Ungfiskundersøkelse

Mål

Registrere ungfisk og yngeltetthet i vassdraget. 

Beskrivelse

NE håper at registrering av yngel og ungfisk blir en årlig undersøkelse i vassdraget slik at NE får en lang tidsserie med data. Dette blir en viktig del av overvåkingen av laksebestanden i Namsenvassdraget. På sikt håper man å koble yngel- og ungfiskundersøkelsene opp mot gytegropundersøkelsene, for å få et godt bilde av bestandssituasjonen. 

 

Det er også viktig at NE har oversikt over de beste oppvekstområdene slik at ekstern aktivitet i form av bygging av broer, gang og sykkelbaner eller trekking av strømkabler, fiberkabler, vannrør, kloakkrør osv ikke gjørs slik at viktige oppvekstområder i elva blir ødelagt.

 

Resultat: