Kulpen
Elveside/Fiskeregler

Årets fangstregistrering i Kulpen i Målselvfossen

Fra Målselvfossens Elveierlag v/styret

Det har dessverre oppstått noen misforståelser rundt rapportering av fangstene i Kulpen i Målselvfossen i år. Vi er kjent med at det er satt ut negative rykter som følge av dette. Vi beklager dette og håper at følgende orientering om hvordan kvoter og restriksjoner faktisk fungerer i Kulpen vil oppklare misforståelsene.

Erling Andreassen
lørdag 04.juli 2020 / 22:14

Målselvfossens Elveierlag har alltid vært opptatt av sunn og riktig bestandsforvaltning. Vi har ofte vært i forkant og innført selvpålagte restriksjoner, før noen andre har kommet på banen med liknende tiltak, og da spesielt i perioder med svak oppgang av fisk i elva. Vi har blant annet innført disse restriksjonene for oss selv:

  • Døgnkvote på 10 lakser, også for fisk under 7 kg
  • Et fiskelag kan maksimalt bruke 6 fiskestenger samtidig
  • Det er absolutt nattefredning i Kulpen fra kl 24:00 til kl 06:00, hele sesongen

Fisket i Kulpen er delt opp mellom mange rettighetshavere. Det er organisert i ulike fiskelag som fisker et døgn av gangen. Fisket rullerer mellom fiskelagene, og etter hvert døgn rapporteres fangsten inn av en av deltakerne på fiskelaget. Fangstrapportene gjelder all laks som tas av hele fiskelaget.

Fiskelagene i Kulpen består av flere parter, med flere fiskere på hver part. Det er fra 3 til 6 parter i hvert fiskelag og 3 eller flere fiskere fra hver part. Med en døgnkvote på 10 lakser er altså kvoten per fisker i gjennomsnitt godt under 1 laks per fisker.

Den samme kvoten gjelder også selv om all laksen som tas er smålaks. Grensa som settes ved 7 kg ellers i vassdraget brukes ikke av oss til å øke kvoten. Hver smålaks telles som en fisk, uansett. Typisk er det fra siste del av juni et betydelig og voksende innslag av fisk på under 7 kg. Spesielt i august er det ikke uvanlig at all fisk som tas er under 7 kg. Likevel øker altså ikke kvoten på 10 lakser per døgn.

Dette betyr at dersom vi skulle fulgt det mindre strenge regelverket som gjelder ellers i vassdraget, så ville kvoten ha økt betydelig!

Vi vil også påpeke at regelverket vårt etterleves meget strengt.

Så over til de konkrete problemstillingene bak misforståelsene som har oppstått:

1. Registrering per fiskelag:

Som kjent registreres fangstene på Scanaturas nettside.

Ved sesongstart oppstod det en teknisk feil som førte til at fangstrapporten ikke viste hvilket fiskelag som hadde fått fangsten, men i stedet viste navnet på den personen som utførte fangstrapporteringa. Dermed så det ut som en enkeltperson hadde tatt hele døgnkvoten alene, noe som selvfølgelig ikke var tilfelle. Denne feilen er rettet opp og fangsten blir nå innrapportert på riktig måte.

2. Registrering per fiskedøgn:

Måten fiskedøgnene i Kulpen er delt inn på har både rent praktiske og historiske årsaker.Fiskedøgnet i Kulpen består av to aktive perioder, fra kl 19:00 til kl 24:00 og fra kl 06:00 til kl 18:00. Første og siste døgn for sesongen er begrenset av dato, slik at disse døgnene bare har en aktiv periode:

  • Ved sesongstart har vi kun perioden fra kl 06:00 til kl 18:00 den 15. juni
  • Ved sesongslutt har vi kun perioden fra kl 19:00 til kl 24:00 den 17. august

Vi har også tilsvarende avkorting før og etter den årlige utleieperioden i Kulpen.

Her er det viktig å merke seg en liten detalj: Døgnkvoten gjelder per påbegynt fiskedøgn, selv om døgnet er avkortet. Siden fangstregistreringa er delt inn etter dato og ikke etter vår oppdeling, så bruker vi i praksis datoen for den lengste fiskeperioden i fiskedøgnet, dvs. datoen for perioden fra 06:00 til kl 18:00, når vi rapporterer inn fangsten.

Dette gir av og til et litt feil bilde av fangstene i slutten av juni og i slutten av august, siden vi da får to korte fiskedøgn med bare 5 timer hver (altså periodene fra kl 19:00 til kl 24:00 den 30. juni og den 17. august). Det vil på disse to datoene rapporteres inn fangst for et helt fiskedøgn, pluss fangsten for det avkortede fiskedøgnet. Dermed kan man få registrert opp til 20 lakser på disse to datoene.

Man kan argumentere for at denne ordninga fører til litt større totale kvoter pga. de avkortede fiskedøgnene. Likevel utgjør dette en så liten del av de totale kvotene i en sesong, at kvoten per fisker i gjennomsnitt fortsatt er godt under 1 laks per fisker.

3. Kvoter under utleieperioden:

Kvoten per fiskedøgn i Kulpen er 10 lakser, også i den perioden i juli måned da Kulpen er utleid til andre.

Vi hører fra tid til annen at folk tror at det fiskes mye i juli måned. I virkeligheten er det slik at fisket som utøves også i denne perioden utgjør en meget forsiktig beskatning med veldig moderate fangster, ofte langt under tillatt kvote.

 

Styret i Målselvfossens Elveierlag håper denne orienteringen har oppklart misforståelsene som har oppstått.

Vi ønsker alle en fortsatt god fiskesesong!