Kvalitetsnormstatus

Namsen - samlet

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 18654 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 91% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 96% siste fem år
Totalbeskatning 38% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 18654 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Dårlig
Delnorm Genetisk integritet Dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 99% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 97% siste fem år
Totalbeskatning 49%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 18654 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 93% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 115% siste fem år
Totalbeskatning 58%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 18654 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 94% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 110% siste fem år
Totalbeskatning 50%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 18654 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 93% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 115% siste fem år
Totalbeskatning 59%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene ble i utgangspunktet videreført i 2017, men etter midtsesesongevalueringen ble fiskesesongen i Høylandsvassdraget forlenget til ut august (som i 2016). Det ble rapportert at 3 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt, på nivå med tidligere år. Fangstene ble de høyeste siden 2000. Fra lokalokontakt har fått opplyst at det var unormal høy vannføring langt ut i sesongen i hele vassdraget. Dette på grunn av mye snø i fjellene som smeltet utover sommeren. Videre har lokalforvaltningen inntrykk av at fisketrykket (antall fiskere) har økt noe de siste årene, men har foreløpig ingen data på dette. Fangststatistikken vurderes som god, men med noe mangler (lokalkontakt). Det opplyses at det er mangler på noen vald, og elveeierlaget arbeider med tiltak. I Tømmeråsfoss ble det registrert en oppgang på 2450 laks i 2017 (data fra Skandinavisk Naturovervåkning), mye høyere enn tidligere år og samlet beskatning ble estimert til mellom ca 12 og 14 %. Dette tyder ikke på at beskatningen ble avvikende høy, til tross for gode fiskeforhold i hele vassdraget og mulig økt fisketrykk. Fordi beskatningen i Sandøla i 2017 ble estimert til å være lik beskatningen i 2016 valgte vi å videreføre standardverdier for moderat beskatning i 2017.
2018 Fiskereguleringene fra 2017 ble videreført i 2018, inklusive sesongutvidelsen fra 15/8 til 31/8 i Høylandsvassdraget etter midtsesongevalueringen. Det ble rapportert at 11 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt, høyere enn i de senere år. Fangstene ble redusert fra det gode året 2017, men var fortsatt ganske høye. Det opplyses at lav vannføring og høy temperatur i Namsenvassdraget samlet førte til lav beskatning i juli, mens ideell vanntemperatur og vannføring i august ga godt fiske og høyere beskatning i august. Fangststatistikken vurderes som god (lokalkontakt). I Tømmeråsfoss ble det registrert en oppgang på 1858 laks i 2018 (data fra Skandinavisk Naturovervåkning), noe lavere enn i 2017 og samlet beskatning ble estimert til ca 9 %. Det ble gjennomført gytegropregistreringer fra helikopter på strekningen Sellægghylla til Nedre Fiskumfoss (NINA notat, Heggberget mfl. 2018). Det ble observert færre gytegroper enn under tilsvarende telling i 2016, men dette kan delvis skyldes dårligere observasjonsforhold og utvasking av substrat under en flom. Fordi fiskeforholdene i Høylandsvassdraget trolig var vanskelige og fordi beskatningen i Sandøla var svært lav og lavere enn i 2017 brukte vi standardverdier for lav beskatning i 2018.
2019 Fiskesesongen fra 2018 ble videreført i 2019, inklusive sesongutvidelsen fra 15/8 til 31/8 i Høylandsvassdraget etter midtsesongevalueringen. I utvidelsesperioden var det gjenutsettingspålegg for hunnfisk. Det ble rapportert økende antall gjenutsatt fisk i denne perioden, men andel gjenutsatt var ikke høy i 2019 (8 %). Slik vi forstår det ble den personlig døgnkvoten økt i hele vassdraget til fire avlivet laks, to uten vektbegrensing og to under 1,5 kg. Det ble rapportert at 4 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt, tilbake til vanlig nivå. Totalfangstene økte noe fra 2018. Det opplyses ikke om spesielt vanskelige fiskeforhold. Fangststatistikken vurderes som god (lokalkontakt). På grunn av normalt gode fiskeforhold og økt estimert beskatning i Sandøla i 2019 sammenlignet med senere år brukte standardverdier for middels fangstandel i 2019.
2020 Fiskeseongen i Namsen ble som tidligere 1/6 til 31/8, men det ble ikke gitt forlenget fiske i Høylandsvassdraget etter midtsesongvurderingen og ble 14 dager kortere enn i 2019. I Sandøla ble fiskesesongen den samme som i 2019 (15/6-15/9). Kvotene ble de samme som i 2019. Det opplyses at en kald og vannrik vår ga godt fiske i nedre deler av Namsen men ga nok forsinket oppvandring i Sandøla, men neppe i Høylandsvassdraget. Det ble rapportert at 2,5 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (mest smålaks). Totalfangstene økte ytterligere noe fra 2019. Fangststatistikken vurderes som svært god (lokalkontakt). Gode fangster i nedre deler av vasdraget i starten av sesongen og ellers normalt gode fiskeforhold tilsa at vi brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2020.
2021 Fiskesesongen fra 2020 ble videreført i 2021, men det ble for første gang innført en sesongkvote (12 laks). Etter midtsesongvurderingen ble sesongkvoten redusert til 8 laks, og i forskrift ble døgnkvoten redsert fra fire til en laks. Videre ble det i utgangspunktet innført hunnlaksfredning fra 1. august, men dene ble framskyndet til 19. juli etter midtsesongvurderingen. Det opplyses at det var lite regn. Rapporteringen vurderes som god (lokalkontakt), men med fare for under/feilrapportering på grunn av de nye kvotene og i innsjøene. Det ble rapportert at 16 % av laksen ble gjenutsatt (på vektbasis), fordelt på 28 % av smålaksen, 15 % av mellomlaksen og 12 % av storlaksen (på antallsbasis). Totalfangstene ble markant redusert fra 2020 til 2021. Den beregne beskatningen i Sandøla var i 2021 omtrent som i 2021, med unntak av at de var lavere i for smålaks. Vi brukte standardverdier for middels fangstandel også i 2021 for mellom og storlaks, men reduserer til lav fangstandel for smålaks.
Kultivering
Det har vært drevet kultivering med plommesekkyngel i deler av vassdraget (opp til 200 000 yngel i Sandøla). Det har ikke vært kultivert etter 1993.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 214 3 108 56 3
1990 226 2 213 47 2
1991 197 2 65 22 2
1992 162 1 68 34 1
1993 91 0 70 10 0
1994 92 0 109 29 0
1995 71 0 63 59 0
1996 63 5 123 28 5
1997 59 2 137 45 2
1998 160 8 87 28 8
1999 129 0 117 15 0
2000 172 0 147 10 0
2001 168 1 104 17 1
2002 112 8 176 40 8
2003 168 10 1.93
2004 126 2 71 31 2
2005 336 1 122 10 1
2006 157 3 103 23 2.61
2007 152 2 220 14 1.97
2008 208 7 417 14 6.73
2009 150 5 258 16 4.7
2010 177 1.7 378 24.1 1.7
2011 178 9 362 24 9
2012 771 3 164 14 3
2013 174 3 210 18 2.9
2014 647 2 495 14 2.3
2015 642 3 133 16 3.3
2016 498 4 178 12 3.8
2017 588 1 113 8 1.19
2018 919 1 180 2 1.3
2019 1119 2 275 2 2.2
2020 729 1 240 5 1.1
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.