Pukkellaksåret 2019?

Anonym
fredag 26.april 2019 / 13:15

Som de fleste nok husker, opplevde vi på landsbasis, og forsåvidt også i andre deler av Europa, en voldsom oppblomstring av pukkellaks i 2017. Dette kom overraskende på de aller fleste, og siden pukkellaksen har en toårig livssyklus, er vi bekymret for å oppleve lignende tilstander i 2019. 

Det var en del pukkellaks i Lakselva i 2014, hvor dette uttaket stammer fra.
Det var en del pukkellaks i Lakselva i 2014, hvor dette uttaket stammer fra.

Nå skal det sies at det har vært sporadiske rapporter av pukkellaks i Lakselva siden russerne begynte sitt utsettingsprogram på Kolahalvøya på 60-tallet, og Lakselva var ikke den mest utsatte elva i 2017. Dette kan derimot endre seg, og vi ønsker naturligvis ikke noe mer av denne arten i elva vår. Pukkellaksen er forøvrig naturlig tilhørende i Stillehavet, og er en uønsket og svartelistet art i norske farvann.

Det er mye usikkerhet knyttet rundt hvordan pukkellaksen påvirker våre elver og våre stedegne fiskearter. Forsker hos Norsk Institutt for Naturforskning, Eva B. Thorstad, og flere av hennes kolleger har oppsummert det meste av kunnskap om pukkellaksens invasjon til Norge i 2017 i denne vitenskapelige artikkelen

Videre henter vi litt mer informasjon som Eva formidlet via Facebook for noen dagers siden.

Pukkellaksen kan bli svært tallrik, og selv om de gyter før våre laksefisker, og dør relativt kjapt etter gyting, er kombinasjon av det potensielle høye antallet og pukkellaksens aggressivitet antatt å komme i konflikt med laks, sjøørret og sjørøye.

Pukkellaksen dør ganske kjapt etter gyting. Dette vil igjen gi en økt tilførsel av næringsstoffer til elva. Dette kan tenkes å være gunstig i liten skala, men med de mengdene pukkellaksen kan opptre i, er det antatt at det kan forandre både plante- og dyresamfunnet i elva. 

Pukkellaksen forandrer seg voldsomt i det det nærmer seg gyting, og den får vel ikke de beste skussmål i skjønnhetskonkurransen. I havet og som nygått derimot, kan den ligne veldig på sjørøye, og det som skiller den mest fra sjørøya på dette tidpsunktet, er prikkene på halesporden.

Det er lite kunnskap om hvorvidt pukkellaksen kan bære sykdommer som kan smitte over på våre lokale laksefisk, men det er antatt at pukkellaksen kan ta med seg sykdomsorganismer som vil kunne være negativt for lokale fiskesamfunn.

Det er kjent at pukkellaksunger forlater elva raskt etter at den har kommet opp av elvegrusen. Forskere fant derimot pukkellaksyngel med mat i magen i undersøkte elver i fjor. Dette innebærer at de konkurrerer med yngel av unger av våre stedegne stammer av laksefisk i den kritiske fasen etter at de kommer opp av elvegrusen, som igjen kan føre til økt dødelighet på yngel av våre laksefisk.

Kort oppsummert vet verken vi eller forskerne hva vi kan forvente oss i 2019. Det vi derimot må være helt klare på, er at fokuset på dette må øke i 2019 - her trenger vi hjelp av alle gode krefter i elva. I fangstrapporteringssystemet vårt er det en egen kategori for pukkellaks, og vi ber om at all fangst av pukkellaks rapporteres her. Vi ber også om at det meldes fra direkte til oss på e-post eller telefon hvis du får pukkellaks på kroken. Da vil vi ha muligheten til å "rykke ut" til lokaliteten, og om mulig få fisket ut eventuelle resterende pukkellaks.

Vi takker på forhånd for et godt samarbeid i dette arbeidet!