Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Veileder til bedre handlingsplaner

Er ditt forvaltningslag i ferd med å opprette en driftsplan, eller oppdatere den eksisterende? Da kan dette være nyttig lesestoff. En god handlingsplan legger grunnlaget for vellykket lokal forvaltning. Med dette i tankene har vi i samråd med forskere, feltbiologer og lokale elveforvaltere utarbeidet en anbefaling til innhold i driftsplanens handlingsplan. Forslagene som presenteres oppfyller samlet sett lovkravene, gir godt kunnskapsgrunnlag for viktige beslutninger i den daglige driften av vassdraget.

SigurdToverud
tirsdag 31.mars 2020 / 13:38

Alle vassdrag har sine unike forhold og utfordringer. Undersøkelser og kultiveringstiltak må derfor velges og tilpasses etter lokale forhold. Undersøkelser og tiltak er valgt ut med tanke på størst mulig nytte for forvaltningen av vassdraget, i tillegg til å være gjennomførbar med stor grad av lokal deltakelse. Prioriteringsrekkefølgen er veiledende, og situasjonen i ditt vassdrag kan gjøre undersøkelsene mer eller mindre aktuelle.

For å opprettholde integriteten av utførte undersøkelser, anbefaler vi å benytte fagfolk for å gjennomføre de mer omfattende undersøkelsene og tiltakene. Lokal deltakelse bidrar positivt gjennom kunnskap om lokale forhold, og ved å redusere kostnader. En bonus av dette er at det er lærerikt å delta. Over tid kan forvaltningslaget opparbeide seg tilstrekkelig kunnskap og utstyr til å gjennomføre enkelte undersøkelser i egen regi, forutsatt fokus på metode og faktorer som kan påvirke resultatene. Dette er viktig for å kunne skape pålitelige resultater og tidsserier, dersom dette er et mål.

 

Denne veilederen foreslår løsninger på følgende spørsmål:

- Hvilke undersøkelser og tiltak bør gjennomføres som et minimum for å tilfredstille lovkrav og skape god forvaltning? - Høy prioritet

- Hvilke undersøkelser og tiltak er lurt gjøre? - Særlig med fokus på styrket beredskap mot uforutsette hendelser og kultiveringstiltak. - Medium prioritet

Inndelingen følger standardmalen for handlingsplanen i vår nettsideløsning. Ved å trykke på de ulike kategoriene, undersøkelsene og tiltakene, kan du lese mer om hva de går ut på, hvorfor og hvordan de gjøres. 

 

Norske Lakseelvers anbefaling til innhold i handlingsplaner:

TILTAK

KAtegori

PRIORITET

1. Regulering av fisket

 

 

Vedta fiskeregler

Fritidsfiske

Høy

Informer fiskere om reglementet

Fritidsfiske

Høy

Midtsesongevaluering

Fritidsfiske

Medium

2. Overvåkning av bestand og vassdrag

 

 

Telle gytegroper / Telle gytefisk

Biologi

Høy

Ungfiskundersøkelser

Biologi

Høy

System for håndtering av skjellprøver

Biologi

Høy

Etablere beredskapsrutiner og materiell

Biologi

Medium

Overvåke vannføring og temperatur (Særlig regulerte vassdrag).

Biologi

Medium

Rutinemessig miljøovervåkning

Biologi

Medium

3. Fangststatistikk og rapportering

 

 

Ordning for fangstrapportering

Fritidsfiske

Høy

Rapportere inn fangststatistikk

Fritidsfiske

Høy

4. Fiskeoppsyn

 

 

Organiser og utfør oppsynsaktivitet

Fritidsfiske

Høy

5. Smitteforebyggende tiltak

 

 

Krav om desinfisering før fiske

Biologi

Høy

 Informer om smitterisiko

Biologi

Høy

6. Kultiveringstiltak

 

 

Bevare fiskens leveområder i elva

Biologi

Høy

Kartlegge og overvåke habitatkvaliteter

Biologi

Høy

Fjerne menneskeskapte vandringshindre

Biologi

Høy

Restaurere viktige leveområder for lakse og sjøørretunger.

Biologi

Medium

Eventuelle andre

Biologi

 Ved påvist behov

7. Informasjon

 

 

Oppfylt ved bruk av nettsidemodul fra Norske Lakseelver

Næringsutvikling

Høy


For spørsmål knyttet til driftsplan, tilpasning av undersøkelser til din elv eller annet, ta kontakt med oss i Norske Lakseelver på post@lakseelver.no