skauga
Mal for tiltak i elv/Bestandsundersøkelser

Informasjon om skjellprøver

Skjellprøver gir svært mye informasjon med liten arbeidsmengde. Prøvene er også viktige selv om de ikke umiddelbart analyseres. Prøvematerialet danner et arkiv over fiskens historie. Dette kan vise seg å bli viktig opp mot endringer i fremtiden, for eksempel genetisk forurensning av oppdrettslaks eller forandringer i livssyklus.

SigurdToverud
tirsdag 31.mars 2020 / 13:15

Hvorfor?[1]:

Skjellprøver gir svært mye informasjon med liten arbeidsmengde for innsamling. På kort sikt kan prøvene.

Ved visuell inspeksjon forteller prøvene følgende:

  • Årsklasse klekking,
  • Smoltalder
  • Sjøalder (Ensjøvinter, tosjøvinter, tresjøvinter).
  • Om fisken er flergangsgyter
  • Kjønn (Sjekke feilrapportering, ved hunnlaksfredning eks)
  • Skiller rømt oppdrettsfisk fra villfisk og fisk med oppdrettsgener.

Ved DNA-analyse forteller skjellene følgende:

  • Genetikk (nyttig for å avdekke oppdrettsgener).

Prøvene er også viktige selv om de ikke umiddelbart analyseres. Prøvematerialet danner et arkiv over fiskens historie i vassdraget. Dette kan vise seg å bli viktig opp mot endringer i fremtiden, for eksempel for å undersøke historisk utvikling av genetisk forurensing av oppdrettslaks. Forandringer i livssyklus som følge av klimaendringer er også en relevant problemstilling. Skjellprøvene er viktige informasjonskilder for å oppdage forandringer i bestanden over tid, og er på den måten viktig som et beredskapsverktøy med litt lengre tidshorisont. Med dokumentasjon på dette, står argumentet med en gang langt sterkere.

Hvordan?

Analysen av skjellene er forholdsvis arbeidskrevende og krever god kompetanse. Pris for å gjøre dette er omtrent 70 kr per skjell dersom ikke vassdraget er inkludert i større overvåkningsprogram. For å redusere kostnad og arbeid, kan det eventuelt analyseres et representativt utvalg av prøvene. Dette utvalget bør imidlertid gjøres av fagpersoner. Gaula er eksempel på god og vellykket innsamling av skjellprøver. Det gis to dagers frist for innsending etter fangst. Brudd på dette bøtelegges. I løpet av få år har forvaltningen i elva bygget seg opp et arkiv på tusenvis av skjellprøver[3].

Når?

Prøvene samles inn fortløpende gjennom fiskesesong.

Grafisk fremstilling av resultater:

A screenshot of a video game

Description automatically generated

Figur 1: Eksempelfigur for tidsserie av analyserte skjellprøver, her med fokus på andel oppdrettslaks i elva. Alternativt kan fordeling av sjøalder og andel flerganggytere eller smoltalder fremstilles.

 

Kjente tilbydere (analyse av skjell):


[1] Norsk Institutt for Naturforskning, “Skjellprøver Fra Laks Og Sjøørret,” accessed February 6, 2020, https://www.nina.no/lakseskjell.

[2] Kjell Cato Strand, Formann Nedre Glomma og omegn fiskeadministrasjon, “Personlig Kommunikasjon.”

[3] Torstein Rognes - Daglig leder Gaula Natursenter, Personlig kommunikasjon, February 4, 2020.