Phillipsbrua over Toåa
Ethelbert Lort Phillips har satt spor etter seg i dalen. Her er brua som bærer hans navn - Phillipsbrua: Foto: Jon Olav Ørsal.
Elveside/Historikk

Fra sløer til fluer i Toåa

Fiske etter laks og sjøørret i elva Toåa har i alle tider hatt betydning for bygdas befolkning. I 1900 kom engelskmannen Edward Lorth Phillips til Todalen. Da begynte det moderne sportsfisket.

Paal
tirsdag 26.januar 2021 / 13:44

Før sportsfiske tok til var det fisking til bruk i husholdningen som var viktigst. Av redskap som ble brukt for å fange fisken kjenner vi til at det foregikk lystring, og at det ble benyttet teiner og sløer for å fange fisk med. Lystringen foregikk om høsten etter at det var mørkt om kveldene og når elva var liten. Da gikk de nedover elva og lyste med fakler. Fisken de oppdaget ble paralysert av lyset, og de spiddet den med en lystergaffel.

Teiner og sløer
Teiner for fanging av fisk var det flere av i vassdraget. Dette var en faste fangstinnrettning som fanget fisken når den var på vei oppover vassdraget. Hvor mange teiner det var i Toåa kjenner vi ikke til, men vi vet det var teiner på Husby, Halle, Øyen, Bruset, Ramsøy og Oddøyan. På noen av disse gardene var det flere teiner.

Sløer var også en fangstinnretning som ble brukt i Toåa. Dette var en form for teine som fanget fisken som var på vei nedover elva. Det vil si at sløa fanget fisken på høsten etter at den hadde gytt. At det til tider kunne fanges mye fisk i teinene betviles ikke. Det er fortalt at en morgen tok de opp av teina på Øyen 25 lakser og alle var over 6 kg.

Fisken som ble fanget ble saltet i store tønner, og brukt i husholdningen utover hele vinteren. Tjenestefolket i Todalen som i andre bygder hvor det var god tilgang på laks, tok forbehold om at de ikke skulle ha laks mer enn to dager i uka når de var i tjeneste. Det hente at de til tider fikk så mye laks at de brukte laks til å fore grisene med.

Sportsfiske kom i 1900

I slutten av 1800 fattet engelske sportsfiske interesse for Toåa, og det tok ikke så lang tid før fisket ble leid ut. I 1900 kom engelskmannen Edward Lorth Phillips til Todalen, og han var interessert i å leie retten til jakt og fiske for hele Todalen. Det tok ikke lang tid før han hadde fått til en avtale om leie av jakt og fiskeretten over en lengre periode. For dette betalte han årlig kr. 3.200,-. Fiskeretten i Toåa hadde Phillips en leiekontrakt på 18 år, med rett til forlengelse av denne leieperioden.

 

Første gongen Lort Phillips kom til Norge var i 1886, da han reiste til Nordmøre for å fiske laks i Driva. Etterkvart tilbrakte han og kona kvar sommar på Nordmøre — siste gongen så seint som i 1937. Kilde: Wiki.
Første gongen Lort Phillips kom til Norge var i 1886, da han reiste til Nordmøre for å fiske laks i Driva. Etterkvart tilbrakte han og kona kvar sommar på Nordmøre — siste gongen så seint som i 1937. Kilde: Wiki.

Engelskhuset
Ovenfor gården Bruset bygslet Edward Lorth Phillips tomt for bygging av en fiskehytte, og i 1901 sto en stort fin laftet villa ferdig. Bygningen ble tegnet av hans kone Louise Jane Forbes, og satt opp av lokale håndverkere. Villaen ble benyttet av engelske fiskegjester som var på besøk, i tilegg til at man også dreiv med framleie til engelske sportsfiskere og jegerer. Edward Lorth Phillips bygde opp flere slike villaer ved lakseelvene på Nordmøre.

 

 Todalshyttas byggherre var den engelske forretningsmannen Ethelbert Lort-Phillips, som også satte opp hytta Vangshaugen lenger sør i Sunndalsfjella. Foto: Todalshytta.
Todalshyttas byggherre var den engelske forretningsmannen Ethelbert Lort-Phillips, som også satte opp hytta Vangshaugen lenger sør i Sunndalsfjella. Foto: Todalshytta.

Da Lorth Phillips leide fiske i Toåa ble det slutt på alt teine og sløe fiske, alle teiner og sløer ble tatt bort. Han investerte mye penger for å få til en bedre fiskbar elv. Det ble laget til fine fiskeplasser langs elva. På flere steder fikk han bygd kunstige terskler i elva for å få til fine og gode fiskehøler. Det ble i alt bygd 9 terskler oppover den lakseførende del av elva. Flere av tersklene er i senere tid restaurert og fungerer godt. Mange av hølene i elva fikk engelske navn som Gallery Pool, Bridge Pool, Ladys Pool, Fjøs Pool, Still Pool, og Foss Pool. En del av de engelske navna blir framdeles brukt. Han bygde også en gangbru over elva som ble brukt av fiskerne. Denne brua er nå restaurert og blir også i dag brukt av fiskere og andre friluftsfolk. Det kan nevnes at den største laksen som man kjenner til er fisket i Toåa var på 24 kg, og denne ble fisket av Edward Lorth Phillips.

Under andre verdenskrig (1940 – 1945) ble hytta okkupert og brukt av tyskere, og mye av de flotte gjenstandene som var i huset ble fjernet eller ødelagt. Lorth Philips satt som eier av Todalshytta fram til 1947, da ble den solgt til Kristiansund og Nordmøre Turistforening.

3. mars 1956 ble Todalen Elveeigarlag stiftet og første formann var G. S. Husby.