Lakselva_Kairanen_0521
Kairanen 35 m3s mai 21 dji
Elveside/Fiskekort

Informasjon om årets fiskesesong i Lakselva

I påvente av at laksesesongen skal starte 15. juni, kl 00.00 i Lakselva i år, legger vi ut en liten statusoppdatering og informasjon sånn at alle får mulighet til å skaffe seg fiskekort og er klare til da. 

Martin Rognli Johansen
mandag 31.mai 2021 / 15:43

Normalt markerer 1. juni sesongstart i Lakselva. Slik blir det ikke i år. I forbindelse med nasjonal revisjon av fiske etter anadrom laksefisk i sjø og elv har Miljødirektoratet vedtatt å forskyve fisketid etter laks i Lakselva til 15.06-15.09. Som lokal forvalter har imidlertid Lakselv grunneierforening adgang til å begrense fisket innenfor de rammer som er satt av Miljødirektoratet. Som følge av at saken om fisketid fortsatt ikke er ferdigbehandlet internt settes fisketid for laks til 15.06.-31.08. i påvente av en endelig avgjørelse. Fisketid for ørret og sjørøyer forblir uendret. Fiskekort (døgnkort) for september legges heller ikke ut for salg før saken om fisketid er endelig avgjort.

I samme revisjon ble det også bestemt at det ikke skal tillates fiske med krokgarn i Finnmark eller tillates sjølaksefiske i ytre kyststrøk fra og med 2021. Vedtaket om å fase ut krokgarn i Finnmark som det siste fylket i Norge hvor dette fortsatt tillates er opprinnelig et Stortingsvedtak fra 2007. I etterkant har Stortinget omgjort Miljødirektoratets faglige begrunnete stans av krokgarnfiske slik at dette får fortsette ut 2021. Det forventes derfor ikke å bli merkbare endringer i sjølaksefiske i Porsangerfjorden i 2021.

Snøsmeltingen har kommet i gang og vannføringen i Lakselva begynte å stige i midten av mai. En kaldværsperiode har siden gjort at smeltingen har stagnert noe. Vannføring pr 31.05 er 35 m3 /s. Det er imidlertid meldt om stigende temperaturer fremover og dette vil trolig sette i gang snøsmeltingen for alvor. Vi håper og tror at årets vårflom ikke vil komme i nærheten av 2020-nivå. Samtidig vil en passe stor flomtopp kunne bidra til å renske elvebunnen og skylle ut avsetninger og drivvirke i de områdene som fortsatt preges etter 200-årsflommen.  

Det forventes innsig av pukkellaks i sommer. Fangststatistikk fra 2017 og 2019 danner grunnlag for å tro at årets innsig kan bli større. Lakselv grunneierforening kommer til å overvåke situasjonen og sette inn nødvendige tiltak ved behov. All pukkellaks skal avlives og rapporteres på laksebørsen. For at vi skal ha god oversikt, er det viktig at rapportering skjer fortløpende. Fiskere bes om å kontakte oss ved observasjon av større ansamlinger av pukkellaks.

Lokale fiskere (fast bosatte i Porsanger, grunneiere i Lakselva og reindriftsutøvere) som løste sesongkort i 2020 får automatisk tilbud om å kjøpe sesongkort pr. e-post. Nye fiskere bes om å ta kontakt for informasjon om kortsalget. Nye fiskere må dokumentere tilhørighet til Porsanger kommune (bostedsbevis), tilknytning til eiendom med fiskerett i Lakselva eller registrering som aktiv reindriftsutøver (gjelder kun beitedistrik 14A og 16).

Fiskekort (døgnkort) i Lakselva fåes kjøpt på www.elveguiden.no

Som følge av at kapasiteten på kontoret vårt har vært- og forventes å være redusert i en periode fremover, bes det om at henvendelser gjøres via e-post: post@lakselva.no. Sesongkortfiskere som ikke bruker våre digitale løsninger bes om å ta kontakt for å avtale tid for kortkjøp

Skitt fiske!!!