SVEL 2022 Klekkeriet.jpeg
Klekkeriet i Meråker har siden 1993 hatt en viktig rolle for å holde laksebestanden oppe i Stjørdalsvassdraget

Situasjonen for Klekkeriet i Meråker

NTE har i siden 1993 finansiert klekkeriet i Meråker som ett viktig tiltak for å kompensere for kraftutbyggingen. Nå står klekkeriet i fare for å bli lagt ned samtidig som NTE ikke vil ta på seg ansvaret for andre kompenserende tiltak for de skadene kraftutbyggingen har påført vassdraget.

EirikYven
torsdag 24.februar 2022 / 21:19

Sommeren 2021 kom sluttrapporten i forbindelse med Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Stjørdalsvassdraget 1990-2018. NTNU Vitenskapsmuseet offentligjør her resultatene etter undersøkelser som startet i 1990 og fram til 2018. Der slår de fast at produksjonen av laksesmolt er redusert som følge av driften av Meråker kraftverkene.

I forbindelse med overskjønnet i 2008 ble det konstatert redusert smoltproduksjon på grunn av kraftverksdriften. I tillegg til utbetaling av erstatning ble NTE pålagt å produsere 80.000 årsyngel. Pålegg om drift av klekkeri og produksjon av årsyngel ble en del av skjønnsforutsetningene. Det er privatrettslig og ikke noe som Miljødirektoratet tar hensyn til i denne sammenhengen.

Pålegg om drift av klekkeriet er hjemlet i forbindelse med konsesjonen som ble gitt i 1989. Det er Miljødirektoratet som har hjemmelsgrunnlaget til å kunne gi NTE pålegg om ferskvannsbiologiske undersøkelser, klekkeridrift og gjennomføring av fysiske tiltak.

Nå konkluderer NTNU i sin sluttrapport at klekkeridrift og produksjon av årsyngel har negative konsekvenser og foreslår å avvikle klekkeriet. Forskning viser at klekkeridrift fører til en for smal genetisk bredde i arvematerialet til laksen. I Stjørdalselva blir andelen laks som kommer fra klekkeriet en så liten del av totalbestanden at vi mener at fordelene med klekkeridrift er større eller ulempene. Når disse argumentene bli forelagt Miljødirektoratet (MD) sier de at de er forpliktet til å forholde seg til best mulig tilgjengelig forskning på området. Det er i dag en internasjonal oppfatning at klekkeridrift med produksjon av yngel er skadelig for laksen på sikt.

NTE er fremdeles ansvarlig for skadene som er påført vassdraget. MD har derfor kommet med nytt varsel om pålegg til NTE med følgende forslag til vedtak:

  1. Avslutte produksjonen og utsetting av settefisk fra Klekkeriet i Meråker.
  2. Gjennomføre årlige ungfiskundersøkelser.
  3. Gjennomføre studier om gruveavrenning kan ha negative konsekvenser for fisk i Meråker.

Dette har NTE protestert på, de mener at de ikke har påført Stjørdalselva negativ påvirkning som følge av kraftverksdriften.

SVEL 4.1.10 Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen ferdig
Sideløp ved Svarthølen/Iverhølen med ferdig montert inntak.
Sideløpet ved Svarthølen er ett kultiveringstiltak som viser tydelig effekt

Stjørdalsvassdragets Elveierlag (SVEL) har gitt sitt innspill i saken til MD.

Vi ble svært lite tilfreds med varslet om pålegg til NTE. SVEL har påpekt i innspillet at MD her har brutt egne rekkefølgebestemmelser og at klekkeriet ikke kan legges ned før kompenserende tiltak er gjennomført og virkningen av disse kan erstatte nedlegging av Klekkeriet.

Vi etterlyser pålegg om fysiske tiltak for å bedre forholdene for fisk i Meråker.

Samme dag fikk vi varsel om pålegg fra NVE til NTE. MD har her overført hjemmelsgrunnlaget til NVE. Varslet fra NVE inneholder konkrete tiltak på 9 forskjellige lokaliteter i Meråker. NTE har også her protestert på varslet om pålegg og hevder at de ikke er ansvarlig for kraftverksrelaterte skader i elva. De mener at det ikke foreligger et hjemmelsgrunnlag for påleggene og derfor ikke kan pålegges det økonomiske ansvaret for tiltakene.

SVEL kommer også her til å gi et innspill hvor det vises til konkrete deler av NTNU sin rapport som tydelig viser nedsatt produksjon av laks i Meråker.

Endelig pålegg vil antagelig komme i løpet av våren. Da har både NTE og SVEL muligheter til å anke påleggene inn til Departementet.

Slik står saken nå også får vi håpe at MD og NVE kommer klare og tydelige krav til kompenserende tiltak.

Tilhørende dokumenter