Utvidet fredningssone i Lakselva

Midtsesongevaluering og utvidet fredningssone nedstrøms flyteristfelle

26.07 gjennomførte Lakselv grunneierforening midtsesongevaluering sammen med representanter fra FeFo, Statsforvalteren og Miljødirektoratet. Flyteristfellen og dens effekt ble også behandlet. Statsforvalteren har fattet vedtak om midlertidig utvidelse av fredningssone nedstrøms flyteristfelle.

Martin Rognli Johansen
fredag 28.juli 2023 / 16:00

Drivtelling og fangster pr. 25.07. viser at det er lave tettheter av laks oppstrøms flyteristfellen og høy tetthet av laks nedstrøms fellen. Det er flere indikasjoner på at både flyteristfellen og konsentrasjoner av pukkellaks begrenser laksens vandring til øvre deler av elva. Statsforvalteren har på bakgrunn av midtsesongevalueringen og observasjoner fra drivtelling, fattet vedtak om midlertidig utvidelse av fredningssone nedstrøms flyteristfelle t.o.m. E6 brua. Vedtaket trer i kraft f.o.m. 27.07 og vil være gjeldende t.o.m. 03.08. Dette betyr at alt fiske i fredningssonen opphører med øyeblikkelig virkning. LGF og FeFo vil evaluere situasjonen fortløpende i fellesskap.

Statsforvalterens vurdering: En midlertidig fredningssone vil kunne gi stedegen fisk ro til å passere fiskefella og fordele seg bedre i vassdraget. Tidsrommet for fredningen kan innskrenkes eller utvides av Statsforvalteren i Troms og Finnmark dersom det vurderes som hensiktsmessig. Den vurderingen kan tas etter dialog med FeFo og Lakselv grunneierforening, som etter gjennomførte drivtellinger kan oppdatere Statsforvalteren i Troms og Finnmark om status.

LGF har blitt informert om at fellens funksjonalitet har blitt kontinuerlig utbedret siden montering og at den stadig blir mer effektiv i form av at et økende antall laks som passerer pr. dag. Vi håper derfor at situasjonen med opphopning av laks nedstrøms fellen vil bedre seg hurtig slik at at vedtaket kan oppheves så tidlig som mulig.

LGF presiserer at selv om vi ikke har vært involvert i drift av fellen, så vi har forståelse for at drift av fellen på mange måter er pionerarbeid og at læringskurven er bratt. Vi anerkjenner arbeidet og takker de involverte (en ekstra stor takk til røkterne) for formidabel insats så langt.

På nåværende tidspunkt har det ikke blitt besluttet å gjøre endringer vedr. kvoter, men også dette vil bli bli fulgt nøye opp og evaluert i henhold til laksesesongens videre utvikling.