Sjøørret med lakselus
Vill sjøørret som er fanget av NORCE LFI som del av Havforskningsinstituttets luseovervåkning våren 2019. Denne fisken er dødsdømt. Foto: Anders Neteland.
Trusler/Lakselus

Lusedødelighet i Rogaland 2018-2020 (PO2)

Prosentvis dødelighet av utvandrende smolt på grunn av lus fra oppdrettsindustrien for elver i Rogaland i PO2. Data fra Havforskningsinstiuttets modellberegninger. Dette PO-området ble satt i grønt av fiskeriministeren, mens forskerne vill ha gult. Nå er det rødt.

fredag 11.desember 2020 / 11:03

Rapporten fra Havforskningsinstituttet om "Lakselusinfestasjon på vill laksefisk langs Norskekysten i 2020" ble lagt fram 10.12. Postsmolttråling og ruse/garn viste høyt påslag i Rogaland under tiden for smoltutvandring i området. Produksjonsområde 2 strekker seg fra Jæren til Haugesund på Sør-Vestlandet og dekker hovedsakelig Boknafjorden med tilstøtende fjordsystemer. Det er registrert 18 lakseførende vassdrag i dette området, hvorav to har status som nasjonale laksevassdrag.

Tabellen under er basert på HIs modellberegninger, og viser dødelighet for de tre siste årene for hver enkelt elv i produksjonsområde PO2. Utrolig nok satte fiskeriministeren PO2 i grønt i 2019. Da var gjennomsnittlig dødelighet for laksen på 28,5%. Dette er gul sone i trafikklyssystemet (10-30%) og opp mot grensen til rødt, som starter på 30%. I 2020 er gjenomsnittsdødeligheten økt til 29,6%. Om Figgjo holdes utenom oversikten, er PO2 godt inne i rødt. Figgjo har utløp rett i havet sør for Stavanger, og fisken herfra plages derfor ikke av lusa i fjordene.

-Dette viser at oppdrettsindustrien fortsatt ikke har noen løsning på luseproblemet. Vi frykter for resultatet neste vår, når veksten oppdretterne har fått i 2020 kommer i tillegg, påpeker er bekymret fagansvarlig for oppdrett i Norske Lakseelver, Sigurd Hytterød.

Fargekoden i tabell er i henhold til dagens trafikklyssystems grenseverdier. Disse grenseverdiene er ikke i tråd med kravene i kvalitetsnorm for villaks, og også i strid med Stortingets forutsetninger om at lus og andre patogener fra oppdrett ikke skal ha negativ effekt på vill laksefisk.

Først når den samlede belastningen i et produksjonsområde kommer over 30% skal produksjonen av oppdrettslaks tas ned. Så lenge det er grønt, gis oppdretterne mulighet til å kjøpe 6% vekst annet hvert år. Du kan lese mer om dette her.

Tabellen under er oppdatert 17/12, ettersom det ble oppdaget noen feil data for enkelte elver.

Elv%År
Figgjo0,32021
 12020
 12019
 12018
   
Sandneselva352020
 182019
 212018
   
Dirdalselva322020
 132019
 202018
   
Espedalselva282020
 122019
 172018
   
Frafjordelva332020
 122019
 162018
   
Lyseelva402020
 92019
 272018
   
Jørpelandselva212020
 102019
 132018
   
Årdalselva272020
 222019
 242018
   
Hjelmelandselva352020
 342019
 282018
   
Vorma (Vormedalselva)432020
 342019
 322018
   
Førreelva462020
 382019
 372018
   
Hålandselva (i Erfjord)332020
 412019
 382018
   
Ulla (vadlaelva)472020
 412019
 382018
   
Suldalslågen322020
 342019
 322018
   
Nordelva i Sauda (Åbøelva)352020
 422019
 402018
   
Storelva (Saudavassdraget)362020
 362019
 352018
   
Rødneelva (Sandeidelva)262020
 392019
 342018
   
Vikedalselva312020
 372019
 322018