Michael Fagergren
Michael Fagergren med et av sine bidrag til årets gjenutsettingskonkurranse. En flott holaks på cirka 11 kilo, full av verdifull rogn. Foto: Privat
Sportsfiske/Lakselus

Hvem tok villaksen i 2017?

I underkant av 100 000 sportsfiskere dro på land 98 421 laks i elvene og rundt 850 sjølaksefiskere tok 73 000 laks i garn og not. Tallene kunne vært høyere dersom ikke lakselusa hadde redusert lakseinnsiget med 50 000 laks.

Paal
mandag 29.januar 2018 / 09:30

Sportsfiskerne gjenutsatte også 25 876 laks for å sikre gytebestandene i elvene, slik at samlet elvefangst ble 124 297 laks. Det viser statistikken fra SSB som ble publisert i dag.

- Sesongen 2017 var heldigvis bedre enn 2016, som var en sesong helt på nivå med det unormalt lave gjennomsnittet for de ti siste årene - både i sjø og elv. I 2017 er det tatt 7,9 % flere laks i elvene enn gjennomsnittet foregående 10 år, forteller Erik Sterud. Han er biolog og fagansvarlig i organisasjonen Norske Lakseelver, som organiserer over 90 norske elveeier- og forpaktningslag. Basert på et utvalg elver sjekket rett etter sesongslutt i fjor, trodde vi totaltallene ville passere 132 000 laks. En oppgang på snaue 8 % sammenliknet med 10-årssnittet er allikevel gledelig, men når det er sagt, skulle vi gjerne sett enda flere laks i elvene, påpeker Sterud. Eksempelvis ble det i sesongen 2000 landet 190 000 laks i elvene våre, så vi har litt å gå på.
 

Lusa tar sitt
Analyser fra Vitenskaplig råd for lakseforvaltning (VRL) viser at lakselus kan ha gitt 50 000 færre villaks hvert år i årene 2010 til 2014. Ifølge rapporten til VRL ligger totalt årlig innsig av laks fra havet nå på rundt 470 000 laks. Lakselus dreper dermed om lag 10 % av bestanden på landsbasis.

-Betydelig redusert uttak i fiske, både i sjøen og elvene, har kompensert for tilbakegangen, slik at det fortsatt er nok gytefisk i de fleste av elvene som er vurdert. Men færre laks har medført at overskuddet som er tilgjengelig for fiske har blitt mye mindre, og i noen tilfeller helt borte, uttalte leder av VRL, Torbjørn Forseth, da rapporten ble lagt fram.

- Elveeierlagene gjør en god i jobb i å forvalte lakseelvene slik at det er tilstrekkelig gytelaks tilbake etter fiskesesongen til å sikre fullrekruttering av elva. Da er det synd å se på den ressursødeleggelsen som skjer når lakselusa dreper mye av laksesmolten hvert år påpeker generalsekretær i Norske Lakseelver Torfinn Evensen. Han påpeker videre at Stortinget står fast ved et mål om at lakselus fra oppdrett ikke skal ha bestandsregulerende effekt på vill laksefisk.

Oppdrettsvekst

-Regjeringen åpner nå for vekst i oppdrettsindustrien. En juridisk vurdering gjort for Norske Lakseelver viser at de fastsatte vekstforskriftene bryter både med akvakulturloven og naturmangfoldloven. Denne veksten vil vi derfor forsøke å stanse sier Sterud.

Stor samfunnsverdi

Laksefisket gir unike naturopplevelser for 100 000 sportsfiskere fra inn- og utland. I tillegg har det en betydelig økonomisk verdi for Norges naturbaserte reiseliv. Når fluer, sluk og mark kastes ut i lakseelvene de tre sommermånedene, sveives det om lag 1,3 milliarder kroner tilbake til lokalsamfunnene.

Men det fiskes også mye laks i sjøen. Norske Lakseelver mener at verdien av laksen vil være større om den fanges på stang i elva enn i garn og not. For utsatte bestander er det også lettere å regulere uttaket i elv enn i sjø, hvor garnene fanger fisk som skal opp i forskjellige elver.

- Vi ser at knappe 850 sjølaksefiskere avlivet 73 000 laks i sommer. Samfunnsverdien av dette hovedsakelige hobbyfisket i sjøen er nesten fraværende, og i tillegg fiskes det på blanda bestander, slik at man ikke vet hvilke elver som beskattes. Vi mener at dette ikke er en fornuftig forvaltning – verken biologisk eller samfunnsøkonomisk, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver, som mener at sjølaksefisket bør utfases utenfor samiske områder.