Ragnhild Brennslett på talerstolen under landsmøtet i Norske Lakseelver
Trusler/Politikk

Det haster for villaksen

Landsmøtet i Norske Lakseelver mener regjeringen må satse på en storstilt restaurering av vassdragsnatur, fortsette pukkellaksbekjempelsen og få fortgang i arbeidet med en bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

tirsdag 16.april 2024 / 07:47

Villaksen er en nøkkelart i Norske natur. En femtedel av gjenlevende bestander av atlantisk laks finnes i Norge, og landsmøtet understreker at dette gir oss et spesielt ansvar for å verne om bestandene.

Nyvalgt leder i Norske Lakseelver, Dagfinn Neteland, sier at villaksen nå er i en omfattende krise på grunn av menneskelig påvirkning, og at det ikke er tid for ytterligere utsettelse av tiltak.

 

Oppdrett må lukkes

Landsmøtet mener regjeringen nå har en gylden mulighet til å legge til rette for en storstilt, bærekraftig omlegging av norsk akvakultur.

Havbruksutvalgets NOU «Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping», åpner gjennom forslaget om miljøfleksibilitet som en integrert del av et nytt tillatelsesregime, for at oppdrettere kan få substansiell vekst gjennom konvertering av åpne merder til ny, luseutslippsfri og rømningssikker teknologi. Både gammelt og nytt volum skal ved en slik konvertering bli produsert i ny, lusefri teknologi.

Dette er en strategi som både vil redde villaks fra lakselus og genetisk påvirkning, og sikre en videre vekst for norsk oppdrettsindustri. Strategien er i tråd med det Norske Lakseelver har fremmet siden 2021 og har fått bred oppslutning av både miljøorganisasjoner og oppdretternes organisasjoner.

Landsmøtet ber derfor fiskeriminister Cecilie Myrseth forsere denne delen av arbeidet med Havbruksmeldingen, som er ventet i løpet av året.

-En slik konvertering vil både redde villaks og sjøørret, skape industrielle arbeidsplasser og gi oppdretterne vekstmuligheter langt utover det trafikklyssystemet nå legger opp til, sier Neteland.

Dagfinn Neteland og Ragnhild Brennslett
Dagfinn Neteland fra Hardanger tok over styreledervervet i Norske Lakseelver etter Ragnhild Brennslett fra Rana.

Naturavtalen forplikter

For å finansiere restaureringen av natur som er ødelagt av vannkraft, foreslår landsmøtet i Norske Lakseelver at det må bygges et nytt fond med et gitt beløp per kwt fra vannkraft øremerket naturrestaurering. I tillegg må regulantene bekoste de påleggene som gis i standardvilkårene.

-Norge har forpliktet seg til å restaurere 30% av all ødelagt natur innen 2030. Dersom vi skal nå disse målene, må vannkraftkraftproduksjon utvikles til å være både fornybar og bærekraftig, samtidig som det settes av nok midler, understreket Neteland.

Landsmøtet framhevet også at miljøforbedrende tiltak må gis særlig prioritet i vilkårsrevisjoner som berører våre nasjonale laksevassdrag. 

Pukkellaksbekjempelse i elv

Landsmøtet i Norske Lakseelver ber Storting og regjering om å styrke og fortsette bekjempelsen av pukkellaks gjennom økte bevilgninger i tråd med gjeldende strategi.

Sommeren 2023 viste med all tydelighet at strategien med å stoppe pukkellaksen med feller nederst i elvene var vellykket. Over 240 000 ble fanget.

Landsmøtet retter en særlig takk til alle de frivillige og mener at denne strategien må fortsette, slik at vi er klare til en ny, forsterket og storstilt innsats i 2025.

Landsmøtet mener notfiske i sjø etter pukkellaks ikke kan benyttes i områder som ikke er åpne for ordinært sjølaksefiske. Dødeligheten av atlantisk laks som bifangst ved notfiske har vist seg å være over 60%. Da er det ikke mulig å benytte laksenøter i fjordene til å ta ut pukkellaks, uten samtidig å desimere villaksbestandene.

Landsmøtet i Norske Lakseelver ber derfor Storting og regjering om å styrke og fortsette bekjempelsen av pukkellaks gjennom økte bevilgninger i tråd med gjeldende strategi.

Ny styreleder

Dagfinn Neteland fra Hardanger ble valgt til leder i Norske Lakseelver. Han overtar stafettpinnen fra Ragnhild Brennslett fra Rana, som har vært styreleder siden 2016.

Neteland er født og oppvokst i Hardanger på 70 tallet, og har bodd i Bergen siden tidlig på 80 tallet. Han er utdannet ingeniør og har jobbet i ulike bransjer, de siste 20 årene med reiseliv og offentlig transport. 

-Jeg kommer fra en friluftsinteressert familie og har vært ivrig sportsfisker fra jeg tok mine første lakser i 10 års alderen. Som aktiv sportsfisker i over 50 år så har jeg vært med på og selv erfart den negative utviklingen villaksen har hatt i Norge spesielt de siste 30 årene. Vår generasjon har et stort ansvar for den utviklingen villaksen har hatt de siste 30 åren. Vi skylder vår kommende generasjon å sikre en bærekraftig villaks stamme i Norge, slik at de kommende generasjonen kan få oppleve den fantastiske villaksen, sier Neteland.

 

Neteland sier at han ser frem til å få arbeide med en kunnskapsrik og engasjert organisasjon som brenner for sikre villaksens fremtid i den Norske naturen.