Elveside / Arkiv/Vedtekter

Vedtekter for Lakselv Grunneierforening

Sist oppdatert 25.04.19

Martin Rognli Johansen
torsdag 25.april 2019 / 15:38

Vedtekter for Lakselv grunneierforening

Vedtatt på årsmøte 25.04.2019


§ 1 – ORGANISASJON

Lakselv Grunneierforening er en organisasjon for fiskerettshavere innenfor området som framgår av § 3.  Foreningen er partipolitisk nøytral.

§ 2 – FORMÅL

Foreningens formål er å samle fiskerettshaverne i området for i fellesskap sørge for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget.

Foreningen skal i sitt arbeid:

 • Ivareta fiskerettshavernes interesser overfor myndigheter, interesseorganisasjoner og allmennheten.
 • Fremme fiske i Lakselvvassdraget.

Videre skal foreningen innenfor lovgivningens bestemmelser:

 1. Påta seg forvaltningsoppgaver.
 2. Vedta regler for fiske: herunder fisketider, redskapsbruk og fangstkvote, som fiskerettshaverne plikter å følge.
 3. Foreningen selger fiskekort.
 4. Forestå fiskekultivering og etablere oppsyns- og overvåkningsordninger.
 5. Utarbeide driftsplan for vassdraget.
 6. Etter § 12 kan medlemmer disponere egen fiskerett.

§ 3 – AVGRENSING

Foreningens område er avgrenset slik:

Lakseførende del av Lakselvvassdraget i Porsanger kommune som i nord grenser mot Bjørnes ved elveosen innerst i Porsangerfjorden, og i sør mot Sangovannfossen, foss i Cadjejohka og Lailafossen i Skoganvarre.  I tillegg er Vuollajohka sørvest av Nedrevann og Vuoddajohka lakseførende sidevassdrag.  Området gjelder lakseførende del av vassdraget, inkludert Nedre- og Øvrevann.

§ 4 – MEDLEMSKAP

Alle grunneiere innenfor vassdraget som fremgår av § 3 har rett til å være medlem i foreningen. Med grunneier menes:

 • Person som er registrert i grunnbok med tinglyst hjemmel til grunneiendom med uttrykt fiskerett.
 • Person som er registrert i grunnbok med tinglyst hjemmel til grunneiendom med grense til djupål eller elv.

 § 5 – BEREGNING AV ANDELER

En eiendom med fiskerett regnes som 1 - en - andel i vassdraget med mindre annet fremgår av vedtektene.

Eiendommer som ligger mellom (nord for) utløpet av Nedrevann og Lakselv bro som har mer enn 740 meter strandlinje har 2 - to - andeler.

Eiendommer som ligger mellom (nord for) utløpet av Nedrevann og Lakselv bro som har mer enn 1110 meter strandlinje har 3 - tre - andeler.

For eiendom som har fiskerett på begge sider av elva legges den fiskbare strekningen på begge sider til grunn ved oppmåling.

Holmer/øyer i elva regnes ikke med som meter strandlinje med unntak av følgende holmer og øyer:

  1. Strandlinje til hovedelv, eiendom 15/4 (Olderøy).
  2. Strandlinje til hovedelv, eiendom 15/7
  3. Strandlinje til hovedelv, eiendom 16/2
  4. Strandlinje til hovedelv, eiendom 17/15
  5. Strandlinje til hovedelv, eiendom 15/43
  6. Strandlinje til hovedelv, eiendom 15/12
  7. Strandlinje til eiendom 15/57
  8. Strandlinje til eiendom 15/75

§ 6 – ÅRSMØTE

Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 30. april.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 3 ukers varsel ved kunngjøring i lokalpressen og skriftlig varsel til medlemmene.

Årsmøtet velger selv møteleder og møtesekretær.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme, bortsett fra ved valg hvor stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet avholdes.

Saker som ikke står på dagsorden kan ikke realitetsbehandles med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker, men må i tilfelle tas opp i et senere årsmøte.

Det enkelte vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte medlemmer.  Det enkelte medlem har da 1 stemme.  Til vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer.

Eiere av fiskeberettiget grunn har rett til å la seg representere ved fullmektig skriftlig fullmakt. Man kan kun stille med fullmakt på vegne av en rettighetshaver.

Dersom ett eller flere medlemmer på årsmøte krever gradert stemmegivning i årsmøtesak 4 ”Valg og godtgjørelser”, årsmøtesak 5 ”Arbeidsprogram” og årsmøtesak 6 ”Saker som styret legger frem”, skal følgende stemmeregler gjelde:

Ved gradert stemmegivning, avgis en stemme per andel.

For eiendom som ligger i sameie, kreves det et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som kan stemme på årsmøtet.

Årsmøtet skal hvert år ha følgende dagsorden:

Sak 1.   KONSTITUERING

  1. Åpning / styreleder
  2. Godkjenning av fullmakter
  3. Valg av møteleder / sekretær / tellekorps / to representanter til underskriving av protokoll.

Sak 2.  STYRETS BERETNING

Sak 3.  ÅRSOPPGJØR

  1. Resultat- og balanseregnskap
  2. Revisjonsrapport

Sak 4. VALG- OG GODTGJØRELSER

  1. Styremedlemmer og varamedlemmer for 2 år
  2. Styreleder og nestleder for 1 år
  3. Valgkomite for 1 år
  4. Revisor for 1 år
  5. Andre valg
  6. Fastsettelse av godtgjørelser.

