Per Sandberg
Per Sandberg med sin lille blå om villaks, som han fikk utdelt på seminaret i Alta i februar 2016. Foto: Øistein Norum Monsen / Dagbladet
Oppdrett/Lakselus

Krever oppdrett på miljøets premisser

Villaksinteresser og miljøorganisasjoner støtter fiskeriministeren i mye, men krever endring på ett sentralt punkt.

Paal
onsdag 21.september 2016 / 12:25

Pressemelding i forbindelse med høringsfrist 21/9-2016.

Organisasjonen Norske Lakseelver, som representerer omlag 7000 fiskerettighetshavere, er blant de som støtter fiskeriminister Sandbergs planer om å dele kysten inn i produksjonsområder der oppdrettsproduksjonen reguleres opp eller ned basert på miljøeffekten av lakselus spredd fra oppdrettsanleggene. Påvirkes villaksen mye skal produksjonen reduseres, mens den kan økes om påvirkningen er liten. 

I Fiskeribladet Fiskaren i går gikk Sandberg i rette med oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge, som benekter at det er noen sammenheng mellom oppdrettsproduksjonens omfang og lakselusrelatert dødelighet hos vill laksefisk, og i dag ber Sandberg trekke hele forslaget

- Vi synes mange av de momentene Sandberg trekker fram er gode og i likhet med ministeren mener vi det er på høy tid med en oppdrettsforvaltning som er basert på miljøets bæreevne. I dag er det totale smittepresset på villaks og sjøørret altfor stort, og den viktigste kilden til lakselus på kysten er oppdrett, forteller biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud.

Trafikklys er ikke et onde

I sine respektive høringssvar kommer organisasjonene med sine innspill til hvordan oppdrett kan få minst mulig negativ konsekvens for villfisk. 

- Det nye trafikklyssystemet til Sandberg gir oss for første gang et forvaltningssystem som tillater oppdrettsvekst  under den enkle, men høyst nødvendige forutsetning at industriens miljøavtrykk blir mindre og i kommer innenfor miljøets tåleevne, understreker Sterud.

Også Naturvernforbundet , Redd Villaksen, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Natur og Ungdom, Greenpeace og Sabima krever at hensynet til miljøet må styre oppdretten. 

- Sabima mener at systemet er et skritt i riktig retning for å sikre sunne økosystemer, men at det også bør ta hensyn til rømt oppdrettsfisk, genetisk innblanding i villaksstammene og forurensning fra anleggene i forbindelse med eksempelvis lusebehandling, sier generalsekretær Christian Steel.

Kvalitetsnormen må gjelde

På et helt sentralt punkt er alle organisasjonene helt uenig med ministeren.

- Vi er enige om at uakseptabel miljøeffekt må gi oppdrettsreduksjon og at akseptabel miljøeffekt åpner for vekst, men vi er helt uenige i hva som er akseptabelt og hva som er uakseptabelt. Der Sandberg mener det er greit at inntil 30 % av alle lakse- og sjøørretungene dør av lakselus før oppdrettsproduksjonen tas ned, mener vi myndighetene er bundet av minstekravet i sin egen vedtatte kvalitetsnorm for villaks, forklarer fagansvarlig Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet.

- Sandberg er nødt til å redegjøre for hvordan grenseverdiene i trafikklyssystemet vil kunne sikre at målene i kvalitetsnormen nås, det er den største svakheten ved dagens forslag, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

Blant forslagene som går igjen hos flere av organisasjonene er:

  • Etablering av oppdrettsfrie branngater i forbindelse med nasjonale laksefjorder vil opplagt redusere potensialet for bestandsreduserende effekt av lakselus på laksebestander i nasjonale laksevassdrag. Dette vil også kunne øke sannsynligheten for grønt lys og dermed oppdrettsvekst i enkelte områder.
  • Man må innføre et system der man sikrer seg en reell mulighet til å evaluere de miljøtiltakene man setter i verk. Evalueringen må derfor baseres på reell produksjon og ikke potensiell kapasitet innen områdene.
  • Ved vedtak om rødt lys og 6 % kapasitetsreduksjon i et område, gis områdets konsesjonshavere anledning til selv å fordele reduksjonen seg i mellom. Alle konsesjonshavere får dermed et insentiv til å bli best i klassen, alt arbeidet og alle ressurser flyttes fra det offentlige til industrien selv og man unngår anker på offentlige vedtak og endeløse klagerunder som tapper det offentlige for ressurser.
  • Unntak fra handlingsregel knyttet til reduksjon av produksjonen i et område, kan kun gis til konsesjonshavere som kan dokumentere at driften på den lokaliteten konsesjonen er tilknyttet, ikke har påvirket den miljøindikatoren som utløser produksjonsreduksjonen.
  • Nærings- og fiskeridepartementet må justere trafikklysgrensene slik at de blir i takt med den vedtatte kvalitetsnormen for villaks.

Organisasjonenes høringssvar vi i løpet av dagen bli oversendt Nærings- og fiskeridepartementet.

Norske Lakseelvers fullstendige høringssvar.

horingssvar_norske_lakseelver._implementering_st.mld_._16.pdf Høringssvar fra Norske Lakseelver

Kontaktpersoner:

Norske Lakseelver, Erik Sterud, 992 59 859
NJFF, Øyvind Fjeldseth, 971 93 287
Redd Villaksen, Jens Olav Flekke, 404 60 330
Naturvernforbundet, Arnodd Håpnes, 911 92 234
Natur og Ungdom, Olav Nicolay Larsson Aga, 410 79 298
Greenpeace, Truls Gulowsen, 901 07 904
Sabima, Christian Steel, 934 45 082