Lakelus
Lakelus er en av de to største truslene mot vill laks og sjøørret i Norge. Den har stor bestandsregulernede effekt, siden den dreper fiskeunger på vei ut i havet,
Oppdrett/Lakselus

Krever forslag om produksjonsøkning trukket tilbake

Norske Lakseelver har i dag levert høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) der vi ber om at forslag til produksjonsøkning i oppdrettsindustrien trekkes tilbake.

Paal
fredag 08.desember 2017 / 12:19

Årsaken til kravet er at NFD vil tildele økt produksjonskapasitet utelukkende basert på en evaluering av effekten av lakselus på bestander av vill laks. NFD vil akseptere et årlig tap av utvandrende laksesmolt som naturmangfoldlovens kvalitetsnorm for villaks ikke gir rom for.  Norske Lakseelver påpeker at akvakulturloven i tillegg stiller utvetydige krav til miljøforsvarlig oppdrettsvirksomhet, noe som gjør at langt flere miljø- og bærekraftsindikatorer må inkluderes når miljøeffekten skal evalueres. Det gjelder effekt på sjøørret og sjørøye, men i like stor grad effekter på andre arter og artssamfunn i økosystemene langs kysten.

Under høringsprosessen har det også kommet fram at NDF trolig brøt Utredningsforskriften, FOR-2016-02-19-184, da grensene for akseptabel effekt av lakselus ble endret uten at endringene ble sendt på ny høring, slik instruksen krever. Norske Lakseelver har varslet NFD, Justisdepartementet samt Næringskomiteen og Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om dette. Riksrevisjonen, som tidligere har evaluert oppdrettsforvaltningen, er også informert om saken.

Norske Lakseelver baserer sitt høringssvar på en juridisk utredning skrevet av forskningsprofessor Ole Kristian Fauchald ved UiO/Fridtjof Nansens Institutt.

Kontaktperson:

Fagansvarlig Erik Sterud, erik@lakseelver.no, 992 59 859