Pukkellaks
Pukkellaks fanget i norske elver i 2017. Foto: Daniel Tengs

Hvordan blir pukkellakssesongen?

I 2017 ble vi overrasket over tusenvis av pukkellaks i elvene. Pukkellaksen er en fremmed fisk, som kommer fra Stillehavet. Forsker Eva Thorstad fra Nina, gir her en oversikt over hva vi vet.

EirikYven
onsdag 05.juni 2019 / 19:57

Pukkellaks har vært vanlig å se i Finnmark, men ikke over hele landet før i 2017. De har kommet hit fordi russerne har satt dem ut i elver rundt Kvitsjøen og på Kolahalvøya, og dermed har de spredt seg.

De gyter før våre laksefisk, og ungene går ut i sjøen snart etter klekking. Så hva er problemet?

Pukkellaksen er svartelistet, med god grunn. Det er en art som kan etablere seg i elvene og gjøre skade på laks, sjøørret og sjørøye.

De kan være svært tallrike. For eksempel ble det fisket ut over 1000 pukkellaks i Vesterelva i Finnmark i 2017. De kan være aggressive, og selv om de gyter før laks og sjøørret sier det seg selv at i store antall kan de forstyrre andre fisk i opptakten til gytetida. Pukkellaks i store mengder kan også forstyrre og redusere verdien av laksefiske og annet fiske.

Dør etter gyting
All pukkellaks dør etter gyting og blir liggende og råtne i elvene utover høsten. Litt ekstra næringsstoff kan øke produksjonen av laksefisk, men i store mengder kan det bli et problem. Stor næringstilførsel til elvene kan forandre hele plante- og dyresamfunn på uforutsigbart vis.

Det er lite kjent hvilke sykdommer pukkellaks kan bidra til å spre, men det er en fare for at nye arter har med seg sykdomsorganismer som ikke er bra for lokale fisk.

Pukkellaksungene er kjent for å gå kjapt ut i sjøen etter klekking. Da skulle de ikke konkurrere med ungene av andre laksefisk. Eller?

Pukkellaksunger ble funnet med mat i magen i elvene i fjor. Russiske forskere finner også at ungene kan spise noen uker før de går ut i sjøen. I så fall kan de konkurrere med unger av andre laksefisk i noen kritiske uker, og det kan ha en negative effekter på bestandene.

Hvorfor tok det så lang tid?
Russerne startet utsetting av pukkellaks på slutten av 50-tallet. Hvorfor tok det nesten 60 år før vi fikk en invasjon?

Første satte russerne ut pukkellaks med opphav langt sør i Stillehavet. Noen av disse ble også fanget i Norge på 1960-tallet. Kanskje var de ikke tilpasset klimaet i nord, for da utsettingene sluttet i 1978, forsvant også pukkellaksen. De etablerte seg ikke i særlig grad i elvene.

Senere satte de ut pukkellaks som de hentet fra ei elv lengre nord i Stillehavet. Disse har etablert seg i elver rundt Kvitsjøen og på Kolahalvøya, og forekommer nå regelmessig i Finnmark.

I 2017 var fangsten av pukkellaks åtte ganger større enn fangsten av atlantisk laksnordvest i Russland.

Etter at de slutta utsettingene i 2000, så har fangstene av pukkellaks nordvest i Russland bare økt. Etter 2000 har de fanget dobbelt så mye pukkellaks per år i snitt som i årene før. I 2017 var fangsten av pukkellaks åtte ganger større enn fangsten av atlantisk laks i dette området.

Så hva med 2019?
Russiske forskere mener at klimaendring med varmere hav er gunstig for pukkellaks, og at det kommer mer pukkellaks i år når det har vært varmt i havet.

Likevel kan vi ikke spå om det kommer mye eller lite pukkellaks i år. Det er bare å vente i spenning. Hvis de kommer, så venter vi de største antallene utover i juli.

Vi forventet ikke mye pukkellaks i fjor, fordi de har en toårig livssyklus. De gyter i elvene om høsten, klekker om vinteren eller våren, går ut i sjøen, og kommer tilbake etter ett år i havet. De kommer i største antall i oddetallsår, som i 2017 og 2019.

Hvis de kommer lite pukkellaks i 2019, så er ikke faren avlyst og pukkellaksen ute av svartelista. Det kommer til å være variasjon mellom år. Men det er en fare for at forekomsten av pukkellaks på lengre sikt vil øke.

Hva gjør du om du får en pukkelaks?

Dersom du får en pukkellaks skal denne meldes inn til Laksebørsen på vanlig måte, men teller ikke på kvoten.