Luseskadet sjøørret
Sjøørret som er så hardt skadet / angrepet av lakselus at den har søkt opp i ferskvann på Sotra. Foto: Gisle Sverdrup / NJFF-Hordaland
Oppdrett/Lakselus

På kollisjonskurs med Sandberg

Per Sandberg har innført grønt og gult trafikklys, men ikke rødt. Alle som har kjørt bil kan tenke seg hva det vil bety for villaks og sjøørret når oppdrettsindustrien durer inn i krysset fra alle kanter.

Paal
torsdag 19.januar 2017 / 15:28

Ikke siden daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen avlyste en planlagt oppdrettsvekst tilbake i 2010 har oppdrettsindustrien i Norge fått lov til å vokse.

Årsaken er at lakselus fra all oppdrettsfisken langs kysten hvert år dreper  altfor mange ville lakse- og sjøørretunger på deres vei fra lakseelvene og ut i havet. Vekststoppen har ikke løst luseproblemene, som snarerehar økt i omfang de siste 5 årene.

Det gjelder industriens årlige ressursbruk for å behandle fisken sin (5 mrd årlig). Det gjelder lusenivåene på oppdrettsfisken. Det gjelderhelse-, velferds- og tapsproblemene knyttet både direkte til lusa, men også til behandlingen mot den. Det gjelder resistensutviklingen, som har gjort at lakselusmedisinene ikke lenger virker, og ikke minst gjelder det effekten på vill laksefisk.

Slik kan vi ikke ha det lenger. Det har både en rød og en blå regjering, samt et mangefarget Storting, bestemt. Derfor har det i flere år vært arbeidet med et helt nytt forvaltningssystem for oppdrettsindustrien. Vi har blitt forespeilet et forutsigbart system der oppdrettsproduksjonen skal reduseres i områder der vill laksefisk er hardt rammet, og at fremtidig oppdrettsvekst skal være miljømessig bærekraftig og derfor kun gis i områder der miljøet (les: vill laksefisk) tåler ytterligere belastning fra lakselusa.

Trafikklyssystemet blir det nye regimet kalt. Kysten skal deles inn i 13 produksjonsområder. I hvert område skal oppdrettsindustriens miljøavtrykk evalueres annethvert år, med start i år. Evalueringen skal resultere i en trafikklysfarge for hvert område; rødt lys betyr at lakseproduksjonen må tas ned med 6 %, gult lys betyr at produksjonen fryses, mens grønt lys åpner for 6 % vekst. 

Per Sandberg fikk i oppdrag å fullføre arbeidet som hans forgjengere startet på, og i forgårs la han fram sin endelige løsning, som skal implementeres første oktober.

Det eneste som burde vært gjort, er det som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Ingen oppdrettsvekst før luseproblemet er løst.

Et nytt miljøvennlig regime skal altså erstatte et utdatert system, som av hensyn til vill laksefisk ikke har gitt oppdrettsvekst siden 2009. Basert på forrige avsnitt er det rimelig for de fleste å regne med at vi da står foran en reduksjon i oppdrettsindustrien. Men den gang ei. Nå kommer derimot den veksten vi ikke har sett på årevis.

Hvordan i all verden henger det sammen?

For det første har Sandberg bestemt at eventuelt rødt lys skal behandles som gult fram til 2019. Altså garantert ingen reduksjon i år. For det andre sier han at den lakselusa som kommer fra anlegg som holder seg under 20 % av det maksimalt tillatte lusenivået, ikke skal telle i miljøregnskapet.  Disse anleggene får øke produksjonen uansett. Og for det tredje gir han alle oppdretterne mulighet for å flytte produksjonen fritt mellom to områder, også fra grønne til røde områder, selv om hans eget Fiskeridirektorat og Mattilsyn har sagt at dette ikke må skje.

Fra oppdrettsindustriens og Sandbergs side pekes det stadig på den innsatsen og ressursbruken som legges ned for å løse luseproblemet. Man bruker fem mrd årlig for å behandle mot lusa, og i et desperat forsøk på kvitte seg med den ”fordømte lusa” (sitat Sandberg) så har man vært utrolig raske til bytte ut uvirksomme lusemedisiner med ikke-medikamentelle metoder. Disse metodene inkluderer spyling og kosting av laksen, samt behandling med ferskvann og/eller varmtvann. Dette tar livet av utrolig mange lakselus, men dessverre også mange millioner oppdrettslaks. Ja du leste riktig. Dette synes selvsagt i oppdrettsselskapene regnskapsbøker. Svinnet øker og slaktevekten minker. Det siste også fordi mange slakter laksen tidlig fremfor å behandle mot lus. Dette har paradoksalt nok ført til at oppdrettsselskapene tjener penger som aldri før. Rett og slett fordi det blir for lite laks til å dekke etterspørselen på verdensmarkedet.

Og i lakseelvene? Her blir det stadig færre ville laks og sjøørret. Nærmere bestemt halvparten av det det var for 25 år siden. Alt dette bekymrer både oppdrettere, villaksinteressene og fiskeriminister Sandberg. Som nå altså vil løse denne gordiske knuten med å produsere mer oppdretslaks!

Det eneste som burde vært gjort, er det som Stortinget og regjeringen har vedtatt. Ingen oppdrettsvekst før luseproblemet er løst.