Vakker og variert

Toåa renner igjennom dalføret Todalen, som ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal. Den lakseførende strekningen er på ca åtte km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Oversikt over vald og soner finner du i kartet
Fisketilbydere finner du her, og informasjon om prøveordningen for fiskeutleie i 2021 og 2022 finner du her

Toåa dronefoto
Generell beskrivelse av fisket

Elva Toåa har en lakseførende strekning på ca 8 km, fra elveutløpet og opp til Storfossen. Det er tillatt å fiske med mark, sluk og flue.

For 2021- og 2022-sesongen vil mestparten av elva inngå i en prøveordning med et valdsamarbeid på ca 7 km. Dette valdet er tilgjengelig for døgnkortkjøpere via www.elveguiden.no, og for de som ønsker en pakke med overnatting og matservering via www.todalshytta.no. I valdsamarbeidet er det satt en maksgrense på 20 stenger, og fisket organiseres ved hjelp av en rotasjonsturnus. Les mer om detaljene i prøveordningen her. Rettighetshaverne har rett til å fiske fra egen strandlinje, men rettighetshaverfiske vil i all hovedsak foregå med de 2 stengene som er reservert rettighetshaverne innenfor maksgrensen på 20 stenger.

Noen strekninger står utenfor valdsamarbeidet, og fisket administreres av grunneier. Ta kontakt med Todalen Elveeigarlag via skjema helt nederst på siden og vi kan formidle kontakt videre.

For å spesifisere side av elva brukes "venstre bredd" og "høyre bredd", med utgangspunkt i at man ser nedover elva. Ved rapportering i laksebørsen skal det angis hvilken side av hølen fisken ble fanget fra.

Skikk og bruk i Toåa:
Start alltid ovenfor en fisker som allerede befinner seg i elva på samme vald/i samme høl - gjelder også om fiskeren befinner seg på motsatt elvebredd. Oppfør deg i og ved elva mot andre slik du selv ønsker at andre skal oppføre seg mot deg. Ikke kjør/gå over dyrket mark, følg veger/stier og parker/opphold deg på anviste/tilrettelagte plasser. Ikke hugg ned trær på elvebredden uten tillatelse fra grunneier. All kantvegetasjon langs elva er i prinsippet fredet. Ikke kast avfall i elva eller på elvebredden. Forlat fiskeplassen og elvebredden slik du selv ønsker å finne den når du kommer tilbake. 

Todalselva Elveeigarlag har etablert oppsyn i elva. Ha alltid med deg gyldig fiskekort og kvittering for betalt fiskeravgift (alle over 18 år). 

 

Fiskeregler

Fiskeregler for Toåa 2021

Vedtatt av styret i Todalen Elveeigarlag den 30.03.2021

 

§1 Fisketid
Laks  f.o.m. 15. juni t.o.m. 15. august.

Sjøørret f.o.m. 15. juni t.o.m. 31. juli.

Hunnlaks er fredet f.o.m. 15. juli.


§2 Fredningssone
Det er ikke tillatt å fiske på strekningen ovenfor Fyrhushølen opp til Storfossen.  Fredningssonen er skiltet.


§3 Tillatt redskap
Som agn er det bare tillatt å bruke mark, sluk, spinner, wobbler, flue og flue/dupp. Reke og kunstig mark (eks. Gulp) er forbudt. Det er tillatt å fiske med redskap som har inntil én trippelkrok. Maksimal størrelse fra krokstamme til krokspiss er 14 mm. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Bruk av klepp/hytt er ikke tillatt. Elektroniske hjelpemidler for å lokalisere fisk er ikke tillatt.


§4 Fangstbegrensninger
All fisk under 35cm skal settes levende ut igjen.

Personlig kvote for avlivet laks er maks 1 per døgn, 2 per uke og 4 per sesong. Det kan avlives maks 1 laks over 80 cm og 1 hunnlaks per sesong.

Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. Når døgnkvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Perioden for en personlig ukeskvote regnes fra og med det kortdøgnet den første laksen avlives til og med det 6. påfølgende kortdøgn. Når ukeskvoten er nådd, skal alt fiske avsluttes inntil ny periode for ukeskvote starter. Når sesongkvoten er nådd skal alt fiske avsluttes inntil ny sesong starter.

Det er kvote på antall gjenutsatt laks. Det kan gjenutsettes maks 2 laks per døgn før personlig kvote belastes. Dvs. at hvis man fanger og gjenutsetter laks nummer 3 i et og samme fiskedøgn, så er den personlige døgnkvoten på 1 laks ansett som oppfylt og fisket må avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. 

Det kan gjenutsettes maks 15 laks per sesong. Når man har fanget og gjenutsatt laks nummer 15 er personlig kvote oppfylt, og fisket må avsluttes inntil ny fiskesesong starter. 

Hunnlaks er fredet f.o.m. 15. juli. Er man i tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut.

Personlig kvote for avlivet sjøørret er maksimalt 1 per døgn og 2 per sesong.

Gjenutsetting av fisk skal foregå så skånsomt som mulig og iht. oppgitte retningslinjer.

Oppdrettsfisk og pukkellaks skal avlives og går ikke på kvoten.


§5 Innlevering av fisk
Har man fanget en fisk man ikke har lov til å beholde iht. fangstbegrensningene, og den er såpass skadet at den ikke kan gjenutsettes, skal fisken avlives og leveres inn til elveeigarlaget. Innlevering må skje innen 12 timer etter fangst.

Fangsten belastes ikke den personlige kvoten når den er bekreftet innlevert. Dette gjelder også ved innlevering av fisk man har lov til å beholde.

Håndtering og innlevering av fisk skal skje iht. oppgitte retningslinjer.


§6 Rapportering
All fangst, både avlivet og gjenutsatt, skal rapporteres til laksebørsen på www.elveguiden.no snarest, og senest innen 12 timer.

Det skal tas skjellprøve av all avlivet laks. Prøvetaking skal foregå i henhold til retningslinjene og leveres til angitt innsamlingspunkt innen 12 timer.

Feilrapportering eller mangelfull rapportering betraktes som brudd på fiskereglene.


§7 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, herunder håver og vadere, som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres i henhold til retningslinjene på en av de angitte desinfiseringsstasjonene før fisket kan starte.


§8 Straffebestemmelser
Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for manglende rapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er kr 3000,-. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd er kr 6000,-. I tillegg til gebyr blir vedkommende som blir tatt for kvotebrudd, gjentagende brudd på redskapsbestemmelser eller uakseptabel adferd, utestengt fra Toåa i to år. Uakseptabel adferd kan være å ikke imøtekomme oppsynets pålegg, eller å opptre truende eller sjenerende for andre fiskere og grunneiere. Ved skjerpende tilfeller kan utestengelsen bli utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Toåa er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.

Verneting for tvistesaker er Nordmøre tingrett.


§9 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft den 1. juni 2021.

 

Retningslinjer for desinfisering

Desinfisering av fiskeutstyr er gratis, og kan utføres på Matkroken og Todalshytta, se kart.

 

Retningslinjer for innlevering av fisk

(vil bli publisert innen 15.06.21)

 

Retningslinjer for skjellprøvetaking

Toåa har dessverre problemer med innkrysning av gener fra rømt oppdrettslaks. Det er svært viktig at denne situasjonen overvåkes, og fiskere plikter derfor å ta skjellprøve av all avlivet laks. Instrukser for hvordan prøven skal tas står beskrevet på skjellprøvekonvolutten. Prøvekonvolutter hentes og leveres på desinfiseringsstasjonene.

Skjellprøvetaking

Les mer om skjellprøver fra laks på NINA sin infoside om temaet.

 

Kontaktpersoner

Ved spørsmål vedr. fiskereglene og retningslinjene:

•Fiskeoppsyn: Asbjørn Karlsen, 957 03 023

•Elveguiden.no: Helge Dahlen, 456 05 597

•Todalen Elveeigarlag: Asbjørn Karlsen, 957 03 023

 

Ungdomsfiske

•Ungdom under 16 år fisker gratis når de deler stang med innehaver av et av de 12 døgnkortene som er tilgjengelige på samarbeidsvaldet via www.elveguiden.no.

Ungdom under 16 år kan booke kort gratis på elveguiden.no som evt. er ledige inneværende døgn. Dette kan gjøres på følgende måte:

  • For å skaffe seg kort må man først ha opprettet en bruker for innlogging på elveguiden.no 
  • Se instruksjonsfilm på det her https://youtu.be/gCWrK7IYmPU
  • Søk opp elven Toåa, og gå deretter inn på valdet Todalen Elveeigarlag
  • Sjekk om det er ledig kapasitet samme dag ved å klikke på «Kjøp kort», og finn deretter fram til dagens dato
  • Dersom det står at det er ledige fiskekort den dagen, kan du få ungdomspris ved å ringe et av følgende nummer:
  • Helge Dahlen, Elveguiden: 456 05 597
  • Tove Talgø, Todalen Elveeigarlag: 920 57 363
  • Fiskekortet vil bli sendt ut på epost og komme inn på din registrerte profil på Elveguiden 

•TEL og Todalshytta vil i samarbeid arrangere en ungdomsdag den 7. august, hvor elva blir forbeholdt fiske og aktiviteter for ungdom. Dagen vil bl.a. inneholde fluekasteinstruksjon og grilling ved elva.

Les mer om ungdomsfiske i Toåa i denne artikkelen.

 

Midtsesongevaluering

Det vil bli foretatt midtsesongsevaluering. Eventuelle endringer i fisket på bakgrunn av denne, vil bli kunngjort på nettsidene.