Sørlandets storelv

Otra er lakseførende ca 15 kilometer opp til Vigelandsfossen. Elva er delt i fem hovedsoner (A soner) og tre av disse er delt i undersoner (B og C soner). Elva er forholdsvis brei og det er mulighet for båtfiske i sone 1 og 2. Det selges årskort og dagskort i alle A soner.  B og C soner er dagskortsoner med antallsbegrensning. 

Elva fullkalkes fra 2021.

Generell beskrivelse av fisket

Otra er lakseførende ca 15 kilometer opp til Vigelandsfossen. Elva er delt i fem hovedsoner (A soner) og tre av disse er delt i undersoner (B og C soner). Elva er forholdsvis brei og det er mulighet for båtfiske i sone 1 og 2. Det selges årskort og dagskort i alle A soner.  B og C soner er dagskortsoner med antallsbegrensning. 

Les mer i fiskefolderen:

 

Fiskeregler

Fisketider og fiskeregler

Fiskereglene er endret sesongen 2024 som følge av nasjonalt svikt i innsig av laks.  Her er link til endrede regler

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende offentlige fiskeregler.

Det gjøres oppmerksom på at det kan innføres strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette. 

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske kan kjøpes over internett her . Kjøp av fiskekort skjer enten hos utsalgsstedene eller via våre nettsider. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på noen av sonene.

Fiskekortdøgnet følger datoen. Et døgnkort gjelder dermed kun for den dato det lyder på, fra kl 00.00 til kl 24.00. Formiddagskort gjelder fra kl 00.00 til kl 12.00.  Ettermiddagskort fra kl 12.00 til kl 24.00.

Rettighetshavernes fiske er fra 00.00 til 24.00 mandag  i sone 2 og 4 og mandag og tirsdag i sone 3 og nedre del av sone 4. Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. Årskort gjelder ikke disse dager.

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Dette vil si at det er forbudt å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal alltid settes ut igjen.

Tillatte redskaper

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Følgende agn er tillatt: mark, sluk, spinner, wobbler og flue. For å hindre spredning av sykdom og parasitter (blant annet Gyrodactylus salaris) er det i tidligere Vest-Agder forbudt å fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp og lignende).

Krokstørrelse

Det er ikke er tillatt å rykke/krøke fisk, og derfor er det innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm).

Antall treblekroker

Det er ikke tillatt med mer enn 2 treblekroker på sluk / wobbler.

Antall redskaper

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang eller håndsnøre. Det vil si at det kan brukes to fluer på fortommen, eller en opphengerflue over sluken. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre.  Bevegelig fiske gjelder også båtfiske.

Personlige kvoter

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 1 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert). 

Med døgnkvote menes det totale antallet laks eller sjøaure hver fisker kan avlive i løpet av et døgn i ei elv. Døgnkvoten er personlig og kan ikke overføres til andre. Dette vil si at en fisker som ikke har fylt kvoten i løpet av ett døgn ikke kan gi kvoten videre til andre fiskere. Det er heller ikke anledning til å overføre kvoten til neste døgn.

Kvota følger hver påbegynte dato. Ordninger med kort som varer kortere enn ett døgn gir ikke fiskeren anledning til å fange mer enn døgnkvota i løpet av 24 timer.

Fangst av oppdrettslaks teller ikke med i kvoten, men det er fiskerens ansvar å vurdere om fisken er oppdrettslaks eller ikke. Dersom det viser seg at fisken allikevel er en villaks, teller denne med i kvoten. Hvis kvoten med dette blir overskredet, er det brudd på fiskereglene.

Sesongkvote er maks 50 kg laks. 

Fisket skal avsluttes for dagen når to laks er avlivet.

Fiskere anmodes om å sette gytefarget stor holaks tilbake i elva. 

Pukkellaks skal avlives.  Pukkellaks skal rapporteres, men teller ikke med på personlige kvoter.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet, og ikke tas på land. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke avlive flere fisk enn de personlige kvotene tillater.

Les mer om forsvarlig gjenutsetting her

Gruppedagskort

Tilbud til grupper av fiskere som ønsker en sone for seg selv. Gjelder sone 3B Hagen, sone 3C Mosby, sone 4B Ravnås og sone 4C Holmane. Gruppedagskortet gjelder hele sona, og gruppen organiserer selv fisket slik de ønsker.  Husk likevel at kvotene i Otra er personlige kvoter.  Kortkjøper er ansvarlig for å utstede rapporteringskort til alle som fisker. Nærmere informasjon fremgår av kortet.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det er ikke tillatt å fiske videre før avlivet fangst er rapportert. Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app.  Nærmere beskrivelse fremgår av fiskefolderen.

Ansvar

All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.

 

Følgende retningslinjer gjelder under fiske

• Bevegelig fiske gjennomføres både fra land og fra båt.

• Vis hensyn ved motfiske. Fisk til midtlinjen dersom det er fiskere på motsatt side av elva.

• Vis naturvett og vis hensyn til dyrket mark

• Forsøpling eller annen adferd som er til sjenanse for andre, vil føre til bortvisning

• Det er ikke tillatt å fiske fra bro

 

Tiltak for å hindre spredning av sykdommer og parasitter

• Utstyr som er benyttet i andre vassdrag skal desinfiseres.

• All transport av fisk, vann, planter m.m fra et vassdrag til et annet er forbudt.

• Sløy ikke fisk i elver eller vann. Blod og fiskeslo kan inneholde smittestoffer og parasitter.

 

Oppsyn:

Oppsynet utføres av medlemmer i Vennesla JSFF.  Oppsynslista finer du her: 

Fiskekortpriser

Korttype  Alle priser inkl. MVA   Sone
 123a3b3c4a4b4c5a5b
Dagskort åpen sone      150      250      250         -            -         250         -            -         300         -  
Dagskort, 3 kort pr døgn          -            -            -         250      250         -         350      350         -            -  
Halvdøgnskort.  4 kort form. og 4 etterm.         -            -            -            -            -            -            -            -            -         400
5 dagers kort ons-søn         -            -         750         -            -            -            -            -            -            -  
Ung- voksen årskort       500  1 050  1 500         -            -     1 600         -            -     1 750         -  
Årskort   1 000  2 100  3 000         -            -     3 200         -            -     3 500         -  
Årskort fiske egen båt  1 500         -            -            -            -            -            -            -            -            -  
Døgnkort båt         -         500         -            -            -            -            -            -            -            -  

 

Korttype      
Ungdomsfiske

I Otra selges såkalte "juniorkort" til ungdom under 18 år. Ett kort gjelder hele sesongen for samtlige soner som ikke har begrensninger i kortsalget, d.v.s. landfiske i sone 1, sone 2, sone 3A sone 4A og sone 5A. Prisen for kortet er kr. 100,- pr år. 

Unge voksne 18 til 23 kan kjøpe sesongkort til halv pris.

Midtsesongevaluering

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.