Sørlandets storelv

Den opprinnelige storlaksstammen i Otra døde ut pga industriforurensningen i Vennesla. Nå er laksen tilbake og elva gir gode fangster.

Generell beskrivelse av fisket

 

Otra er lakseførende ca 15 kilometer opp til Vigelandsfossen. Elva er delt i fem hovedsoner (A soner) og tre av disse er delt i undersoner (B og C soner). Elva er forholdsvis brei og det er mulighet for båtfiske i sone 1 og 2. Det selges årskort og dagskort i alle A soner.  B og C soner er dagskortsoner med antallsbegrensning. Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).  Sesongkvote er maks 50 kg laks. Fisket skal avsluttes for dagen når to laks eller er avlivet.

Fiskere anmodes om å gjenutsette gytefarget stor holaks.

 

Fiskeregler

Fisketider

Laks: fra 1. juni til 31. august
Ørret: fra 1. juni til 31. august

Midtsesongevaluering

Fra 25. juli - 12:45 til 25. juli - 13:45

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Vest-Agder.

Det gjøres oppmerksom på at Fylkesmannen kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen for villaksen tilsier dette, jfr fiskeforskriften for Vest-Agder. 

Fiskeravgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeravgift til staten skal fremvises ved kjøp av fiskekort for alle over 18 år, og alltid medbringes under fiske. Fiskeravgiften for laksefiske koster kr. 272,- og kan kjøpes over internett her og på alle postkontorer. Kjøp av fiskekort skjer enten hos utsalgsstedene eller via våre nettsider, her. Fiskekortene er personlige, og kan ikke overdras. Vær oppmerksom på at det er begrenset kortsalg på noen av sonene.

Fiskekortdøgnet følger kalenderen. Et døgnkort gjelder dermed kun for den dato det lyder på, fra kl 00.00 til kl 24.00.

Rettighetshavernes fiske er tilsvarende fra 00.00 til 24.00 mandag  i sone 2 og 4 og mandag og tirsdag i sone 3 og nedre del av sone 4. Elva er fredet fra siste lørdag i august kl 24.00 til søndagen etter fiskekonkurransen. Årskort gjelder ikke disse dager.

Tillatt redskap

I alle soner er fiske tillatt med flue, sluk og mark. Kun ett redskap pr. person, og maks. èn trippelkrok pr redskap.
Fiske med blysøkke påmontert plastslange er forbudt. Årsaken er at den fylles med vann som kan overføre sykdommer og parasitter mellom vassdrag.

Fangstbegrensning

Det er innført en generell fangstbegrensning på 2 laks og 2 sjøørret pr. fisker pr. fiskedøgn. Med laks menes også smålaks (svele / tert).  Sesongkvote er maks 50 kg laks. Fisket skal avsluttes for dagen når to laks er avlivet.

Fiskere anmodes om å sette gytefarget stor holaks tilbake i elva. 

Rømt oppdrettsfisk skal avlives.  Rømt oppdrettsfisk teller ikke med i personlige kvoter dersom den bekreftes og godkjennes av oppsynet.  Otra Laxefiskelag ønsker at det tas skjellprøve samt bilde av laks man mener er rømt oppdrettsfisk.

Pukkellaks skal avlives.  Pukkellaks skal rapporteres, men teller ikke med på personlige kvoter.

Fisk som gjenutsettes må behandles med forsiktighet, og ikke tas på land. Dersom fisken er så skadet at det ikke er forsvarlig med gjenutsetting, skal den avlives. En fisker kan likevel ikke beholde flere laks eller sjøørret enn de personlige kvotene tillater.

Les mer om forsvarlig gjenutsetting her

Gruppedagskort

Tilbud til grupper av fiskere som ønsker en sone for seg selv. Gjelder sone 3B Hagen, sone 3C Mosby, sone 4B Ravnås og sone 4C Holmane. Gruppedagskortet gjelder hele sona, og gruppen organiserer selv fisket slik de ønsker.  Husk likevel at kvotene i Otra er personlige kvoter.  Kortkjøper er ansvarlig for å utstede rapporteringskort til alle som fisker. Nærmere informasjon fremgår av kortet.

Båtfiske

Det er mulig å fiske fra båt i sonene 1, 2 og 4. Alle som deltar i båtfiske skal ha fiskekort (også roer). Det er ikke tillatt å benytte mer enn  1 stang pr fisker og maks 2 stenger pr. båt. Bevegelig fiske gjelder også båtfiske. Se mer opplysninger under hver enkelt sonebeskrivelse.

Rapportering

All fangst skal rapporteres fortløpende.  Det kan rapporteres på nett eller via Scanatura app.  Nærmere beskrivelse fremgår av fiskefolderen.

Ungdomsfiske

I Otra selges såkalte "juniorkort". Ett kort gjelder for samtlige soner som ikke har begrensninger i kortsalget, d.v.s. landfiske i sone 1, sone 2, sone 3A sone 4A og sone 5A. Prisen for kortet er kr. 100,- pr år. Juniorkort selges kun som årskort og gjelder ut det året man fyller 18.

Midtsesongevaluering

Sesongen vil bli avsluttet 31. august uavhengig av resultatet av midtsesongevalueringen.  Dette er besluttet av Otra Laxefiskelag basert på fangstutviklingen de to siste år.

Elveeierlagene skal forvalte elva til beste for laksebestandene, men har også andre forvaltningsmål.  Laksefiske skal komme lokalesamfunnet til gode gjennom sportsfiske, og det skal arbeides for et godt fisketilbud for tilreisende fiskere.  Laksefiske i elvene er en attraktiv og verdifull ressurs som også skal gi verdiskapning gjennom reiselivstilbud og ringvirkninger i lokalsamfunnet.  Det er derfor ikke slik at alle begrensninger i fisket er et gode.  Det må foretas en balansert vurdering som både ivaretar de biologiske, sosiale og økonomiske sidene av laksefisket.