Forvaltning/Arbeidsområder

Ta skjellprøver - vinn fiskestang!

Anonym
fredag 15.juni 2018 / 17:23

Skjellprøver er et veldig viktig verktøy for å fastslå andelen av rømt oppdrettslaks, og gir oss også annen nyttig informasjon om livsløpet til laksen vår.

Oppdrett i Porsangerfjorden
Før jul 2017 ble det som kjent opprettet et nytt oppdrettsanlegg i Vedbotn (Nordkapp kommune) med den samme utdaterte, åpne merdteknologien som oppdrettsindustrien fremdeles opererer med. Med tanke på den skaden som oppdrettsindustrien har påført stammer av vill laksefisk ellers i landet, er det et stort tankekors at politikerne ikke setter strengere teknologiske krav til hvordan oppdrettsindustrien opererer. Vi frykter at vi i fremtiden vil få en langt større belastning av rømt oppdrettslaks og lus i Porsangerfjorden med de utfordringene det medfører. Det eksisterer samtidig et oppdrettsanlegg ved Sarnes, og en ny lokalitet er omsøkt ved Jernøya (Nordkapp kommune). Samtidig eksisterer det oppdrettslokaliteter i tilstøtende fjorder til Porsangerfjorden, og Finnmark er samtidig er utpekt som et vekstfylke for oppdrettsindustrien i Norge.


Skjermdump fra NRK Finnmark 26. september 2017 om godkjenning av nytt oppdrettsanlegg i Vedbotn.

Ta skjellprøver - vinn fiskestang!
Trass i tidligere oppfordringer om å ta skjellprøver av all avlivet laks, fikk vi i 2017 kun inn 101 skjellprøver av laks fra Lakselva, av en total på 760 avlivede fisk. For å øke oppmerksomheten rundt temaet, har vi i 2018 inngått et samarbeid med Olderø fly fishing Lodge som har sponset oss med fire enhåndsstenger som vi kommer til å trekke ut blant de skjellprøvene som vi mottar! Husk derfor å merke skjellprøvekonvolutten(e) du leverer med navn og kontaktinformasjon.


Av de 101 skjellprøvene som kom inn i 2017, ble en skjellprøve bestemt å være rømt oppdrettslaks, mens fire ble definert som usikre.

  • Det interessante med den rømte oppdrettslaksen er at det på skjellprøvekonvolutten var beskrevet av fiskeren at prøven var av en villaks.

Det kan med andre ord være vanskelig å definere en laks som oppdrett eller vill med det blotte øye - spesielt gjelder dette oppdrettsfisk som har rømt som smolt og vokst opp i havet.

Annen informasjon skjellprøver kan gi
Jo flere sammenhengende år man har fått inn skjellprøver, jo mer kan man analysere tidsseriene og eventuelle endringer. En spesielt interessant ting man kan se er hvordan antall vintre i sjøen påvirker vekst. Dette kan gi indikasjoner på fôrtilgangen laksen har i havet.


Denne tabellen viser hvordan veksten er på laksen ut fra hvor mange vintre den tilbringer i sjøen. X-aksen viser antall vintre i sjøen, og y-aksen viser snittvekten (N1=23, N2=16, N3=42, N4=7).


Denne tabellen tar også utgangspunkt i veksten til laksen ut fra hvor mange vintre den har tilbragt i sjøen, men her er tallene hentet fra skjellprøvene fra 2015. Lange tidsserier med skjellprøver vil derfor kunne være med på å gi et svar på hvordan fødetilgangen kan ha vært i havet. (N1=36, N2=17, N3=39, N4=6)

Vi håper dette er med på øke antall skjellprøver vi får inn. Samtidig må vi selvfølgelig påpeke at man må følge de kvotebestemmelsene som finnes, og vi oppfordrer fremdeles til å være skånsom med holaksen.

Skitt fiske!