Namsen_ fangst_laks_Hans Kristian Krogh-Hanssen_DSC8743.jpg
Norske Lakseelver/Politikk

Vil den nye regjeringen styrke villaksen?

Regjeringserklæringen inneholder en del punkter av relevans for villaksen. Noe bra, en del ikke så bra. Her er våre vurderinger.

fredag 15.oktober 2021 / 10:49

De viktige postene for villaksen er nå avklart etter at Regjeringen Støre ble presentert på torsdag. Klima- og miljøvernminister blir Espen Barth Eide (Ap), Fiskeri- og havminister blir Bjørnar Skjæran (Ap), Olje- og Energiminister blir Marte Mjøs Persen (Ap) og Landbruks- og matminister blir Sandra Borch (Sp).

Oppdrett

Når det gjelder oppdrett, vil regjeringen videreutvikle trafikklyssystemet med flere miljøindikatorer, og ha en tydeligere strategi for sporing og for å hindre rømming av fisk. Det tyder på at regjeringspartiene ser hovedproblemene for villaksen og ønsker å gjøre noe med disse.

Regjeringen vil også stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bærekraftige løsninger gjennom en aktiv og teknologinøytral næringspolitikk. Norske Lakseelver vil spille inn en konverteringsløsning av eksisterende åpne anlegg til lukkede for å konkretisere en slik politikk.

Regjeringen skal gjennomgå relevant regelverk for havbruksnæringen, hvor man blant annet ser på konsesjonssystemet, tilpassede konsesjonskrav til lukkede anlegg og utviklingskonsesjoner og miljøkrav. Dette kan ses opp mot punktet om nye produksjonsformer og vil være viktig brikke i arbeidet med å redusere påvirkningen fra åpne anlegg.

Regjeringen ønsker også et eget konsesjonsregime for oppdrett lenger til havs. Dette er en utvikling forskerne er skeptiske til, ettersom man har lite kunnskapsgrunnlag. Dette er neppe positivt for villaksen.

Regjeringen vil også styrke Mattilsynet. Dette er viktig, ettersom de har tilsynsansvar for oppdrettsindustrien. Styrkingen er nevnt under Landbruk, men må utvides til også gjelde en styrking av overvåkingen av oppdrett.

Gruvedrift

Det er mer uklart hva som ligger regjeringsplattformens utsagn om at det skal sørges for at det gjennomføres konsekvensutredning av alternative deponiområder for sjødeponi vurderes eller tas i bruk. Konsekvensen av dette for Repparfjorden og Førdefjorden er uvisse.

Vannkraft

Regjeringen vil øke norsk vannkraftproduksjon, blant annet gjennom å legge til rette for bedret vedlikehold, oppgradering og fornyelse av eksisterende vannkraftanlegg. Dette må forhåpentlig ses sammen med punktet om å styrke hensynet til natur og miljø i vassdragsrevisjonene, blant annet gjennom krav til minstevannføring og sørge for at restaurering av natur og artsmangfold langs vassdrag sikres. Her er det en åpning for miljø- og villaksinteresser til å gå i dialog rundt metodikk og revisjoner.

Bærekraftig lakseforvaltning

Regjeringen vil beholde et bærekraftig sjølaksefiske som en viktig næring og kultur- og tradisjonsbærer. Her er det uklart hvordan dette skal ses opp mot punktet om at regjeringen vil intensivere arbeidet med å redde truede norske arter. Villaksen havner på Rødlista nå i november og beskatning av blanda bestander (som i sjølaksefisket) vanskeliggjør en bærekraftig forvaltning.