Værhardt og vakkert

Kongsfjordelva er viden kjent som en av landets absolutt beste elver - sett etter størrelsen. Her er utrolig mye fiskeglede og uteliv basert på noen vel en mil elv. Foreningen som forpakter og gjennom flere mannsaldre har tatt ansvar for laksestammen og elva er BJFF.

Kongsfjordelva byr på fantastiske fiskemuligheter
Porten i Kongsfjordelva, like nedenfor Fossen er en særdeles populær og mye brukt fiskeplass gjennom hele sesongen.
Fotograf
Beskrivelse
Det er mange flotte kulper og elvesstrekninger i Komgsfjordelva som byr på spennende laksefiske. Porten like nedenfor Fossene og laksetrappene med den fredede sonen er en yndet og mye brukt fiskeplass.

Informasjon om hvor man får kjøpt fiskekort finner du her.
Kart over soner og fiskeplasser finner du her

Generell beskrivelse av fisket

Kongsfjordelva er en typisk små- og mellomlakselv, med noe innslag av større laks. BJFF forpakter elva av grunneieren - Finnmarkseiendommen (FeFo) etter reglene i Finnmarksloven.

Elva er ”lettfisket” – laksen viser seg ofte i luftige sprang og er titt og ofte bitevillig. Elva er like gunstig og spennende om du er ekspert eller nybegynner. Fiskekulpene er oversiktlige og tilgjengelige. Her er store valgmuligheter for fiske i strie stryk, enkelte dypere kulper eller lange stille elvestrekninger. Elva har blitt kjent for sin gode laksebestand, og i vassdraget er det fluefisket som dominerer. Fisketrykket gjennom hele sesongen er stort sett lavt, det er godt om plass når man fisker her. Tidlig- fiske i slutten av juni og den første uka i juli er helt spesielt med høy vannføring og nygått mellom og storlaks. August- fiske er det også noen som foretrekker, med tiltakende mørke og ofte fin oppgang av smålaks.

Fisket i elva er spektakulært – da en ofte fisker veldig nært og kan se laksen ta flua. Mange fisker med fluer stripende i overflaten eller rene tørrfluer. Fisket skjer derfor hovedsakelig med flyteline og små fluer. For valg av flue bør en ta en titt på https://www.facebook.com/kongsfjordelva.vedverdensende hvor det er mange fluetips.

Kulpene i øvre del av elva er små og strykene lange – og mang en laksefisker har lagt  på sprang etter storlaks nedover strykene. I nedre del er elva noe roligere og kulpene noe større. 

De siste årene har vært gode fangster, helt opp til 3,8 tonn laks i Kongsfjordelva. Etter at kvoter ble innført har antall laks sluppet fri økt betraktelig de seneste årene. I sesongen 2012 ble 582 av totalt 1374 fangede laks satt ut igjen. Dette er en positiv og god utvikling som viser at elva har mange ansvarlige fiskere.

Kongsfjordelva har 3 soner åpent for fiske. Sone I (hovedelva og nedre del) har stangbegrensning og regulering av antall fiskere i døgnet. Sone II (midt og øvre del - samt Gednjeelva) er åpent for fiske med døgnkart, og måneds og sesongkort for medlemmer og fastboende i kommunen. Sone III er fisket rundt Buetjern, en spennende og ny fiskemulighet i vassdraget vår.

 

 

Fiskeregler

FISKEREGLER KONGSFJORDELVA

For å kunne fiske innen anadrom strekning i Kongsfjordvassdraget må alle ha gyldig fiskekort. Alle personer fylt 18 år må ha betalt fiskeravgifta (kjøpes på http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ ) for inneværende sesong for å få kjøpt fiskekort. Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Elvevakt, eller andre kontrollmyndigheter, kan kreve å få se gyldig fiskekort, desinfiseringsattest og legitimasjon.

- Reglene gjelder i vassdraget, inkl sideelver og innsjøer, så langt det forekommer anadrom laksefisk.
- Med anadrom laksefisk menes laks, sjøørret og sjørøye.

Fisketid

Fiskesesongen er fra og med 21. Juni kl 18.00 til og med 24. August.

I hele sesongen er det fredningstid mellom klokken 01.00 og 06.00 hvert døgn – gjelder alle soner, utenom Buetjern i sone 3 (gjelder kun innsjøen).

Fredningssoner

 •  Fra Porten og om lag 200 meter ovenfor Fossvatnet.
 •  Fra utløpet av Gressdammen til utløpet av kulpen nedenfor Steinfossen/Trappetrinnene (i Geatnja).
 •  Fjordbunn - fra merke i nedre del av Daldorff- kulpen til grense elv/ sjø (munningsområdet/ delta)
 • Bryggarielva

Kvoter

Sesongkvote – 15 laks.

Døgnkvote – 2 laks. Fisket skal avsluttes dersom 2 laks er tatt på land (avlivet). Kvotene gjelder for hele vassdraget.

Fra og med 1. August skal all laks over 65 centimeter/3 kilo slippes levende ut i vassdraget igjen. Det er da ikke tillatt å bruke klepp eller lignende. Fisk som det ikke fås liv i skal straks varsles vakta og avleveres. Det gis så til et verdig formål. Gjenutsatt fisk teller ikke på kvoten.

Sjørøye, vinterstøing og laks under 35 cm er fredet hele sesongen og skal slippes levende ut i vassdraget.

Oppdrettslaks skal avlives og straks rapporteres til vakta. Den teller da ikke på kvoten. Husk skjellprøve.

REDSKAPSREGULERINGER KONGSFJORDELVA

Tillatte fiskeredskaper i Kongsfjordelva

* Bortfaller og ”lett fiske” blir innført dersom vannføring går under 4m3/sek. BJFF vil informere ved endringer.

** Tillates til og med til 10. juli dersom vannføring går over 4m3/sek .
*** Etter 10. Juli kun tillatt minimum 100 m fra utløpselva

**** Barn under 14 år kan bruke flytende dupp med flue eller mark også i august ovenfor samløpet fra Buetjern.

-Med mark menes levende mark.
-Med søkke menes splitthagel inntil totalt 3 gram.
-Med ufortynget flue menes vanlige krokfluer uten fortynging og tuber av plast. -

-Med synkesnøre menes snøre/fortom/polyleader der hele eller deler av snøret er synkende/intermediate.

Med fortyngede fluer menes tuber av metall eller med conehead, kulehoder ol,

eller fluer/tuber med annen innlagt fortynging.

Barn under 12 år kan bruke flytende dupp med flue eller mark om det ikke sjenerer andre fiskere.

NB! Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisk kan krøkes.

Merknader

 • Det skal praktiseres ”rent fiske”. Ved markfiske er det ikke tillatt med flue som oppheng. Fluefiske utøves med en eller to fluer.
 • Markkrok (enkel) kan ha maksimum åpning 15 mm mellom krokstamme og krokspiss.
 • Ved fluefiske er et opphengtillatt. Det kan maksimum være 3 kroker totalt. (Eks. 1 enkel og 1 dobbelkrok).
 • Maksimum krokstørrelser: Enkelkrokstr. 2. Dobbelkrok str. 6. Trippelkrok str. 8.
 • I sone 2 har barn til og med fylte 14 år tillatelse å fiske med flytende dupp påmontert mark eller flue til og med31/7. Ovenfor samløpet fra Buetjern gjelder dette hele sesongen.
 • Fangstrapportering

  Alle som løser fiskekort er pliktige til å levere inn fangstoppgave, uavhengig om de har fått fangst. For å få kjøpt nytt fiskekort må forrige fangstoppgave være innlevert. Sesongkortinnehavere skal levere fangstrapport midtveis i sesongen og anmodes om å levere ukentlig. Alle fiskekortinnehavere (sesongkort og døgnkort) plikter å rapportere fangst fortløpende.

  Det henstilles om at det tas skjellprøver av all avlivet fangst. Skjellkonvolutter og veiledning fås av vakta.

  Desinfisering av fiskeredskaper

  Alle tilreisende fiskere skal desinfisere fiskeutstyr før fisket starter.

  Fiskere fast bosatt i Berlevåg kommune skal desinfisere utstyret dersom de har brukt det i andre vassdrag.

  All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser og lignende SKAL være rengjorte og desinfiseres før bruk i Kongsfjordelva.

  Desinfiseringen blir utført ved vakthytta og koster 100 kroner.

  For personer med godkjent dugnad i gjeldende sesong er det gratis.

  Generelt skal alt utstyr være rengjort og tørket eller desinfisert før bruk i nytt vassdrag. Dette gjelder også innad vassdragene i Finnmark fylke. Øvrige stasjoner finner en på FeFo sine sider: http://www.fefo.no/

  Desinfisering koster 100 kroner for fiskere uten godkjenning.

  Utøvelse av fisket

  For å gi alle som har løst fiskekort like muligheter til å utøve fisket skal ”bevegelig fiske” praktiseres. Den som har ankommet kulpen/strekningen først har rett til å starte fiske. - Begynn fisket øverst i sonen, eller der det er naturlig å starte, og fisk deg nedover. Dersom det er fiskere i sonen/kulpen når du ankommer skal du starte ovenfor/bak. Vent til fiskeren er kommet et stykke nedover før du begynner slik at du ikke hindrer vedkommende. Fiskere kan seg imellom avtale hvordan de vil fiske i kulpen.

  Straffebestemmelser

  Brudd på lokale og nasjonale regler er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Ved kjøp av fiskekort forplikter fiskeren å sette seg inn i og akseptere gjeldende regler i vassdraget. Ve brudd på fiskereglene vil det, avhengig av alvorlighetsgraden, føre til advarsel, gebyr (2000 - 10.000 kroner) inndragning av fiskekort og/ eller fangst, utestengelse (1-5 sesonger) og/ eller politianmeldelse. Ved ikke innlevert fangstoppgave tilkommer gebyr på 300 kroner. Ved gitt gebyr må fiskeren betale det før nytt fiskekort kan kjøpes.

 • Overtredelse kan medføre bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse.