Laksefiske i Surna
Surna er en populær lakseelv. Etter revisjonen av kraftkonsesjonen i Folla-Vindøla, er det håp om at den blir enda bedre.
Trusler/Vannkraft

Viktig forvaltningsprinsipp vedtatt

Lakseelva Surna får mer vann og riktigere temperatur etter revisjonen av Folla-Vindøla, men det er lagt små begrensninger på effektkjøringen.

fredag 05.mars 2021 / 12:57

Det er i statsråd i dag fastsatt reviderte konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla-reguleringen i Surnavassdraget. Surnavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag og Folla-Vindøla reguleringen har medført betydelige endringer i vannføringen. Ettersom dette er de første vilkårsrevisjonene som påvirker et nasjonalt laksevassdrag, har det vært stor interesse for utfallet.
- Minstevannslipp vil bedre produksjonsforholdene og oppvekstsvilkårene for laks og sjøørret. Samtidig har ikke alle forslagene til miljøforbedringer blitt gjennomført, da Trollheim kraftverk er svært viktig for forsyningssikkerheten i området, sier olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding.

Viktig forvaltningsprinsipp
Olje og energidepartementet har gått lengre enn NVEs innstilling ved å legge minstevannføringen i de to sidevassdragene til Surna, Rinna og Store Bulu, på alminnelig lavvannføring.

­-Dette er et viktig forvaltningsprinsipp som framover må bli regelen i alle regulerte vassdrag. Da kan vi kan få realisert store miljøgevinster, understeker fagsjef for vassdragsforvaltning i organisasjonen Norske Lakseelver, Håkon Berg Sundet. Norske Lakseelver organiserer 105 norske laksevassdrag.

Berg-Sundet trekker fram laksevassdragene Skjoma og Eira/Aura som er under revisjon. Her er manglende minstevannføring et av de største problemene og mye laks dør når vannet tappes bort om vinteren. Norske Lakseelver mener vedtaket i Surna må få betydning for disse og andre revisjoner.
Norske Lakseelver er også positive til at det kreves ett nytt vanninntak fra magasinet. Dette vil sikre en mer naturlig vanntemperatur både sommer og vinter, noe som vil gi lakseungene en bedre vekst og høyere overlevelse gjennom vinteren.
-Vi vil gi NVE ros for helhetlige tankegang i innstillingen til departementet. Det er positivt at vi i dag ser at departementet har fulgt mye av NVEs innstilling, sier Håkon Berg Sundet.

Effektkjøring til besvær

Alt er likevel ikke til fiskens beste. Det at OED ikke følger opp NVEs innstilling om å legge begrensinger på den utpregede effektkjøringen til Statkraft i Surna, vekker sterk bekymring hos Norske Lakseelver og Surna Elveeierlag.

Effektkjøring medfører at vannstanden nedenfor kraftverkutløpene går hurtig opp og ned. Dette er et betydelig problem i Surna. NVE skrev i sin innstilling at «fordelen med en noe strengere restriksjon på driften av Trollheim kraftverk vil være større enn ulempene for Statkraft». Norske Lakseelver og Surna elveeierlag mener dette burde vært vektlagt.

-Vi mener at departementet her ofrer en stor miljøgevinst ved å ikke ta inn over seg faglige råd og helhetlige vurderinger fra sitt eget fagdirektorat, påpeker Håkon Berg Sundet.

I stedet for å ha en jevnere vannstand på vinteren og en nedtappingshastighet på maks fem cm pr time – noe som ville gitt fisk og bunndyr tid til å flytte seg – kan Statkraft fortsette med effektkjøring hele vinteren. Hastigheten er her satt til 13,5 cm per time.

-Dette gir økt fare for stranding både for fisk og bunndyr og er imot alle faglige råd, avslutter Håkon Berg Sundet.