Miljøkamp nytter

Sørlandets storelv

Den opprinnelige storlaksstammen i Otra døde ut pga industriforurensningen i Vennesla. Nå er laksen tilbake og elva gir gode fangster.

Les mer

Otra er den største elva på Sørlandet. Den har sitt løp fra Setesdalsheiene i Bykle kommune i Aust-Agder i nord til Kristiansand i Vest-Agder i sør. Elva renner ut i Østre havn i Kristiansand mellom Galgeberg og Tangen. Elva er lakseførende opp til Vigeland i Vennesla. I tillegg finnes den spesielle relikte laksen bleke i Byglandsfjorden. Navnet kommer av dyrenavnet Oter.

Otra var tidligere en god lakseelv kjennetegnet av en uvanlig storvokst laksestamme, men i 50- årene medførte forurensing en dramatisk reduksjon i fangstene, og resultatet ble at den stedegne storlaksestammen døde ut.

I 1995 ble en industriavløpsledning fra Vennesla til sjøen etablert. Dette har gitt grunnlag for etablering av en ny laksebestand i Otra. Dagens bestand er dog ikke like storvokst som tidligere, men det tas årlig flere storlakser. Dagens laksestamme er kommet som resultat av naturlig feilvandring fra spesielt Audna-laks.

De 15 lakseførende km fra sjøen til Vigelandsfossen byr på varierte fiskemuligheter for enhver.

Otra er 245 kilometer lang og er dermed Norges åttende lengste elv. Middelvannføringen er 150 m³/s. Høyeste vannføring er målt i oktober 1987 med ca. 1000 m³/s. Nedbørfeltet er 3 740 km² stort.

Det er to store innsjøer i vassdraget, Åraksfjorden og Byglandsfjorden.

Otra  kalkes.  Det er etablert kalkdoserer ved Iveland Kraftstasjon og i Høiebekken.

Om elveeierlaget

Otra Laxefiskelags formål er å forvalte og eventuelt omsette andelseiernes fiskerettigheter i Otra fra munningen og opp til Vigelandsfossen.

Les mer