Midtsesongsevaluering

Mål

Målet med en midtsesongevaluering er at ansvarlig lokal forvaltning skal respondere raskt ved behov, og justere beskatningen med hensyn til innsig og miljøforhold, slik at gytebestandsmålet nås eller at negativt avvik blir minst mulig.

Beskrivelse

Midtsesongsevalueringen er en årlig vurdering om man i den inneværende sesong ligger an til å nå gytebestandsmålet. Hvis man ikke ligger an til å nå målet skal det iverksettes forhåndsavtalte tiltak som øker sannsynligheten for oppnåelse.

I «Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag» er det krav om at den lokale forvaltninga skal gjennomføre en vurdering midtveis i sesongen. I første halvdel av juli gjennomfører styret en midtsesongevaluering i tråd med veilderen fra NINA. 

Hvis sannsynligheten for oppnåelse er liten skal det iverksettes tiltak som er forhåndsavtalt med Statsforvalteren. Styret kan også lette på restriksjoner hvis det ser ut som om man overstiger gytebestandsmålet.  

Plan for forhåndsavtalte tiltak utarbeides av ansvarlig lokal forvaltning og sendes til Statsforvalteren innen 10. juni.

Klikk her for en nærmere forklaring av begrepet gytebestandsmål.

Gytebestandsmålet for Namsenvassdraget samlet  er 18654 kg hunnlaks fordelt på:
Namsen: 8682 kg
Sanddøla: 2638 kg
Høylandsvassdraget: 4303 kg
Andre sidevassdrag: 3030 kg

 Klikk her for å se historiske tall for grad av måloppnåelse.

 

Forhåndsavtaler fra tidligere år
2020

2021

2022

2023