Oppdrettsmerd
Oppdrettsindustrien må inn under et bærekraftig regime, slik at påvirkningen på villaks og sjøørret opphører. Foto Norsk Havbruksenter / Flickr.
Oppdrett/Lakselus

Ingen oppdrettsvekst nå

Den tildelte kapasitetsveksten til oppdrettsindustrien strider mot akvakulturloven og naturmangfoldloven.
 

Paal
torsdag 26.april 2018 / 11:06

Årsmøtet i Norske Lakseelver ber Fiskeridirektoratet om å stoppe Fylkeskommunenes nylige tildelinger av vekst til oppdrettsindustrien. Bakgrunnen er at akvakulturloven krever dokumentasjon av miljøforsvarlighet. En slik dokumentasjon er ikke levert i søknadene.

Forskerne har dokumenter at de to store truslene mot de fantastiske villaksbestandene vi har i Norge, er rømt oppdrettslaks og lakselus fra oppdrettsindustrien. Oppdretterne har derfor ikke fått tildelt vekst siden 2009. Regjeringen har stilt som krav at luse- og rømmingsproblemet skulle være løst før det ble gitt vekst.

Den vedtatte kapasitetsøkning har skjedd som følge av innføringen av det nye forvaltningssystemet for oppdrettsindustrien. Tanken bak det såkalte trafikklyssystemet, var å gi oppdrettsvekst bare der miljøet tåler det og nedjustere produksjonen der miljøet krever det.

I Norge forvaltes laksen på bestandsnivå. Det vil si at hver enkelt elv har sitt eget forvaltningsmål. Departementet har imidlertid satt grenseverdiene for akseptabel lusepåvirkning uten forbehold om de enkelte laksebestandenes tilstand, slik de er vurdert i henhold til Kvalitetsnorm for villaks.

Produksjonsområdene er i tillegg kategorisert uten at sårbarheten til laksebestander som ligger innenfor området er vurdert. Heller ikke lakselusas effekt på sjøørret og sjørøye er vurdert.

Mot klare råd fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet bestemte Fiskeridepartementet at kun én miljøindikator – effekten av lakselus på vill laksefisk  – ­ skulle bestemme vekst eller ikke. I ettertid har Fiskeridirektoratet påpekt at dette ikke er tilstrekkelig til å vurdere om oppdrett drives miljøforsvarlig slik akvakulturloven krever.

Norske Lakseelver mener derfor det ikke er dokumentert at kapasitetsøkningen er miljømessig forsvarlig. I tillegg er grenseverdiene for akseptabel lusepåvirkning på vill laks for romslige, og ikke i overensstemmelse med kravene i Kvalitetsnorm for villaks. Miljøeffekten på sjøørret og sjørøye må vurderes, og likeså effekten på andre deler av økosystemet, for å møte naturmangfoldlovens krav til vurdering av samlet økosystembelastning.

Norske Lakseelver oppfordrer også oppdrettsindustrien til å ta inn over seg problemet og benytte lukkede produksjonsløsninger som ikke sprer parasitter, sykdom og avfall i de frie vannmassene.
Slike løsninger kan sikre vekst og arbeidsplasser langs kysten for framtida.