Driftsplan for Otra

Driftsplanområde

Denne driftsplanen gjelder for anadrom strekk av Otra. Driftsplanen er løpende.

Se vedlagt pdf av kart over lakseførende del av Otra:

 

kart_otra.pdf
Organisering av driftsplanarbeidet

I Otra er det satt ned et driftsplanutvalg med Harald Endresen som leder. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Organisering av forvaltningslaget

Otra Laxefiskelag representerer alle fiskerettseiere i den anadrome strekningen av Otra.

Otra Laxefiskelag har det lokale forvaltningsansvaret.

Kvalitetsnormstatus

Otra

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

KvalitetsnormvurderingGod
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt93%siste fem år
Totalbeskatning40%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Otra er utbygd flere steder og ligger ikke under noen verneplan. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

 

Otra som kraftobjekt. Bildet viser øvre del av lakseførende strekk.
Otra som kraftobjekt. Bildet viser øvre del av lakseførende strekk.

 

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Elvemusling (Margaritifera margaritifera) ble påvist i Otra i 2009. Videre undersøkelser av en relativt liten del av bunnarealet i elven ga ingen nye funn, grundigere kartlegging påventes for å avklare statusen til arten i elva. Det godt kan stå elvemusling på områder som ikke ble undersøkt. Mer informasjon finnes i Elvemuslingbasen: http://fmtl.gislink.no/elvemusling/faktaark.php?ID=10010001.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensning, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Her kan du se en oversikt over viktige forskningsrapporter for Otra: https://lakseelver.no/nb/news-2017/bibliotek-rapporter

Visjon

Visjonen er ikke klar ennå

Forvaltningsmål

Hovedmål 1: Fiskeressurs

 1. Vannkvaliteten i Otras lakseførende del skal bli så god at reproduksjon av laks sikres.  Strekningen skal fullkalkes så snart dette lar seg gjennomføre.
 2. Fiskeregler skal utføres slik at de ivaretar det biologiske mangfoldet av elvas fiskeressurser og slik at de bidrar til at elvas prosuksjonsgrunnlag for laks og aure utnyttes
 3. Nødvendige fiskeforsterkende tiltak i anadrome sidebekker skal gjennomføres
 4. Otra skal ikke smittes av gyro, fiskesykdommer, eller få tilført fremmede fiskearter
 5. Fangstrapporteringen bør være på minst 90% på alle typer kort
 6. Det skal være et oppsyn i elva som ser til at fiskereglene følges
 7. Det skal fremskaffes større kunnskap om fisken i elva med tanke på å utforme tiltak som bidrar til at elvas prosuksjonsgrunnlag for laks og aure utnyttes

Hovedmål 2 Næringsutvikling

 1. Salg av fiske skal generere utbytte til rettighetshaverne og skape ringvirkninger i nærmiljøet

Hovedmål 3 Fisketilbud

 1. Det gode fisketilbudet til allmennheten skal videreføres og utvikles
 2. Et variert fisketilbud til ulike grupper av fiskere skal videreføres og utvikles
 3. Den fysiske tilretteleggingen for fiske skal til enhver tid være så god at konflikter forbundet med fiskernes ferdsel minimeres
 4. Informasjon om laksefiske i Otra skal forbedres, både for lokale- og tilreisende fiskere
 5. Det skal være et godt samarbeid med Kristiansand og Vennesla JFF

Hovedmål 4 Medlemmenes interresser

 1. Laget skal videreføres som et forpliktende samarbeidsorgan. Dette skal gi rettighetshaverne anledning til å bestemme ordninger for fiske, herunder god mulighet for utøvelse av eget fiske
 2. Det skal være god informasjonsflyt internt og demokratiske og åpne vedtaksprosesser i laget
 3. Laget skal være representert i alle samarbeidsorganer som har med forvaltning av fisken i Otras lakseførende del å gjøre

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Otra El-fiske sidebekker Biologi Høy 2018 2019 Jostein Mosby
Gjennomført (27.09.2019)
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Oppsyn i Otra Fritidsfiske Høy 2000 2018 Harald Endresen
Gjennomført (30.09.2018)
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kjeksebekken, utbedring oppgangshinder Biologi Høy 2017 2017 Jostein Mosby
Gjennomført (10.07.2017)

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Otra Skjellprøveanalyser Biologi Høy 2019 2029 Jostein Mosby
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fangstrapportering Fritidsfiske Høy
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Otra - desinfisering Fritidsfiske Høy 2000 2019 Harald Endresen
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Habitatstiltak på Ravnås Biologi Høy 2018 2018 Jostein Mosby
Under Gjennomføring
Lundebekken Habitatstiltak Biologi Høy 2019 2019 Jostein Mosby
Under Gjennomføring