Laks
For å kunen høste av overskuddet, er vi avhengige av å få nok laks tilbake til elva.
Norske Lakseelver/Lakselus

Et naturlig høstbart overskudd

Paal
mandag 29.juni 2015 / 16:56

For mer liv i elva er Norske Lakseelvers slagord og visjon. Mere liv i elva i form robuste og tallrike laksebestander gir et høstbart overskudd, som også er en forutsetning for at formålet i Lakseloven skal kunne innfris. Derfor er det svært viktig at elvene produserer et størst mulig antall lakseunger, slik at flest mulig smolt svømmer ut i havet. Det største problemet i dag er den høye sjødødeligheten. Hvor stor andel av smolten kommer levende tilbake til sin barndoms elv for å gyte? Alt for få dessverre…

Med utgangspunkt i Naturmangfoldloven ble det innført en egen kvalitetsnorm for villaks vedtatt som kongelig resolusjon i 2013. Normen forutsetter at hver laksebestand skal ha et naturlig høstbart overskudd for å kunne tilfredsstille kvalitetsnormen. Det er med andre ord ikke nok kun å sikre artens overlevelse i form av små bestander i elver der det er forbudt å fiske, ei heller er det aktuelt å forvalte villaksen som en samlet bestand for alle elvene. Hver elv har sin unike villaksbestand.

Hvordan ligger vi så an i forhold til kvalitetsnormen? Vitenskapelig råd for lakseforvaltning kom nylig med sin årsrapport. Der sår de fast at gytebestandsmålet oppnås i 84 % av elvene, men at det naturlige høstbare overskuddet kun oppnås i 1 av 3 elver. Dette er alvorlig, særlig tatt i betraktning at vi allerede har redusert beskatningen for å tilpasse oss den store sjødødeligheten.

Villaksen er en miljøidikator, og følgelig er kvalitetsnormen et svært viktig hjelpemiddel for å kunne vurdere hvordan andre næringer og industrier påvirker villaksen negativt. Det er derfor gledelig at dagens Regjerning og Storting tar utgangspunkt i kvalitetsnormen når framtidig vekst i oppdrettsnæringen skal vurderes. En viktig presisering kom fra Næringskomiteen på Stortinget nå i forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen om forutsigbar bærekraftig vekst i oppdrettsindustrien: lakselus skal ikke ha bestandsreduserende effekt på villaks. I praksis vil dette bety at framtidig vekst ikke kan skje dersom den fører til at laksebestandene får redusert sitt naturlige høstbare overskudd på grunn av lakselus. Dette i kombinasjon med en handlingsregel som vil føre til reduksjon i oppdrettsvolumet eller bruk av lukkede anlegg i områder med stort lusepress, vil føre til bedre overlevelse for lakseungene i sjøen. For å oppnå dette må Regjerningen i større grad stimulere til utvikling og bruk av ny teknologi i form av lukkede anlegg i sjø og på land. Redusert lusesmitte vil også kunne oppnås ved samordne brakklegging av åpne merder i større områder før og under lakseungenes utvandring til havs. Først da vil vi kunne få tilbake voksen laks i et antall som gir et høstbart overskudd.

Det er 1000 ganger mer oppdrettslaks enn det kommer villaks tilbake til våre elver. Vi har følgelig ingen villaks å ofre, til fordel for oppdrettsindustrien. Det er det høstbare overskudd av laks som bidrar til mer liv – med mye laks på gytegrunnene, mange sportsfiskere langs elvebreddene og livskraftige lokalsamfunn langs elvedalene. Derfor må politikerne bidra til kloke vedtak som sørger for at elvene fylles med villaks i framtida!