Ulovelig garn
Ulovelig garn fra Hordaland med sjøørret. Foto: SNO
Forvaltning/Organisering

Lakseoppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har det overordnede ansvaret for lakseoppsynet. Lakseoppsynet omfatter alle laksefiskene som tilbringer deler av livssyklusen (vekstfasen) i saltvatn, dvs. laks, sjøørret og sjørøye.

Paal
fredag 26.juni 2015 / 12:05

SNO er organisert som en egen avdeling i Miljødirektoratet og har mer enn 60 lokalkontor som dekker hele landet. Av disse har mer enn 30 lokalkontorer personell som driver med lakseoppsyn.

SNO driver i tillegg lakseoppsyn gjennom deltidsengasjerte og tjenestekjøp fra lokale aktører, men samarbeider også med Kystvakten, Skjærgårdstjenesten og politiet gjennom koordinerte fellesaksjoner. Disse er ofte rettet mot spesielle fokusområder med antatt eller dokumentert høyt omfang av ulovlig fiske, eller gjennomføres som et ledd i forebyggende og holdningsskapende arbeid rettet mot ulovlig fiske.

Oppsyn i lakseførende vassdrag og sjø

Lakseoppsynet i regi av SNO er i all hovedsak rettet mot fiske i sjøen (innsigsområder, fjordområder og elvemunninger), men det blir også foretatt enkeltkontroller i de lakseførende vassdragene. Disse skjer ofte etter tips fra publikum eller som en konkret oppfølging av mulige ulovlige forhold, og skjer også ofte utenfor den ordinære fiskesesongen i elvene.

Oppsynssesong

Oppsynssesongen strekker seg fra mars til oktober/november. I begynnelsen av sesongen er det størst fokus på oppvekstområdene for ungfisk. Disse ligger som oftest i eller i et relativt begrenset område utenfor elvemunningen. Oppsynsaktiviteten flyttes deretter ut i innsigsområdene for laks, før aktiviteten i løpet av sensommeren/tidlighøsten igjen konsentreres til fjordområdene, elvemunningene og i oppvekst-/oppsamlingsområdene for laksefisk. 

Inndragning av redskaper og anmeldelser

I medhold av lakse- og innlandsfiskeloven § 47 er SNO gitt en administrativ adgang til å beslutte inndragning av redskap som er satt ut i strid med loven eller forskrift gitt i medhold av loven. Grunnvilkårene er at redskapen er umerket og av begrenset verdi. I loven ligger det også en adgang til å destruere redskapen som er inndratt. Ordningen som i hovedsak vil favne settegarn, drivgarn og krokgarn, innebærer en forenkling av saksbehandlingen i samband med de ulovligheter som lakseoppsynet avdekker.    

Oppsynets adgang til å beslutte inndragning overflødiggjør ikke politiets eget arbeid på dette feltet, og SNO og politiet vil fortsatt ha et nært samarbeid for å forebygge og avdekke ulovlig fiske etter anadrom laksefisk. Når det gjelder anmeldte forhold etter lakse- og innlandsfiskeloven har størsteparten av anmeldelsene fra lakseoppsynet tradisjonelt vært knyttet til brudd på nedsenkingsbestemmelsene i ”Forskrift om nedsenking av garnredskap” (flytegarn fra og med 32 mm),  men det er også noen anmeldelser knyttet til fiske med kilenot og krokgarn. Omfanget av ulovlig fiske ser ut til å være høyest innenfor noen bestemte regioner. Troms er det fylket hvor omfanget har vært høyest i hele perioden etter at SNO overtok oppsynsansvaret. 

Meld fra om ulovlige garn

Du kan lese nærmere om hvordan du kan tipse om ulovlige garn  ved å gå inn på www.ulovligegarn.no.

Kilde: Miljødirektoratet.