Hauge aqua
Illustrasjon av lukket oppdrettsmerd fra Huage Aqua: Ill. Hauge Aqua
Oppdrett/Lakselus

Har villaksentusiasten John Fredriksen funnet et columbi egg?

Marine Harvest har nylig annonsert at de investerer 600 millioner i lukket oppdrettsteknologi, nærmere bestemt den eggformede løsningen fra Hauge Aqua. Det hilses velkommen av mange villaksorganisasjoner.

Paal
fredag 12.februar 2016 / 15:13

Den foreslåtte løsningen er helt tett,  og vil være en sikker barriere mellom oppdrettslaks og parasitter som lakselus. Dermed vil heller ikke villaks og sjøørret bli utsatt for det enorme lusesmittepresset som dagens åpne merdløsninger medfører.
 

Ingen vekst fra Sandberg

På det store villaksseminaret i Alta denne uka, var Fiskeriminister Per Sandberg klinkende klar på at det ikke blir noen produksjonsøkning for oppdrettsindustrien før problemet med  lusa er under kontroll. Han og ministerkollega Vidar Helgesen i Klima- og miljødepartementet ser nå at løsningene finnes, og at store aktører velger å gå for lukket produksjon. I tillegg til å holde lusa ute, muliggjør de lukkede løsningene oppsamling av slam, noe som kan brukes i bioreaktorer. Organisasjonene i Villaksalliansen mener at dette er en kindereggløsning. Miljøet rundt merdene blir renere, vill laksefisk unngår smittepress og dagens avfall blir morgendagens ressurs.

En potensielt betydelig omdømmegevinst i form av bred støtte fra villaksinteressene både nasjonalt og internasjonalt bør heller ikke undervurderes.

 

Frykter ulykker til havs

Marine Harvest har søkt om 14 utviklingskonsesjoner. Villaksalliansen trekker fram at dette er en reell utvikling av ny teknologi for en mer bærekraftig oppdrettsindustri. Dette er i motsetning til hva andre aktører har søkt om utviklingskonsesjoner til, som bare er satsinger på dagens åpne produksjonsmetoder i større omfang langt til havs. Mange av organisasjonene i Villaksalliansen er skeptiske til de åpne havbaserte løsningene, ettersom en ulykke her  vil kunne resultere i en million laks på rømmen.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har akkurat lagt fram en ny tilstandsrapport for 104 lakseelver. Kun 23 av disse har tilfredsstillende kvalitet ut fra kriteriene i kvalitetsnormen for villaks. Ser vi på genetisk påvirkning alene, er det to tredjedeler av bestandene som ikke når normens minstekrav på grunn av allerede rømt oppdrettslaks. En ytterligere rømming av en million laks, vil kunne utgjøre en katastrofe for norsk villaks.

 

Ivrig laksefisker

Hovedaksjonær i Marine Harvest, John Fredriksen, er kjent som en ivrig laksefisker, med blant annet regelmessige fisketurer i vakre Nausta i Førdefjorden. Det er ingen tvil om at han og  ledelsen i Marine Harvest ønsker å satse på fremtidens løsninger og ikke gårsdagens.

Organisasjonene i Villaksalliansen gratulerer John Fredriksen og Marine Harvest med storsatsingen på lukket oppdrettsteknologi. Dette er nødvendig for å redde laksen og derfor håper vi Marin Harvest sin satsing setter en ny og ambisiøs standard i norsk oppdrettsnæring, heter det i meldingen fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Naturvernforbundet, WWF, Norske Lakseelver, Redd Villaksen og Sabima.