et rotasjonsfiske der kortkjøpere vil rullere fisket på ulike private strekninger.
  • Slik det ser ut nå er det god mulighet for at flere av de fiskerettene som tidligere har vært stengt og kun fisket privat, kan bli åpnet for LGfs nye kort. Dette gir nye muligheter for å fiske på noen av elvas mest kjente private områder.
  • Det vil komme mer informasjon om fiskekortsalget når dette er klart.

"Vi vil ikke diskriminere fiskerne avhengig av hvor de bor. Hos oss er alle velkommen sier leder for LGF, Nils Roger Pettersen".