SALCUL

Mål

Forskningsprosjektet SALCUL, om laks, lokal kunnskap og forvaltning, ser på praksiser, kunnskap og betydninger som knytter seg til villaks i Namsenvassdraget og Namsenfjorden, og i Deatnu-Tanavassdraget og Deanuvuotna-Tanafjorden. 

I tillegg undersøker prosjektet hvordan naturvitenskapelig kunnskap, samfunnsvitenskapelig kunnskap og lokal- og urfolkskunnskap kan sees i sammenheng og brukes i forvaltningen av villaks.

Beskrivelse

Norsk lakseforvaltning har som mål å være kunnskapsbasert og ta utgangspunkt i den beste og mest oppdaterte kunnskapen som er tilgjengelig. I hovedsak dreier dette seg om forskningsbasert kunnskap, men det skal også legges vekt på erfaringsbasert kunnskap.

Både nasjonalt og internasjonalt legges det i økende grad vekt på at ulike fagfelt og ulike kunnskapsformer må sees i sammenheng, og at også lokal- og urfolkskunnskap er viktig for å utvikle helhetlige, bærekraftige løsninger i naturforvaltninga.

I Namdalen har forskergruppa samarbeidet med Namsenvassdraget Elveierlag, Norske sjølaksefiskere og Namdalsmuseet for sikre at fokuset for prosjektarbeidet er relevant lokalt. I tillegg har Nasjonalt Villakssenter vært en sentral samarbeidspartner i prosjektet.

Ved å se på naturvitenskapelig kunnskap, samfunnsvitenskapelig kunnskap og lokal kunnskap som utfyllende kunnskapsformer, så håper prosjektet å bidra til en mer helhetlig forståelse av de utfordringene og mulighetene vi står overfor når det gjelder å ta vare på villaksen.

Mer info om prosjektet finner dere her SALCUL (nina.no) 

Her finner dere link til den publiserte rapporten: