Lakseutvalget for Namsenvassdraget

Mål

Møte med Lakseutvalget for Namsenvassdraget 1/12/2022 Overhalla hotell

Beskrivelse

Sakliste:

Sak5/22 Diverse Nasjonalt Villakssenter v/ Tone Løvold

Sak 6/22 Sjøfiske 2022, og ny munningsforskrift v/ Kjersti Hanssen

Sak 7/22 Fangststatistikk, laksetrappene, ungfiskundersøkelser og overvåkningsfiske v / Niklas Högstedt

Sak 8/22 Lus og sykdomssituasjonen, kort oppsummert fra møte i Namsen lakseråd v/ Kjersti Hansen

Referat: