Representantskapsmøte 20.4.2023

Mål

Representantskapsmøte Namsenvassdraget Elveierlag 20.4.2023 kl19:00, Grong Hotel

Beskrivelse

Saksliste:
• R-sak 1-23 Valg av møteleder, samt to personer til å underskrive protokollen
• R-sak 2-23 Godkjenning av innkalling og sakliste
• R-sak 3-23 Registrering av møtedeltakere og evt. fullmakter
• R-sak 4-23 Årsmelding for 2022
• R-sak 5-23 Regnskap for 2022
• R-sak 6-23 Budsjett 2023
• R-sak 7-23 Valg til styret
• R-sak 8-23 Valg av revisorer
• R-sak 9-23 Valg av valgkomite
• R-sak 10-23 Fastsette honorar og godtgjørelser
• R-sak 11-23 Vedtektsendringer
• R-sak 12-23 Innkommende saker

Protokoll: