Elveside / Arkiv/Regulering

Ny smell for Pasvik Kraft

Tørrleggingsskandalen i Kongsfjordelva i 2014 får nå følger for Pasvik Kraft.

BJFF Info
onsdag 15.april 2015 / 10:39

Pasvik Kraft (PK) kjørte som kjent Kongsfjordelva tilnærmet tørr rundt påsketider ifjor. Forløpet var  ekstremt dårlig vær, gamle linjer som knakk sammen i stormen, teknikk som ikke fungerte med omløpsventilen - men også særdeles tynn beredskap hos kraftlaget. Nå har myndighetene sett på saken, og Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) er nå klar med et saftig gebyr for Pasvik Kraft. Melding og varsel er allerede sendt. NVE konkluderer med at kraftlaget har brutt konsesjonsvilkårene med tørrleggingen som skjedde i april ifjor. Samt at de ikke hadde den pålagte beredskap som er påkrevet. 

Saken har ruslet i de offentlige irrganger siden BJFF raskt varslet myndighetene om at elva vår ble tørrlagt 5-6 april 2014. BJFF har uttalt seg, Fylkesmannen i Finnmark og FeFo har sagt noe i saken. Det samme har Norske Lakseelver. PK har også fått gitt sin versjon av hendelsen, og har også beklaget at dem ikke var de første som varslet myndighetene om hendelsen - som dem er pålagt. 

Skadeomfanget etter hendelsen kjenner man ikke, om det resulterte i fiskedød eller ødelagte gyteplasser og årsklasse. Likevel sier NVE at det som skjedde er alvorlig og helt klare brudd på konsesjonen og minstevannføringen. 

I tillegg vektlegger NVE at tørrleggingen i Kongsfjordelva også blottla manglende beredskap og opplæring av kraftlagets mannskap. Kongsfjord kraftverk har konsesjon etter vassdragslovgivingen og er således pålagt å følge IK-vassdrag. En forskrift som pålegger regulanten å ha personell som både har kunnskap og ferdigheter for å sikre drift og ikke minst minstevannføringen i vassdraget.  Det hadde ikke kraftlaget i 2014. Tørrleggingsskandalen kunne kanskje vært unngått om kraftlaget hadde gitt nødvendig opplæring til mannskapet i Berlevåg. Da hadde omløpsventilen blitt åpnet før krisen var et faktum.  

 NVE konkluderer med at det som skjedde i Kongsfjordelva i fjor med tørrlegging er brudd både på minstevannføringen og manøvreringsreglementet. Samt manglende internkontroll. De gir nå Pasvik Kraft varsel om overtredelsesgebyr. PK er gitt frist til 18 mai å uttale seg på nytt i saken også om gebyret. Dette sier NVE i sin vurdering av saken: 

”” NVE mener overtredelsen er grov fordi Pasvik Kraft har hatt driftspersonell uten tilstrekkelig kompetanse til åpne forbislippingsventil. Kongsfjordelva ble av Stortinget i 2007 vurdert å skulle inngå i ordningen med nasjonale laksevassdrag pga. sin tallrike bestand dominert av smålaks og elvefangst som er svært høy i tatt i betraktning elvens lengde. Formålet med de nasjonale laksevassdragene er å gi et utvalg av de viktigste laksebestandene i Norge særskilt beskyttelse. Tiltakshavere med aktivitet i slike vassdrag må derfor ha høy aktsom i utøvelsen av sin virksomhet. ”” 

Det hører med til historien at Pasvik Kraft også ble pålagt av miljømyndighetene i 2013 å foreta store biologiske kartlegginger og undersøkelser i hele nedslagsfeltet for Kongsfjordvassdraget. Undersøkelsene ble påbegynt av Uni- Miljø ifjor, og skal fortsette flere år fremover. Kostnaden er ventet å bli stor og i millionklassen.