Slam i Surna
Surna etter at Statkraft slapp tonnevis av slam ut i vassdraget. Foto: Sven Erik Gabrielsen / NORCE
Trusler/Vannkraft

Fem organisasjoner anmelder Statkraft

Norske Lakseelver, Naturvernforbundet, Norges jeger- og fiskerforbund, Sabima og Reddvillaksen og anmelder Statkraft for brudd på Vannressursloven og straffeloven i forbindelse med slamutslippet til det nasjonale laksevasdraget Surna i Møre og Romsdal i 2022.

tirsdag 05.mars 2024 / 10:02

Fra før har Statsforvalteren, Surnadal kommune og Surna elveeierlag anmeldt Statkraft for den samme saken.

-Dette er en svært alvorlig sak med store, negative konsekvenser for vassdragsnaturen. Vi mener at Statkraft som regulant har brutt både straffeloven og aktsomhetsplikten i Vannressursloven. Det er derfor vi velger å anmelde. Det totale skadeomfanget er ennå ikke kartlagt, men vi er redd for at utslippet vil påvirke laks, sjøørret og den generelle elveøkologien negativt i mange år fremover, sier fagsjef Christian Hagstrøm i Norske Lakseelver.

Det var under rehabilitering av Foldsjø dam, ett av reguleringsmagasinene til Trollheim kraftverk, at bunnlukene i dammen ble åpnet og enorme mengder slam ble ført ut i det nasjonale laksevassdraget Surna, via elva Folda. Utslippet foregikk over flere dager og førte til at slam fordelte seg utover en strekning på nesten 30 kilometer av den lakseførende delen av elva og videre ut i den nasjonale laksefjorden, Halsafjorden. Både villaksen og elvemusling er oppført på rødlista over truede arter, og utslippet påvirker fremdeles leveområdene til disse artene negativt.