Lakselus
Lakselusa er en dødelig parasitt på lakseunger. For en liten smolt på vei ut i havet, kan 5 lus være nok til at fisken svekkes så mye at den dør.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet på Vestlandet 2018-2020

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver på Vestlandet i PO3 og PO4. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger

torsdag 10.desember 2020 / 12:35

I dag kom rapporten fra Havforskningsinstituttet om "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020". Produksjonsområde 3 strekker seg fra Karmøy ved Haugesund til Sotra utenfor Bergen. Store deler av produksjonsområdet utgjøres av Hardangerfjorden med tilstøtende fjorder. Det er registrert 12 lakseførende vassdrag i dette området, hvor av et har status som nasjonalt laksevassdrag (Etnevassdraget). Produksjonsområde 4 strekker seg fra Bergen til Stadt og inkluderer blant annet de store fjordsystemene Sognefjorden og Nordfjord. Det er registrert 40 lakseførende vassdrag i dette området, hvorav elleve har status som nasjonale laksevassdrag.

Rapporten sier følgende om Vestlandet. "Smittepresset observert fra vaktbur i Hardangerfjorden var høy, spesielt i de ytre deler av fjordsystemet, Det ble også observert en økning utover i perioden. Det ble funnet moderat til høyt påslag på den trålfangede laksen og på sjøørret. I Nordhordland og Sogn er det mye lus på sjøørreten, med unntak av stasjonen langt inne i Sognefjorden. På den trålfangete laksen ble det funnet moderate mengder lus, og betydelig mindre enn året før. Data fra sjøørret og rusefanget laks i Nordfjord viste et økende påslag utover i perioden.".

Elvene på Vestlandet i PO3 og PO4 er hardt rammet av oppdrettsindustriens produksjon i åpne merder. Fargekoden i tabell er i henhold til dagens trafikklyssystems grenseverdier. Disse grenseverdiene er ikke i tråd med kravene i kvalitetsnorm for villaks, og også i strid med Stortingets forutsetninger om at lus og andre patogener fra oppdrett ikke skal ha negativ effekt på vill laksefisk.

Først når den samlede belastningen i et produksjonsområde kommer over 30% skal produksjonen av oppdrettslaks tas ned. Så lenge det er grønt, gis oppdretterne mulighet til å kjøpe 6% vekst annet hvert år. Du kan lese mer om dette her.

Siden 2019 publiserer ikke Havforskningsinstituttet data nedbruket på den enkelte elv. Disse dataene er imidlertid tilgjengelige som datasett i Norwegian marine data centre.

Vi har her lagd en oversikt over påvirkning for elvene i Vestland. Tabellen er oppdatert 18.12.2020 på grunn av noen mindre justeringer i tall for 2019 og 2018.

ElvPO%År
Etne3362020
  162019
  302018
    
Fjæraelva (Rullestadelva)3422020
  182019
  412018
    
Uskedalselva3372020
  362019
  342018
    
Jondalselva3462020
  412019
  412018
    
Opo m/Sandvinvatnet3432020
  492019
  552018
    
Kinso3422020
  492019
  502018
    
Granvinsvassdraget3472020
  422019
  472018
    
Oselva3272020
  282019
  292018
    
Tysseelva (Samnanger)3342020
  392019
  392018
    
Loneelva4342020
  342019
  252018
    
Storelva (Arnaelva)4332020
  332019
  242018
    
Daleelva (Vaksdal)4392020
  472019
  292018
    
Vosso, Bolstadelva4362020
  362019
  262018
    
Ekso (Eksingedalsvassdraget)4372020
  352019
  242018
    
Moelva (Modalselva)4342020
  352019
  262018
    
Haugdalselva4362020
  382019
  302018
    
Matreelva4322020
  332019
  282018
    
Frøysetelva4252020
  312019
  232018
    
Vikja4402020
  452019
  502018
    
Nærøydalselva4382020
  502019
  512018
    
Flåmselva4432020
  472019
  502018
    
Aurlandselva4412020
  402019
  502018
    
Lærdalselva4392020
  412019
  482018
    
Mørkridselva4422020
  562019
  562018
    
Sogndalselva4412020
  512019
  502018
    
Årøyvassdraget4402020
  422019
  502018
    
Daleelva i Høyanger4382020
  402019
  502018
    
Ø.Vadheimselva4322020
  312019
  412018
    
Ytredalselva (Høyanger)4322020
  332019
  432018
    
Bøelva (Leirvikelva)4262020
  302019
  402018
    
Storelva-Dale (Dalsbøelva) i Fjaler4142020
  232019
  192018
    
Flekkeelva4142020
  232019
  182018
    
Kvamselva i Gaular4152020
  192019
  192018
    
Rivedalselva4142020
  232019
  202018
    
Gaula Sunnfjord4172020
  202019
  192018
    
Nausta4182020
  252019
  182018
    
Jølstra4162020
  202019
  202018
    
Oselva4142020
  192019
  162018
    
Hopselva i Hyen (Hopeelva)4162020
  382019
  192018
    
Åelva/Ommedalselva4182020
  352019
  142018
    
Ryggelva4182020
  362019
  202018
    
Gloppenelva4182020
  332019
  152018
    
Olden4162020
  342019
  162018
    
Loelva (Loenvassdraget)4192020
  382019
  172018
    
Stryneelva4172020
  332019
  162018
    
Hjalma4162020
  362019
  152018
    
Eidselva4152020
  332019
  142018
    
Ervikelva412020
  32019
  12018