Sak 5.   ARBEIDSPROGRAM

  1. Budsjett
  2. Kontingentfastsettelse

Sak 6.   SAKER SOM STYRET LEGGER FREM.

 

 

§ 7 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE.

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved kunngjøring i lokalpressen og skriftlig varsel til medlemmene. 1/5 av medlemmene kan kreve at ekstraordinært årsmøte innkalles.

Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle de saker som er oppført på innkallingens dagsorden.

§ 8 – MEDLEMSMØTET

Medlemsmøtet (vår-/høstmøte) avholdes ved behov og innkalles av styret med høvelig varsel, minimum 3 dager, vanligvis ved kunngjøring i lokalpressen.  1/5 av medlemmene kan kreve medlemsmøte avholdt.

§ 9 – STYRET

Styret har ansvaret for den daglige ledelse av foreningen etter retningslinjer trukket opp av vedtektene og årsmøtet.

Styret skal ha 5 medlemmer med like mange varamedlemmer som velges av årsmøtet med to års funksjonstid.  

Styret innkaller til årsmøte og medlemsmøte etter vedtektenes bestemmelser.  Styret skal utarbeide årsberetning og årsoppgjør samt forberede øvrige årsmøtesaker, bortsett fra valg.

Styreleder innkaller til styremøter.  To styremedlemmer kan kreve styremøte avholdt.  Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer møter, men alle vedtak må i så fall være enstemmig for å være gyldige.  Styreleder eller nestleder må imidlertid være tilstede.  Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

Kasserer og sekretærfunksjonen ivaretas etter styrets bestemmelser.

§10 – REGNSKAP / REVISJON

Foreningens regnskap skal føres etter regnskapslovens forskrifter.  Styret er ansvarlig for en betryggende regnskaps- og forretningsførsel.

Styret har i oppgave å kjøpe revisjonstjenester av en ekstern regnskapsfører eller revisor.

Revisjonen skal arbeide i samsvar med revisjonslovens forskrifter og revisjonsskikk.  Revisjonen skal avlegge skriftlig rapport for årsmøtet.

§ 11 - VALG

Foreningens valgkomite skal bestå av tre medlemmer som velges av årsmøtet med ett års funksjonstid.

Valgkomiteen skal fremme forslag på alle valg som årsmøtet skal foreta.

Andre personer enn medlemmer kan ikke velges til styreverv uten enstemmighet på årsmøtet.

§ 12 – EGEN DISPONERING AV FISKE

Ett eller flere medlemmer som ønsker å disponere egen fiskerett, eller deler av denne, søker foreningen om dette.  Foreningen kan ikke nekte slik disponering hvis følgende forutsetninger er tilstede:

 • Alle berørte fiskerettshavere i det aktuelle fiskevald som ønsker egen disponering må være enige om tiltaket.  For eiendommer i sameie kreves flertallsvedtak om at sameiet ønsker egen disposisjon av fiskeretten.

Med fiskevald menes tilgrensende eiendommer der rettighetshaverne går sammen om å disponere eiendommenes fiskerett i fellesskap.

Uavhengig om hvem som disponerer fisket, plikter enhver fiskerettshaver å følge fiskeregler, driftsplan og andre driftsbestemmelser fastsatt av foreningen.

Medlemmer som omsetter egen fiskerett må betale sin andel av fellesutgifter til drift av vassdraget basert på andeler i fiske.  Felleskostnader skal gå til å dekke kostnader ved drift av vassdraget for foreningen. Sum for felleskostnader fastsettes av styret etter retningslinjer i driftsplan.

§ 13 – INNTEKTER OG UTGIFTER

Ved utbetaling av forhåndsleie, eller fordeling av kostnader, legges medlemmenes andeler til grunn.  Dersom et fiskesameie inngår i foreningen får sameiet utbetalt forhåndsleie i forhold til de andeler sameiet disponerer.  Den innbyrdes fordelingen mellom de sameieberettigede er foreningen uvedkommende.

Utbetaling av forhåndleie: 

 • For eiendom som ligger i sameie, kreves det et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som forhåndsleien skal utbetales til.

Innbetaling av felleskostnader:

 • For eiendom som ligger i sameie fordeles utgiften mellom de sameieberettigede om ikke annet er skriftlig avklart ved fullmakt.

Størrelsen på forhåndsleien skal skje i henhold til styrevedtak etter retningslinjer i driftsplan.

Styret vurderer hvilke eiendommer som er berettiget tilbud om forhåndsleie.  Vurderingen skal ta utgangspunkt i om eiendommen er fiskbar.

Rettighetshavere som holder sine grunner åpne for kortsalg gjennom foreningen får tilbud om å kjøpe inntil 10 sesongkort per andel. Sesongkortene kan kun tildeles grunneier, grunneiers ektefelle/samboer, grunneiers søsken, grunneiers barn/svigerbarn etter gjeldende satser.

Ektefeller skal likestilles og ha samme medlemsrettigheter/plikter. Registrerte samboere/partnere er likestilt med ektefeller etter disse vedtekter.

§ 14 – VEDTEKTSENDRINGER

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 flertall vedta endringer i vedtektene.  Forslag til vedtektsendringer må være nevnt i innkallingen og være tilgjengelig for medlemmene.

§ 15 – OPPLØSNING

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 flertall vedta oppløsning av foreningen.

Forslaget om oppløsning må være nevnt i innkallinga.

Ved oppløsning skal årsmøtet vedta disponering av foreningens verdier etter innstilling fra styret.

 

- Slutt -