Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
07:09
19:40
00:41
13:30

Driftsplan for Otra

Sist endret: 
06/12/2018 - 19:47
Mikael Jørgensen

Denne driftsplanen gjelder for anadrom strekk av Otra. Driftsplanen er løpende.

Se vedlagt pdf av kart over lakseførende del av Otra:

 PDF icon kart_otra.pdf

Innledning

Organisering av driftsplanarbeidet: 

I Otra er det satt ned et driftsplanutvalg med Harald Endresen som leder. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Organisering av forvaltningslaget: 

Otra Laxefiskelag representerer alle fiskerettseiere i den anadrome strekningen av Otra.

Otra Laxefiskelag har det lokale forvaltningsansvaret.

Status og bakgrunn

Reguleringer i vassdraget: 

Otra er utbygd flere steder og ligger ikke under noen verneplan. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Oversikt NVE øvre Otra
Otra som kraftobjekt. Bildet viser øvre del av lakseførende strekk.

 

Fangststatistikk Otra

Kvalitetsnormstatus i Otra

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Otra.
Høstingspotensial
Svært god

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
Svært god100%100%100%2010-20142015

Beskatningsråd

Denne bestanden tåler sannsynligvis høyere beskatning dersom innsiget blir som i de senere år.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
middels216971003394200234117563511

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.

Høstingsnivå

Oppnåelse GMB

Høstbart overskudd

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner: 

Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensning, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret.

Her kan du se en oversikt over viktige forskningsrapporter for Otra: https://lakseelver.no/nb/news-2017/bibliotek-rapporter

Visjon og mål

Visjon: 

Visjonen er ikke klar ennå

Forvaltningsmål: 

Hovedmål 1: Fiskeressurs

 1. Vannkvaliteten i Otras lakseførende del skal bli så god at reproduksjon av laks sikres.  Strekningen skal fullkalkes så snart dette lar seg gjennomføre.
 2. Fiskeregler skal utføres slik at de ivaretar det biologiske mangfoldet av elvas fiskeressurser og slik at de bidrar til at elvas prosuksjonsgrunnlag for laks og aure utnyttes
 3. Nødvendige fiskeforsterkende tiltak i anadrome sidebekker skal gjennomføres
 4. Otra skal ikke smittes av gyro, fiskesykdommer, eller få tilført fremmede fiskearter
 5. Fangstrapporteringen bør være på minst 90% på alle typer kort
 6. Det skal være et oppsyn i elva som ser til at fiskereglene følges
 7. Det skal fremskaffes større kunnskap om fisken i elva med tanke på å utforme tiltak som bidrar til at elvas prosuksjonsgrunnlag for laks og aure utnyttes

Hovedmål 2 Næringsutvikling

 1. Salg av fiske skal generere utbytte til rettighetshaverne og skape ringvirkninger i nærmiljøet

Hovedmål 3 Fisketilbud

 1. Det gode fisketilbudet til allmennheten skal videreføres og utvikles
 2. Et variert fisketilbud til ulike grupper av fiskere skal videreføres og utvikles
 3. Den fysiske tilretteleggingen for fiske skal til enhver tid være så god at konflikter forbundet med fiskernes ferdsel minimeres
 4. Informasjon om laksefiske i Otra skal forbedres, både for lokale- og tilreisende fiskere
 5. Det skal være et godt samarbeid med Kristiansand og Vennesla JFF

Hovedmål 4 Medlemmenes interresser

 1. Laget skal videreføres som et forpliktende samarbeidsorgan. Dette skal gi rettighetshaverne anledning til å bestemme ordninger for fiske, herunder god mulighet for utøvelse av eget fiske
 2. Det skal være god informasjonsflyt internt og demokratiske og åpne vedtaksprosesser i laget
 3. Laget skal være representert i alle samarbeidsorganer som har med forvaltning av fisken i Otras lakseførende del å gjøre

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon