Toåa ungdomsfiske

Ungdomsfiske 2021

Prøveordningen for fiskeutøvelse i Toåa i 2021 og 2022 skal legge til rette for at ungdom fortsatt skal få tilgang til laksefiske på gunstige vilkår.

lørdag 27.mars 2021 / 10:52

Todalen Elveeigarlag (TEL) har lagt opp til følgende tiltak på samarbeidsvaldet det skal selges fiskekort på:

•Ungdom under 16 år fisker gratis når de deler stang med innehaver av et av de 12 døgnkortene som er tilgjengelige på samarbeidsvaldet via www.elveguiden.no.

Ungdom under 16 år kan booke kort gratis på elveguiden.no som evt. er ledige inneværende døgn. Dette kan gjøres på følgende måte:

  • For å skaffe seg kort må man først ha opprettet en bruker for innlogging på elveguiden.no 
  • Se instruksjonsfilm på det her https://youtu.be/gCWrK7IYmPU
  • Søk opp elven Toåa, og gå deretter inn på valdet Todalen Elveeigarlag
  • Sjekk om det er ledig kapasitet samme dag ved å klikke på «Kjøp kort», og finn deretter fram til dagens dato
  • Dersom det står at det er ledige fiskekort den dagen, kan du få ungdomspris ved å ringe et av følgende nummer:
  • Helge Dahlen, Elveguiden: 456 05 597
  • Tove Talgø, Todalen Elveeigarlag: 920 57 363
  • Fiskekortet vil bli sendt ut på epost og komme inn på din registrerte profil på Elveguiden 

•TEL og Todalshytta vil i samarbeid arrangere en ungdomsdag den 7. august, hvor elva blir forbeholdt fiske og aktiviteter for ungdom. Dagen vil bl.a. inneholde fluekasteinstruksjon og grilling ved elva.

Todalshytta dronebilde Toåa

Todalshytta vil samarbeide med elveeigarlaget om å arrangere ungdomsdag i Toåa i 2021

Det er ikke mange lakseelver i Norge som kan vise til like omfattende tiltak for å fremme ungdomsfiske. Likevel gir prøveordningen en innskrenkning i det frie ungdomsfisket sammenlignet med tidligere år. I 2020 kunne et ubegrenset antall ungdom under 16 år fiske helt fritt i Toåa, hvor som helst, når som helst og uten at det kostet noe som helst. Det kan derfor være noen som stusser over at denne friheten innskrenkes noe de neste to sesongene.

TEL ønsker å redegjøre nærmere om bakgrunnen for endringene, og håper at det vil gi økt forståelse for de ulike hensynene man må ta som lokal forvalter av ei lakseelv.

 

Balansegang

Det er først og fremst et privilegium og stor stas å være rettighetshaver i ei norsk lakseelv. Men i takt med den jevne nedgangen i de norske laksebestandene de siste drøyt 30 årene så har det også blitt et langt større alvor beheftet med denne rettigheten. Det er de lokale rettighetshaverne som har blitt henvist til den ansvarsfulle førstelinja i forvaltninga av villaksen.

Lakseloven pålegger rettighetshaverne en rekke konkrete forvaltningsoppgaver, herunder regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk og rapportering, kultiveringstiltak og bestandsovervåking. Dette er til dels ressurskrevende oppgaver, og det er derfor viktig for elveeierlaget å ha en trygg økonomi. 

Toåa Ramsøya


Mange landbrukseiendommer er kostnadskrevende å holde i hevd og alle kilder til avkastning fra ressursene på garden er kjærkomne, og i mange tilfeller avgjørende. Det er naturlig at  tankevirksomhet og tidsbruk dreies mot de forholdene som er viktigst for husholdningsøkonomien. Inntekter fra elva er derfor viktig for den enkeltes interesse og engasjement for laksen, og vil dermed bidra til en god lokal forvaltning. 

Inntektene fra Toåa har vært svært lave over mange år. Todalen Elveeigarlag mener derfor det er legitimt å utforske mulighetene for å øke verdiskapingen fra en høstbar laksebestand, slik som vi nå gjør gjennom prøveordningen for 2021 og 2022. Økt avkastning til beste for rettighetshaverne er forøvrig et av grunnelementene i formålsparagrafen til lakseloven.

§ 1.Lovens formål.

Lovens formål er å sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal loven gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.

 

Men, som vi ser: lakseloven vektlegger også at villaksen skal komme fritidsfiskere til gode, og den offentlige villaksforvaltningen er opptatt av allmennhetens tilgang til laksefiske. Rettighetshaverne ville forøvrig heller ikke vært tjent med å kun maksimere profitt og kommersielle hensyn. Den norske kulturarven har bidratt til at befolkningen kjenner stolthet og tilhørighet til vår unike natur med fjell, fjorder og elver. Symbolarter som villrein og villaks har med nordmenns identitetsfølelse å gjøre.

Rettighetshavere i lakseelvene er avhengige av lokal støtte og aksept for virksomheten sin, og kan derfor ikke forbeholde fisket kun for folk med de dypeste lommebøkene. Dessuten; hvem skal bli framtidas lokale, kompetente villaksforvaltere, eller morgendagens entreprenører innen villaksturisme, om ikke lokal ungdom skal kunne fiske og bygge opp interesse og engasjement for laksen?

Det blir derfor naturlig å ty til klisjéen om «å ha to tanker i hodet samtidig»: Både næringsutvikling OG tilgang til laksefiske for ulike grupper av laksefiskere, herunder ungdom.

Forutsigbarhet med stangbegrensning

En stadig tydeligere forventning fra betalende sportsfiskere, er at det skal være forutsigbarhet med tanke på hvor mange fiskere de må påregne å dele et vald med. Dette er en forventning det er lett å ha forståelse for. Alle laksefiskere drømmer om å fange laks, og sjansen for at dette skal lykkes avhenger bl.a. av hvor mange andre man må «konkurrere» med om å fange fisken.

Dam Toåa


Selv om laksefiskere flest er sosiale folk som gjerne slår av en prat med likesinnede langs elva, så er det for mange en høyt verdsatt kvalitet å også kunne være alene ved en fiskehøl, og planlegge fisket sitt uten å måtte forholde seg til et ukjent antall fremmede. Snittalderen blant dagens laksefiskere har krabbet over 50 år, og alle gleder seg derfor over å se ungdom i elva og at det rekrutteres nye laksefiskere. Likefullt er det ønskelig at også ungdomsfisket struktureres på en måte som gir forutsigbarhet for de andre fiskerne.

For å legge til rette for dette tiltagende kravet fra sportsfiskerne, må fisketilbydere fastsette et maksantall på hvor mange stenger som kan fiske samtidig på valdet. Dette har vært et viktig prinsipp i utviklingen av prøveordningen for Toåa i 2021 og 2022. For samarbeidsvaldet som TEL tilbyr fiskekort på har dette maksantallet blitt satt til 20 stenger. Dette er en rammebetingelse som også ungdomsfisket i Toåa må planlegges innenfor, og her ligger forklaringen på at friheten innskrenkes noe i prøveordningen for 2021 og 2022.

TEL mener det fremdeles legges godt til rette for ungdomsfiske i Toåa, og at det er funnet en god balanse mellom kommersielle hensyn og tilgang til fiske for lokalbefolkning og ungdom.

De fastsatte mulighetene for ungdomsfiske ble nevnt innledningsvis, men gjentas her:

•Ungdom under 16 år fisker gratis når de deler stang med innehaver av et av de 12 døgnkortene som er tilgjengelige på samarbeidsvaldet via www.elveguiden.no.

•Ungdom under 16 år kan booke og fiske gratis i Toåa på døgnkort som ligger usolgte på Elveguiden.no samme dag som de må benyttes.

Ungdomsfisket er selvsagt en av de tingene som vil bli evaluert i etterkant av den to-årige prøveordningen.

Laksefiske har blitt mer ansvarsfullt

Konseptet med stangdeling er foreløpig forholdsvis lite utbredt i norske lakseelver, men sprer stadig om seg på vald og i elver hvor det settes en maksgrense for fisketrykket.

Stangdeling er ikke bare en innretning som gir mulighet for særskilt tilgang for ungdom uten at man må sprenge den fastsatte maksgrensa for antall stenger på valdet. En modell som stimulerer til samfiske mellom voksen og ungdom vil også ha noen fordeler under selve fiskeutøvelsen.

Nedgangen i laksebestandene de siste 30 årene ble nevnt innledningsvis, og dette illustreres tydelig hvis man sammenligner fiskereglene i ei elv på 80-90-tallet med i dag. I de fleste elver har det blitt innført strenge personlige kvoter for hvor mange laks som kan avlives, og det er ofte påbud om å gjenutsette bestemte fisk, f.eks. hunnlaks, storlaks eller sjøørret. Der man før bekymringsløst kunne dra opp og avlive alt man fikk på kroken, er det i dag blitt langt mer ansvarsfullt å være laksefisker.

Gjenutsetting ToåaÅ dra inn en 10-kilos hunnlaks, holde den under kontroll mens den fortsatt ligger i vannet og samtidig løsne kroken forsvarlig uten å skade fisken, er krevende nok på egenhånd selv for en erfaren laksefisker. For en 14-åring kan det fort bli en umulig oppgave. Har man noen til å hjelpe seg gir det langt større sjanse for en god opplevelse (og et flott fangstbilde!) for fiskeren, samtidig som at laksen kan håndteres i henhold til anbefalte retningslinjer.

Vi gleder oss!

Bekymringer og alvor til side: Todalen Elveeigarlag ser fram til årets fiskesesong, og har store forventninger til at prøveordningen skal gi gode opplevelser for alle grupper av laksefiskere og at Toåa skal få økt betydning som kilde for lokal verdiskaping. Vi håper at ungdom vil benytte seg av fiskemulighetene, og at både lokale og tilreisende voksne aktivt vil motivere ungdom til å bli med i elva!

(Samtlige bilder i denne artikkelen er hentet fra presentasjonsvideoen til www.todalshytta.no)