Registrering av oppvandring i laksetrapper

Mål

Overvåke sjøørret og laksebestanden. Spesielt oppstrøms laksetrappene men også i hele vassdraget.

Beskrivelse

Antall laks og sjøørret som går opp fisketrappene i Fiskumfossen og Tømmeråsfossen inkluderes i arbeidet med å overvåke sjøørret og laksebestanden i Namsenvassdraget. Data herfra brukes for å fastslå størrelse på oppvandrende bestand oppstrøms trappene. I tillegg kan data herfra fungere som en indikasjon på den generelle oppgangen i vassdraget ved sammenligning mellom år.