Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Forvaltning/Lakselus

Lakselusforskriften redder ikke villaks og sjøørret

Høringsfristen for lakselusforskriften var 1.juni. En samlet Villaksallianse er skeptiske til en fortsatt lusegrense på 0,5 voksne hunnlus per laks, gitt den store mengden oppdrettslaks i fjordene, og mener grensen må ned.

fredag 05.juni 2020 / 09:48

Endringsforslaget med størst direkte betydning for villaks og sjøørret, er to ekstra uker med lusegrense på 0,2 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk. Forlenget periode med lavere lusegrense, fra seks til åtte uker, vil redusere smittepresset for utvandrende laksesmolt. Det er imidlertid lite trolig at endringen vil løse den store negative påvirkningen lakselussmitte fra oppdrettslaks utgjør mot villaks og særlig sjøørret og sjørøye som oppholder seg i fjorden i lenger perioder enn laksesmolten.

Påvirkningen fra lakselus på vill laksefisk har vokst seg større og større parallelt med økningen i antall oppdrettslaks. Siden 2008, da lusegrensen på 0,5 voksne hunnlus i gjennomsnitt per fisk ble innført, har mengden oppdrettslaks som til enhver tid står i merdene økt fra ca. 330 millioner til ca. 500 millioner. Grensen på 0,5 voksne hunnlus har stått uendret samtidig som det totale antallet oppdrettslaks har økt om lag halvannen gang. Teoretisk sett har antall eggproduserende lakselus økt tilsvarende. Det ser også ut til å være et godt samsvar mellom teori og praksis. De fremste fagmiljøene på villaks, lakselus og epidemiologi viser nemlig gjennom sine arbeider at dagens lusesituasjon utgjør en stor og alvorlig trussel mot villaks og sjøørret.

Dette er bakgrunnen for høringssvaret fra Villaksalliansen. Du kan lese hele vårt høringssvar her.