Værhardt og vakkert

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen vel en mil elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF.

Kongsfjordelva byr på fantastiske fiskemuligheter
Porten i Kongsfjordelva, like nedenfor Fossen er en særdeles populær og mye brukt fiskeplass gjennom hele sesongen.
Fotograf
Beskrivelse
Det er mange flotte kulper og elvesstrekninger i Komgsfjordelva som byr på spennende laksefiske. Porten like nedenfor Fossene og laksetrappene med den fredede sonen er en yndet og mye brukt fiskeplass.

Informasjon om hvor man får kjøpt fiskekort finner du her.
Kart over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Kongsfjordelva er en typisk små- og mellomlakselv, med noe innslag av større laks. BJFF forpakter elva av grunneieren - Finnmarkseiendommen (FeFo) etter reglene i Finnmarksloven.

Elva er ”lettfisket” – laksen viser seg ofte i luftige sprang og er titt og ofte bitevillig. Elva er like gunstig og spennende om du er ekspert eller nybegynner. Fiskekulpene er oversiktlige og tilgjengelige. Her er store valgmuligheter for fiske i strie stryk, enkelte dypere kulper eller lange stille elvestrekninger. Elva har blitt kjent for sin gode laksebestand, og i vassdraget er det fluefisket som dominerer. Fisketrykket gjennom hele sesongen er stort sett lavt, det er godt om plass når man fisker her. Tidlig- fiske i slutten av juni og den første uka i juli er helt spesielt med høy vannføring og nygått mellom og storlaks. August- fiske er det også noen som foretrekker, med tiltakende mørke og ofte fin oppgang av smålaks.

Fisket i elva er spektakulært – da en ofte fisker veldig nært og kan se laksen ta flua. Mange fisker med fluer stripende i overflaten eller rene tørrfluer. Fisket skjer derfor hovedsakelig med flyteline og små fluer. For valg av flue bør en ta en titt på https://www.facebook.com/kongsfjordelva.vedverdensende hvor det er mange fluetips.

Kulpene i øvre del av elva er små og strykene lange – og mang en laksefisker har lagt  på sprang etter storlaks nedover strykene. I nedre del er elva noe roligere og kulpene noe større. 

De siste årene har vært gode fangster, helt opp til 3,8 tonn laks i Kongsfjordelva. Etter at kvoter ble innført har antall laks sluppet fri økt betraktelig de seneste årene. I sesongen 2012 ble 582 av totalt 1374 fangede laks satt ut igjen. Dette er en positiv og god utvikling som viser at elva har mange ansvarlige fiskere.

Kongsfjordelva har 3 soner åpent for fiske. Sone I (hovedelva og nedre del) har stangbegrensning og regulering av antall fiskere i døgnet. Sone II (midt og øvre del - samt Gednjeelva) er åpent for fiske med døgnkart, og måneds og sesongkort for medlemmer og fastboende i kommunen. Sone III er fisket rundt Buetjern, en spennende og ny fiskemulighet i vassdraget vår.

 

 

Fiskeregler

Fisketid

Fiskesesongen er fra 21. Juni klokken 18.00 til og med 24. August.

I hele sesongen er det fredningstid mellom klokken 01.00 og 06.00 hvert døgn – gjelder alle soner, utenom Buetjern i Sone 3 (gjelder kun innsjøen).

Fangstrapportering

Alle som løser fiskekort er pliktige til å levere inn fangstoppgave, uavhengig om de har fått fangst. For å få kjøpt nytt fiskekort må forrige fangstoppgave være innlevert. Sesongkortinnehavere skal levere fangstrapport midtveis i sesongen og anmodes om å levere ukentlig. Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.

Det henstilles om at det tas skjellprøver av all avlivet fangst. Skjellkonvolutter og veiledning fås av vakta.

Fredningssoner

  • Fra Porten og om lag 200 meter ovenfor Fossvatnet.
  • Hele Geatnja/Gednjelva (Det vil åpnes for fiske etter innlandsfisk enkelte steder)
  • Fjordbunn – fra merke i nedre del av Daldorfkulpen til grense elv/sjø.
  • Bryggarielva

Desinfisering av fiskeredskaper

Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter.

Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag. Dette gjelder også om det er brukt i Storelva.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Kongsfjordelva.

Desinfiseringen blir utført ved vakthytta og koster 100 kroner.

For personer med godkjent dugnad i gjeldende sesong er det gratis.

Kvoter og fredninger

Sesongkvote

Personer fast bosatt i Berlevåg – 8 laks – maksimum 3 kan være over 68 cm/3 kilo

Personer bosatt utenfor Berlevåg - 6 laks - maksimum 3 kan være over 68 cm/3 kilo

Døgnkvote

1 laks pr fiskedøgn. Fisket skal avsluttes dersom 1 laks er tatt på land (avlivet).

Kvotene gjelder for hele vassdraget. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.

Fredning basert på størrelse og arter

  • Fra og med 1. August skal all laks over 68 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen. Det er da ikke tillatt å bruke klepp eller lignende. Fisk som det ikke fås liv i skal umiddelbart varsles vakta på telefon 99375118 og avleveres. Den gis så til et verdig formål.
  • Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget. Oppdrettslaks og pukkellaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.
  • Det oppfordres til å ikke ta stor hunnlaks over 90 cm også før 1. august.
  • Fiske etter laks tillates ikke i øverste del av vassdraget – Buetjern (Sone 3) og hele Gednjeelva opp til demninga. Dette for å styrke produksjon av laks i øvre del. I Gednjeelva er det ingen fastsatt minstevannføring, og vannføringa blir ofte svært lav i juli og august måned. Laksen blir derfor svært utsatt. Det åpnes imidlertid for fiske etter innlandsfisk, ørret og røye, enkelte steder i Gednjeelva. Dette med bakgrunn av at Gednjeelva er viktig for rekrutering av barn og unge. De åpne områdene vil merkes.

Årsak til høyere kvote for lokale fiskere

I retningslinjene fra FeFo for forpaktning, punkt 2.4 og i finnmarksloven (fl) § 27 sjette ledd, står det beskrevet at ved reguleringer som innskrenker adgangen til ressursen, skal det tas rimelig hensyn til de ulike brukergruppene. Selv om retten til å fiske etter laks med stang er en fylkesrett, bygger forvaltningen også på et prinsipp om at nærhet til ressursen gir den sterkeste retten. Dette kommer tydeligst til uttrykk der ressursknappheten er stor, men det åpner også for en viss differensiering mellom lokalbefolkningen og andre, for eksempel andre Finnmarkinger eller bosatte utenfor Finnmark, dersom dette gjøres av hensyn til ressursen.

FeFo ba BJFF om at nå som ressursen (laksen) er knapp, bør det synliggjøres med at kvoten for fastboende i kommunen er noe høyere enn for andre. BJFF ser også verdien i å legge til rette gode betingelser for lokale fiskere og samtidig ivareta et godt tilbud for tilreisende fiskere.

Tiltak i sesong

BJFF følger fortløpende med på bestandsutviklingen, lakseoppgangen og fangst – der en vurderer om det er behov for nye tiltak. Tiltak som kan gjøres i sesong:

  1. Dårlig sesong (dersom det viser seg at det er sannsynlig at GBM ikke oppnås):

– innføre ytterligere tiltak for å hindre overbeskatning. Kvoter, fredning av laks over 68 cm eller andre tiltak.

Innlandsfiske i Buetjern vil ikke berøres ved eventuell stopp i laksefisket i vassdraget

  1. God sesong (dersom det viser seg at det er sannsynlig at GBM oppnås med god margin) – øke døgn og/eller sesongkvote.

REDSKAPSREGULERINGER KONGSFJORDELVA

Redskap

Soner

Juni

Juli

August

Fluefiske med flyteline og ufortynget fluer.

1-2- Gednjeelva

JA

JA

JA

Fluefiske med Synkesnøre

1-2- Gednjeelva

JA*

Nei**

Nei

Fluefiske Fortyngede fluer

1-2-Gednjeelva

JA*

Nei**

Nei

Skjesluk max 12 gram

1 og 2

JA*

Nei**

Nei

Markfiske med max 3 gram søkke

1 og 2

JA*

Nei**

Nei

Markfiske uten søkke

1-2 og Gednjeelva

JA

JA

Nei

Flytende dupp med mark - unge under 14 år

1-2 og Gednjeelva

JA

JA

Nei***

Flytende dupp med flue - unge under 14 år

1-2 og Gednjeelva

JA

JA

JA

* Bortfaller og «lett fiske» blir innført dersom vannføring går under 4m3/sek

(BJFF informerer ved endringer av redskapsregler på grunn av vannføring.)

** Tillates til og med til 10. juli dersom vannføring går over 4m3/sek.

*** Barn under 14 år kan bruke flytende dupp med mark også i august ovenfor samløpet fra Buetjern.

Merknader

- Med mark menes levende mark.

- Med søkke menes splitthagl inntil totalt 3 gram.

- Med ufortynget flue menes vanlige krokfluer uten fortynging, og tuber av plast.

- Med fortyngede fluer menes tuber av metall eller med conehead, kulehoder ol, 
 eller fluer/tuber med annen innlagt fortynging.

- Med synkesnøre menes snøre/fortom/polyleader der hele eller deler av snøret er synkende/intermediate.

- Med skjesluk menes typiske laksesluker i skjeform. Det er ikke tillatt å bruke spinner, wobbler eller sildelignende sluker som stingsild etc.

- Det skal praktiseres ”rent fiske”. Ved markfiske er det ikke tillatt med flue som oppheng.

- Markkrok (enkel) kan ha maksimum åpning 15 mm mellom krokstamme og krokspiss.

- Ved fluefiske er et opphengtillatt. Det kan maksimum være 3 kroker totalt. (Eks. 1 enkel og 1 dobbelkrok). Maksimum tillatte krokstørrelser: Enkelkrok størrelse 2. Dobbelkrok størrelse. 6. Trippelkrok størrelse 8.

- Egne regler gjelder for Buetjern. Se oppslag.

Andre redskapstyper er forbudt å bruke!

NB! Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.

 

Utøvelse av fisket

For å gi alle som har løst fiskekort like muligheter til å utøve fisket skal ”bevegelig fiske” praktiseres. Den som har ankommet kulpen/strekningen først har rett til å starte fiske. - Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å starte, og fisk deg nedover. Dersom det er fiskere i sonen/kulpen når du ankommer skal du starte ovenfor/bak. Vent til fiskeren er kommet et stykke nedover før du begynner slik at du ikke hindrer vedkommende. Fiskere kan seg imellom avtale hvordan de vil fiske i kulpen.

 

NB! Enkelte kulper er svært populære og der er det nesten alltid fiskere. Det er viktig at alle slipper til og det skal ikke foregå «okkupering» av kulper. Det er god skikk å flytte på seg slik at det rulleres på kulpene. Det skaper god fiskekultur og hyggelig tone mellom fisker. Dette gjelder særlig i populære kulper som Porten, Steinholla, Sandmelen, Hengebroa, Svaberget og Daldorffkulpen. Vis hensyn til hverandre.

 

Natur og ordensregler

- Alle brukere plikter å holde det rent og ryddig rundt seg når de er ved elva, og alt søppel tas med når man forlater. Bålplassene er IKKE søppelplasser.

- Det ansees som uaktsomt å rense fisk ved elven, av hensyn til smittefare og generell orden og trivsel. Fiskeslo skal ikke forlates ved elvebredden. Ta det med eller grav det ned godt unna fiske- og bålplasser.

- Det er ikke lov å felle frisk skog for bålbrensel. Ha med brensel eller bruk nedfallstrær. Bruk allerede eksisterende bålplasser.

- Telting skal skje i god avstand fra elva, hytter og fra populære fiskeplasser. Ikke okkuper en telt-/campplass over lengre tid. 

Meld fra til elvevakta - 99375118 dersom du observerer forsøpling langs vassdraget.


Straffebestemmelser

Brudd på lokale og nasjonale reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Ved kjøp av fiskekort forplikter fiskeren seg å sette seg inn i, og akseptere gjeldende fiskeregler i vassdraget. Ved brudd på fiskereglene vil det, avhengig av alvorlighetsgrad, føre til advarsel, gebyr (2000-10000 kroner), inndragelse av fiskekort og/eller fangst, utestengelse (1-5 sesonger) og/eller politianmeldelse. Ved ikke innlevert fangstoppgave tilkommer gebyr på 300 kroner. Ved gitt gebyr må fiskeren betale dette før nytt fiskekort kan kjøpes.