Fiskeregler Toåa 2023

Stig HUsby
tirsdag 18.april 2023 / 19:30

Fiskeregler for Toåa 2023

Vedtatt av styret i Todalen Elveeigarlag den 30.03.2023

 

§1 Fisketid
Laks f.o.m. 15. juni t.o.m. 15. august.

Sjøørett f.o.m 15. juni til 31. juli

Hunnlaks er fredet f.o.m. 15. juli.


§2 Fredningssone
Det er ikke tillatt å fiske på strekningen ovenfor Fyrhushølen opp til Storfossen.  Fredningssonen er skiltet.


§3 Tillatt redskap
Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Reke og kunstig mark (eks. Gulp) er forbudt. Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. Maksimal størrelse fra krokstamme til krokspiss er 14 mm. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Bruk av klepp/hytt er ikke tillatt. Elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk er ikke tillatt.


§4 Fangstbegrensninger
All fisk under 35cm skal settes levende ut igjen.

Personlig kvote for avlivet laks er maks 1 per døgn, 2 per uke og 4 per sesong. Det kan avlives maks 1 laks over 80 cm og 1 hunnlaks per sesong.

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Perioden for en personlig ukeskvote regnes fra og med det kortdøgnet den første laksen avlives til og med det 6. påfølgende kortdøgn. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny periode for ukeskvote starter. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Det er kvote på antall gjenutsatt laks. Det kan gjenutsettes maks 2 laks per døgn før personlig kvote belastes. Dvs. at hvis man fanger og gjenutsetter laks nummer 3 i et og samme fiskedøgn, så er den personlige døgnkvoten på 1 laks ansett som oppfylt og fisket må avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. 

Det kan gjenutsettes maks 10 laks per sesong. Når man har fanget og gjenutsatt laks nummer 10 er personlig kvote oppfylt, og fisket må avsluttes inntil ny fiskesesong starter. 

Hunnlaks er fredet f.o.m. 15. juli. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut.

Personlig kvote for avlivet sjøørret er maksimalt 1 per døgn og 2 per sesong.

Gjenutsetting av fisk skal foregå så skånsomt som mulig og iht.

Oppdrettsfisk og pukkellaks skal avlives og går ikke på kvoten.


§5 Innlevering av fisk
Har man fanget en fisk man ikke har lov til å beholde iht. fangstbegrensningene, og den er såpass skadet at den ikke kan gjenutsettes, skal fisken avlives og leveres inn til elveeigarlaget. Innlevering må skje innen 12 timer etter fangst.

Fangsten belastes ikke den personlige kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved innlevering av fisk man har lov til å beholde.

Håndtering og innlevering av fisk skal skje iht. retningslinjene, som er beskrevet under i siste avsnitt.


§6 Rapportering
All fangst, både avlivet og gjenutsatt, skal rapporteres til laksebørsen på
www.elveguiden.no snarest, og senest innen 12 timer.

Det skal tas skjellprøve av all avlivet laks. Prøvetaking skal foregå i henhold til retningslinjene (se lenger ned på siden) og leveres til angitt innsamlingspunkt innen 12 timer.

Feilrapportering eller mangelfull rapportering betraktes som brudd på fiskereglene.


§7 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, herunder håver og vadere, som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres i henhold til retningslinjene (se lenger ned på siden) på en av de angitte desinfiseringsstasjonene før fisket kan starte.


§8 Straffebestemmelser
Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr 3000,-. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd, gjentagende brudd på redskapsbestemmelser eller uakseptabel adferd, utestengt fra Toåa i to år. Uakseptabel adferd kan være å ikke imøtekomme oppsynets pålegg, eller å opptre truende eller sjenerende for andre fiskere og grunneiere. Ved skjerpende tilfeller kan utestengelsen bli utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Toåa er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.

Verneting for tvistesaker er Nordmøre tingrett.


§9 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft den 1. juni 2021.

 

Retningslinjer for desinfisering

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i Toåa.. Desinfiseringskoden skal registreres på fiskekortet. Desinfisering av fiskeutstyr er gratis, og kan utføres på Matkroken og Todalshytta, se kart.

 

Retningslinjer for innlevering av fisk

Innlevering av fisk

Fisk som er alvorlig skadd skal ikke settes ut igjen i elva (eks. blødning fra gjellene eller krokning i øyet. Sår i munnhulen er ikke alvorlig skade). Alvorlig skadd fisk skal avlives og innleveres til Todalen Elveeigarlag (TEL) v/Asbjørn Karlsen – Mobil: 95703023 eller Tove T. Brøndbo Mobil – 92057363, hvis den ikke skal gå på kvoten. All avlivet hunnlaks fra 15. juli til 15. august skal leveres inn. TEL vil levere den innleverte fisken til Surnadal Sjukeheim.

Retningslinjer for fiskerens håndtering og innlevering av fisk:

• Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig. • Ikke la fisken bli liggende på bakken • I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord. • All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene. • Fisken legges i reine beholdere som er egnet til å komme i kontakt med næringsmidler, og fisken transporteres og leveres umiddelbart til mottaksstasjon. • Elveeigarlaget skal alltid varsles per telefon på et av de ovenstående tel.nr. før fisken leveres inn. Mottaksstasjon for innlevering av fisk fra Toåa er på Todalshytta v/Arve Evensen (tlf. 929 97 550). • Dersom umiddelbar transport til mottaksstasjon ikke er mulig, må fisken bringes på midlertidig kjøling/innfrysing. • Krav til kjølelagring er max 4°C. • Fryselagring skal foregå ved -18°C, eller kaldere.

Gjeldende regelverk er: Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, EU-forordning 852/2004, vedlegg I og II. (Her finnes de generelle reglene om god hygiene) Forskrift om dypfryste næringsmidler Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer (Fiskekvalitetsforskriften) Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket Se art. 18 i EU-forordning 178/2002 som setter krav til sporing i alle ledd med unntak av sluttforbruker. Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse Se Kap II §§ 5, 6 og 7.

 

Retningslinjer for skjellprøvetaking

Toåa har dessverre problemer med innkrysning av gener fra rømt oppdrettslaks. Det er svært viktig at denne situasjonen overvåkes, og fiskere plikter derfor å ta skjellprøve av all avlivet laks. Instrukser for hvordan prøven skal tas står beskrevet på skjellprøvekonvolutten. Prøvekonvolutter hentes og leveres på desinfiseringsstasjonene.